งานระหว่างทำ

วิธีการบันทึกบัญชี 10 งานระหว่างทำ ต้นงวด หายังไง?

Click to rate this post! [Total: 315 Average: 5] ในหน้า …

วิธีการบันทึกบัญชี 10 งานระหว่างทำ ต้นงวด หายังไง? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 315 Average: 5]

งานระหว่างทำ

งานระหว่างทำ คือ

งานระหว่างทำ คือ (Work in Progress) วัตถุดิบที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตซึ่งยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบถ้วน
ดังนั้น งานที่อยู่ระหว่างการผลิตหรือสินค้าระหว่างผลิต จึงยังไม่ถือว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูป แต่จะถือเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดของกิจการ  ซึ่งจะถูกบันทึกในงบดุลด้านสินทรัพย์หมุนเวียน

งานระหว่างทำ (Work in Progress หรือ WIP) เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกและติดตามโครงการหรืองานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ในบริษัทหรือธุรกิจที่มีโครงการหรืองานย่อยหลายๆ งานระหว่างทำเป็นส่วนสำคัญของการจัดการการบัญชีเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรืองานเหล่านั้น.

นี่คือบางขั้นตอนที่คุณควรทำเกี่ยวกับงานระหว่างทำ (Work in Progress – WIP) ในบัญชี

 1. บันทึกงานระหว่างทำ ในบัญชีและระบบบัญชีของคุณ คุณควรมีบัญชีเฉพาะสำหรับงานระหว่างทำ (WIP) เพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรืองานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดเหล่านี้รวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ WIP.

 2. ประมาณการค่าใช้จ่าย คุณควรประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานระหว่างทำ รวมถึงค่าวัสดุและค่าแรงงาน โดยที่ยังไม่ได้รับการเบิกจ่ายในขณะนี้ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ค่าใช้จ่ายจะถูกยกเลิกจากบัญชี WIP และยกเข้าบัญชีรายจ่ายปกติ

 3. ประมาณการรายได้ คุณย่อมควรประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากงานระหว่างทำ รายได้จะถูกบันทึกในบัญชี WIP และจะถูกยกเข้าบัญชีรายได้เมื่องานเสร็จสมบูรณ์

 4. ติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณควรติดตามการเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างทำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายและรายได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินงาน

 5. บันทึกผ่านรายการบัญชี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน คุณควรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ WIP ในรายการบัญชีที่เหมาะสม และทำการปรับปรุงบัญชีเมื่องานเสร็จสมบูรณ์

 6. รายงาน WIP คุณควรสร้างรายงานเกี่ยวกับงานระหว่างทำเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ในงานระหว่างทำ รายงานนี้ช่วยให้คุณมีภาพรวมของสถานะของงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

การจัดการงานระหว่างทำในบัญชีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรืองานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีการควบคุมการเงินและการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

เช่น การจัดการงานระหว่างทำ (Work in Progress – WIP) ในบัญชีสามารถดูเป็นตัวอย่างได้ดังนี้

 1. บริษัทก่อสร้าง

  • บริษัทก่อสร้างมีโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ในปัจจุบัน
  • ค่าวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในโครงการนี้ถูกบันทึกในบัญชี WIP
  • รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ยังไม่ถูกบันทึกเนื่องจากงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์
 2. บริษัทดีไซน์กราฟิก

  • บริษัทดีไซน์กราฟิกมีโครงการออกแบบโบรชัวร์สำหรับลูกค้าใหม่
  • ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาโบรชัวร์นี้ถูกบันทึกในบัญชี WIP
  • รายได้จากโครงการนี้จะถูกบันทึกเมื่อโบรชัวร์เสร็จสมบูรณ์และส่งให้กับลูกค้า
 3. ธุรกิจร้านอาหาร

  • ร้านอาหารมีโครงการจัดงานเลี้ยงสำหรับลูกค้าในอนาคต
  • ค่าวัสดุอาหารและค่าบริการที่ใช้ในงานเลี้ยงถูกบันทึกในบัญชี WIP
  • รายได้จากงานเลี้ยงจะถูกบันทึกเมื่องานเสร็จสมบูรณ์และการเลี้ยงเสร็จสิ้น
 4. ร้านค้าออนไลน์

  • ร้านค้าออนไลน์มีโครงการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่
  • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ถูกบันทึกในบัญชี WIP
  • รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการในเว็บไซต์ใหม่จะถูกบันทึกเมื่อเว็บไซต์เปิดให้บริการ

ในทุกกรณีด้านบัญชีและการเงินจะต้องติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ WIP อย่างรอบคอบ และทำการปรับปรุงบัญชีเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้บัญชีและรายงานการเงินขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความสมดุล.

งานระหว่างทำ
งานระหว่างทำ

ประเมินจัดเก็บภาษี มีวิธีอย่างไร?

การประเมินจัดเก็บ ภาษี อากร มี กี่ วิธี วิธีการจัดเก็บภาษี ภาษีอากรประเมิน มีอะไรบ้าง วิธีการจัดเก็บภาษี คือ การจัดเก็บภาษี มีกี่ประเภท ขั้นตอนการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บภาษีในประเทศไทย ขั้น ตอน การ ประเมินภาษี อากร โดยเจ้าพนักงานประเมิน กรณี ออก หมายเรียก

บัญชี ภาษี อู่ซ่อมรถ รายรับ-รายจ่าย ที่ควรรู้ มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แผนธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ เปิดอู่ซ่อมรถต้องจดทะเบียนอะไร สร้างอู่ซ่อมรถแบบประหยัด เปิดอู่ซ่อมรถ รายได้ เปิดอู่ซ่อมรถ เสียภาษียังไง กฎหมายการเปิดอู่ซ่อมรถ เปิดอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ อู่ซ่อมรถ เป็น ธุรกิจ ประเภท ใด ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์

องค์ประกอบ #8 การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์
การเขียนรายงานผู้สอบบัญชี

รายงาน ผู้สอบบัญชี แบบมี เงื่อนไข?

รายงานผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข ปี 2564 รายงานผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข ปี 2563 รายงานผู้สอบบัญชี 4 แบบ ตัวอย่างหน้ารายงานผู้สอบบัญชี แบบมีเงื่อนไข  รายงานผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข ปี 2562 รายงานผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข สินค้าคงเหลือ รายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข บริษัท แบบ ฟอร์ม รายงาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รับติดตั้งป้ายไฟ ครอบคลุมธุรกิจบัญชี ภาษี ให้ความรู้ สำหรับธุรกิจของคุณ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แผนธุรกิจ ร้านป้าย เปิดร้านป้าย ไวนิล ลงทุน เท่า ไหร่ ตัวอย่างป้ายเปิดร้านใหม่ สอน เปิดร้านป้าย ป้ายเปิดร้านเร็วๆนี้ ป้ายไวนิล เปิดร้าน แฟรนไชส์ ป้ายไวนิล ร้านรับทํา ป้าย ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทําบัญชี #2 DBD สำนักงานบัญชี กําแพงเพชร ปิดงบ จดบริษัท?

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท

Leave a Comment

Scroll to Top