งานระหว่างทำ

รับทำบัญชี.COM | งานระหว่างทำต้นงวด กับ วิธีการบันทึกบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 315 Average: 5]

งานระหว่างทำ

งานระหว่างทำ คือ

งานระหว่างทำ คือ (Work in Progress) วัตถุดิบที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตซึ่งยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบถ้วน
ดังนั้น งานที่อยู่ระหว่างการผลิตหรือสินค้าระหว่างผลิต จึงยังไม่ถือว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูป แต่จะถือเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดของกิจการ  ซึ่งจะถูกบันทึกในงบดุลด้านสินทรัพย์หมุนเวียน

งานระหว่างทำ (Work in Progress หรือ WIP) เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกและติดตามโครงการหรืองานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ในบริษัทหรือธุรกิจที่มีโครงการหรืองานย่อยหลายๆ งานระหว่างทำเป็นส่วนสำคัญของการจัดการการบัญชีเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรืองานเหล่านั้น.

นี่คือบางขั้นตอนที่คุณควรทำเกี่ยวกับงานระหว่างทำ (Work in Progress – WIP) ในบัญชี

 1. บันทึกงานระหว่างทำ ในบัญชีและระบบบัญชีของคุณ คุณควรมีบัญชีเฉพาะสำหรับงานระหว่างทำ (WIP) เพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรืองานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดเหล่านี้รวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ WIP.

 2. ประมาณการค่าใช้จ่าย คุณควรประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานระหว่างทำ รวมถึงค่าวัสดุและค่าแรงงาน โดยที่ยังไม่ได้รับการเบิกจ่ายในขณะนี้ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ค่าใช้จ่ายจะถูกยกเลิกจากบัญชี WIP และยกเข้าบัญชีรายจ่ายปกติ

 3. ประมาณการรายได้ คุณย่อมควรประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากงานระหว่างทำ รายได้จะถูกบันทึกในบัญชี WIP และจะถูกยกเข้าบัญชีรายได้เมื่องานเสร็จสมบูรณ์

 4. ติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณควรติดตามการเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างทำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายและรายได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินงาน

 5. บันทึกผ่านรายการบัญชี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน คุณควรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ WIP ในรายการบัญชีที่เหมาะสม และทำการปรับปรุงบัญชีเมื่องานเสร็จสมบูรณ์

 6. รายงาน WIP คุณควรสร้างรายงานเกี่ยวกับงานระหว่างทำเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ในงานระหว่างทำ รายงานนี้ช่วยให้คุณมีภาพรวมของสถานะของงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

การจัดการงานระหว่างทำในบัญชีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรืองานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีการควบคุมการเงินและการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

เช่น การจัดการงานระหว่างทำ (Work in Progress – WIP) ในบัญชีสามารถดูเป็นตัวอย่างได้ดังนี้

 1. บริษัทก่อสร้าง

  • บริษัทก่อสร้างมีโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ในปัจจุบัน
  • ค่าวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในโครงการนี้ถูกบันทึกในบัญชี WIP
  • รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ยังไม่ถูกบันทึกเนื่องจากงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์
 2. บริษัทดีไซน์กราฟิก

  • บริษัทดีไซน์กราฟิกมีโครงการออกแบบโบรชัวร์สำหรับลูกค้าใหม่
  • ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาโบรชัวร์นี้ถูกบันทึกในบัญชี WIP
  • รายได้จากโครงการนี้จะถูกบันทึกเมื่อโบรชัวร์เสร็จสมบูรณ์และส่งให้กับลูกค้า
 3. ธุรกิจร้านอาหาร

  • ร้านอาหารมีโครงการจัดงานเลี้ยงสำหรับลูกค้าในอนาคต
  • ค่าวัสดุอาหารและค่าบริการที่ใช้ในงานเลี้ยงถูกบันทึกในบัญชี WIP
  • รายได้จากงานเลี้ยงจะถูกบันทึกเมื่องานเสร็จสมบูรณ์และการเลี้ยงเสร็จสิ้น
 4. ร้านค้าออนไลน์

  • ร้านค้าออนไลน์มีโครงการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่
  • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ถูกบันทึกในบัญชี WIP
  • รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการในเว็บไซต์ใหม่จะถูกบันทึกเมื่อเว็บไซต์เปิดให้บริการ

ในทุกกรณีด้านบัญชีและการเงินจะต้องติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ WIP อย่างรอบคอบ และทำการปรับปรุงบัญชีเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้บัญชีและรายงานการเงินขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความสมดุล.

อ่านเพิ่มเติม >> สินค้าระหว่างผลิต

งานระหว่างทำ
งานระหว่างทำ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )