งบต้นทุนการผลิต perpetual

รับทำบัญชี.COM | ตัวอย่างงบต้นทุนการผลิตแบบฟอร์มสูตรสินค้า Perpetual

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

งบต้นทุนการผลิต

ตัวอย่าง งบต้นทุนการผลิต Perpetual

บริษัท แม็กเวลล์ลิ่ง จำกัด
งบต้นทุนการผลิต (Perpetual)
สำหรับระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  ( หน่วย : บาท )
วัตถุดิบทางตรง                                                                                                                       2,910,070
ค่าแรงงานทางตรง                                                                                                                     400,000
ค่าใช้จ่ายในการผลิต                                                                                                                4,136,660
ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด                                                                                                    7,446,730
บวก     สินค้าระหว่างผลิต – ต้นงวด                                                                                         345,440
7,792,170
หัก       สินค้าระหว่างผลิต – ปลายงวด                                                                                     756,090
ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป                                                                                                             7,036,080
บริษัท มันนี่ จำกัด
งบต้นทุนการผลิต
สิ้นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุดิบทางตรง: บาท
วัตถุดิบต้นงวด    432,000.00
บวก ซื้อวัตถุดิบ 526,000.00
      ค่าขนส่ง 150,000.00    676,000.00
  1,108,000.00
หัก ส่งคืนและส่วนลด   30,000.00
     ส่วนลดรับ   20,000.00      50,000.00
วัตถุดิบที่มีไว้เพื่อผลิต  1,058,000.00
หัก วัตถุดิบปลายงวด    245,000.00    813,000.00
ค่าแรงทางตรง:    515,000.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต:
ค่าแรงทางอ้อม      10,000.00
วัตถุดิบทางอ้อม      15,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา      25,000.00
ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น    425,000.00    475,000.00
ต้นทุนการผลิต  1,803,000.00
บวก งานระหว่างทำต้นงวด    100,000.00
  1,903,000.00
หัก งานระหว่างทำปลายงวด    214,000.00
ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป  1,689,000.00