ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ตามการดำเนินงาน ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นมี?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Expenses) คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ตรงกับหมวดหมู่หลักหรือรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในบริษัท ซึ่งสามารถเป็นค่าใช้จ่ายที่หลายๆ รายการแตกต่างกัน

บริษัทสามารถมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดหลายประเภทตามการดำเนินงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้น ดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
  • ค่าเช่าที่สำนักงานหรือโรงงาน
  • ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์
  • ค่าเช่ารถหรือค่าจ้างขนส่ง
  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์
  • ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือสร้างสรรค์ทรัพย์สิน
  • ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการตลาดและโฆษณา
 2. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
  • ค่าสำรองเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
  • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันคุณภาพชีวิต
  • ค่าจ้างทนายความและที่ปรึกษาธุรกิจ
  • ค่าบริการทางการเงินและการบัญชี
 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและบุคคล
 4. ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือบริการ
  • วัสดุและสินค้าในกระบวนการผลิต
  • ค่าแรงงานในกระบวนการผลิตหรือบริการ
  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
 5. ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอื่น ๆ
  • ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา
  • ค่าใช้จ่ายในการซื้อข้อมูลหรือซอฟต์แวร์
  • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการหรืองานพิเศษ
  • ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยง

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของบริษัทอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะธุรกิจและขนาดของบริษัท และอาจมีรายการเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละบริษัทด้วยครับ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )