3 งบกระแสเงินสด คือ ประโยชน์ ตัวอย่าง มีอะไร

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

งบกระแสเงินสด คือ (Cash flow statement)

งบกระแสเงินสด (Cash flow statement) หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาหรือจ่ายไปของกิจการ โดนกระแสเงินสดของกิจการจะเกี่ยวข้องกับ 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมดำเนินการ กิจกรรมการจัดหาและกิจกรรมการลงทุน

 

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดของภาษาบัญชี

ในงบกระแสเงินสดทางบัญชีนั้นจะรวมรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสด เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินสดจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญมากทางธุรกิจ นั่นเป็นเพราะเงินสดถูกจัดให้เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสุด กิจการใดมีเงินสดหมุนเวียนมากก็แสดงถึงสภาพคล่องตัวสูง ทำให้กิจการไม่มีเงินสดขาดมือ ดังนั้นกิจการจึงควรให้ความสำคัญอย่างมากกับรายการเงินสด

งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

จากงบการเงินที่เคยศึกษามาจะประกอบไปด้วย งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบดุล ไม่สามารถให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของรายการเงินสดของกิจการได้เลย รวมทั้งความสามารถในการหาเงินสดจากแหล่งใดบ้างหรือจ่ายไปเพื่อเหตุใดบ้าง ดังนั้น งบกระแสเงินสดจึงเป็นงบที่แสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดในกิจการ เพื่อสภาพคล่องของกิจการและเป็นงบการเงินที่บริษัท จำกัด(มหาชน) ต้องแสดงในรายการประจำปีของบริษัทด้วย โดยการจัดทำงบกระแสเงินสดจะต้องตอบคำถามเหล่านี้เช่น

 1. กิจการสามารถจัดหาเงินสดได้เพียงพอกับการดำเนินงานหรือไม่
 2. กิจการมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้หรือไม่
 3. กิจการสามารถจ่ายปันผลได้เพียงพอกับผู้ถือหุ้นหรือไม่
 4. ทำไมเงินสดในกระแสเงินสดสุทธิถึงต่างกับกำไรสุทธิ
 5. กิจการจะต้องกู้ยืมเงินมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน

งบกระแสเงินสด แต่ดั้งเดิมจะกำหนดให้เป็น กระแสเงินสดได้มา – กระแสเงินสดใช้ไปซึ่งก็จะไม่ถูกต้องนัก จึงต้องมีการจัดทำงบกระแสเงินสดที่จำเป็นต้องพิจารณาถึงรูปแบบของการใช้ไปของเงินสดด้วยทั้งนี้เนื่องจากการได้มาของเงินสดของกิจการอาจสามารถหาได้จากการดำเนินงาน หรือจากการขายสินทรัพย์ จากการกู้ยืม จากการออกตราสารของธุรกิจ ดังนั้น งบกระแสเงินสดในปัจจุบันจึงกำหนดเป็นแบบเต็มรูปแบบจึงจะสามารถแบ่งการได้มา หรือการใช้ไปของเงินสดได้ดังนี้คือ

 1. กิจกรรมการดำเนินงาน ซึ่งหมายถึงกิจกรรมหลักซึ่งก่อให้เกิดรายได้ของกิจการที่มีผลให้เกิดกำไรหรือขาดทุนและกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมของการลงทุน หรือกิจการจัดหาเงินทุนเป็นกระแสเงินสดได้มาหรือใช้ไป ที่เกิดจากรายการต่างๆในการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อผลกำไร สุทธิของกิจการ และกิจกรรมการดำเนินงานเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะสามารถดูประสิทธิภาพในการทำงานและความสามารถในการชำระหนี้ สภาพคล่องของกิจการ หรือความสามารถของผู้บริหารกิจการ
 2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน หมายถึง การซื้อ ขายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นๆของกิจการซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการของกระแสเงินสด
 3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน หมายถึงกิจกรรมที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน ซึ่งก็ก็คือดอกเบี้ย หรือเงินปันผลต่างๆ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะสามารถดูประสิทธิภาพในการทำงานความสามารถในการชะระหนี้ และมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ

วิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสดมี 2 วิธีคือ

 1. วิธีทางตรง แสดงกระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลักษณะหน้าที่เกิดขึ้นของทั้ง 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน ทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีการคำนวณกระแสเงินสด ซึ่งจะประกอบไปด้วย ยอดขายลงยอดเป็นเงินที่เก็บได้จากลูกค้า ต้นทุนขายลงยอดด้วยจำนวนที่ซื้อหรือชำระสินค้าไป ส่วนเงินสดใช้ไปเช่นค่าใช้จ่ายต่างๆแทนด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสุทธิ
 2. วิธีทางอ้อม จะแสดงด้วยยอดกำไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ รายการต่างๆจะนำมาลงยอดปรับปรุงเช่น
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่นค่าเสื่อมราคา หนี้สงสัยจะสูญ การตัดจำหน่ายต่างๆ
 • การเปลี่ยนแปลงในบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน เช่นลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ
 • การเปลี่ยนแปลงในบัญชีหนี้สินหมุนเวียนเช่นเจ้าหนี้การค้า ตั๋วเงินจ่าย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
 • กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนและการจัดหาเงิน

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

 1. ลักษณะของการบริหารของผู้บริหาร ถ้าผู้บริหารมีความกล้าได้กล้าเสียนั่นหมายถึงเป็นคนที่ชอบความเสี่ยง จะมุ่งเน้นกำไรของธุรกิจสูง ความเสี่ยงจึงต้องสูงตามไปด้วย ซึ่งจะเน้นการเก็บเงินสดไว้ในมือน้อย ก็จะเป็นข้อต่างกันกับผู้บริหารที่เน้นสภาพคล่องของเงินสูงก็จะมีเงินสดในมือมาก ก็จะทำกิจการแบบค่อยเป็นค่อยไป จะเน้นความเสี่ยงต่ำ ในขณะเดียวกันกำไรต่อหุ้นก็จะมองที่สูงๆ
 2. ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลหรือไม่ เนื่องจากต้องมองลึกลงไปถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจในอนาคตข้างหน้า และสามารถมีโอกาสที่จะสร้างกำไรและสามารถแบกรับความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยหรือไม่
 3. ดูความสามารถในการชำระหนี้ ดูได้จากกระแสเงินสดในกิจกรรมในการดำเนินงาน ถ้าเป็นบวกแสดงว่าบริษัทสามารถนำกำไรมาชำระหนี้ได้ ถ้าเป็นลบแสดงว่าบริษัทต้องกู้เงินมาชำระหนี้
 4. สามารถอธิบายกระแสเงินสดได้ มีเงินสดมาจากกิจกรรมใดบ้าง และใช้เงินสดไปกับกิจกรรมอะไรบ้าง อธิบายความสัมพันธ์ของที่มาหรือใช้ไปของเงินสดเป็นอย่างไร เช่นถ้ากิจกรรมดำเนินงานเป็นลบก็จะได้เงินจากกิจกรรมจัดหาเงินส่วนที่เหลือจะเอาไปใช้ในกิจกรรมลงทุน

งบกระแสเงินสดนั้นเป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของการบริหารงาน ซึ่งดูจากกิจกรรมในการดำเนินงาน ถ้าเป็นบวกก็แสดงว่าการบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือ และถ้ามีการจ่ายปันผลมากนักลงทุนก็จะพอใจซึ่งเงินปันผลนั้นต้องมาจากกำไรไม่ใช่การกู้ยืม

งบกระแสเงินสดของภาษาบัญชี

ในงบกระแสเงินสดทางบัญชีนั้นจะรวมรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสด เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินสดจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญมากทางธุรกิจ นั่นเป็นเพราะเงินสดถูกจัดให้เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสุด กิจการใดมีเงินสดหมุนเวียนมากก็แสดงถึงสภาพคล่องตัวสูง ทำให้กิจการไม่มีเงินสดขาดมือ ดังนั้นกิจการจึงควรให้ความสำคัญอย่างมากกับรายการเงินสด

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
งบกระแสเงินสดของภาษาบัญชี
งบกระแสเงินสดของภาษาบัญชี

Leave a Comment

Scroll to Top