คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชี

รับทำบัญชี.COM | คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 30 Average: 5]

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชี

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ

ตอบ: ++++ คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชี ++++
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเป็น “ผู้ทำบัญชี” เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาชิกวิชาชีพบัญชีหรือ ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ทำบัญชีจะขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำบัญชีเป็นภาษาไทยได้
3. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เนื่องจากการกระทำความผิดฐานความผิด หรือกฎหมายที่กำหนด เว้นแต่ต้องคำพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
5. ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )