ค่าใช้จ่ายในกิจการ

ค่าใช้จ่ายในกิจการ บริษัทนำรถยนต์มาใช้

Click to rate this post!
[Total: 286 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในกิจการ

ค่าใช้จ่ายในกิจการ

บริษัทนำรถยนต์กรรมการมาใช้ในกิจการของบริษัท แตไม่มีการตกลงทำสัญญาเช่าอะไร แต่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าซ่อมรถยนต์ บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายมาใช้ได้ไหม

หากบริษัท สามารถพิสูจน์ให้เห็นโดยชัดแจ้งว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อหาประโยชน์ในการหารายได้ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท แดง จำกัด โดยตรง บริษัทก็มีสิทธิ์นำไปถือเป็นรายจ่ายได้ตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top