รับทำบัญชี.COM | ค่ารับรองจ่ายทำให้ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม?

Click to rate this post!
[Total: 30 Average: 5]

ค่ารับรองสามารถทีจ่ายไปนั้นถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้

                  ค่ารับรองสามารถทีจ่ายไปนั้นถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 ค่ารับรองนั้นไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (4) แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้ เป็นค่ารับรองตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วๆไป และบุคคลที่ได้รับการรับรองไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.) เว้นแต่ลูกจ้างมีหน้าที่เข้าร่วมการรับรองนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับค่ารับรอง เช่น อาหารเครื่องดื่ม ที่พัก ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา ถ้าให้เป็นสิ่งของ ต้องไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละคราวที่มีการรับรอง

เป็นการจ่ายเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่กิจการให้นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่จ่าย แต่รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินรายได้ หรือเงินทุนที่ได้ชำระแล้ว ซึ่งแล้วแต่จำนวนใดจะ มากกว่า ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ค่ารับรองนั้นต้องมีกรรมการ หรือผู้ที่เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่ายค่ารับรอง และมีหลักฐานการจ่ายประกอบ ขั้นตอนการวางแผนค่ารับรอง มีดังต่อไปนี้

  • ค่ารับรองต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน
  • ต้องระบุได้ว่ามีการพาบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยประโยชน์ต่อกิจการไปรับรองด้วย ยกตัวอย่างเช่น ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อไว้ในใบเบิกเงิน หรือใบสำคัญจ่ายด้วย
  • ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการ หรือเอื้อประโยชน์ต่อกิจการอย่างไร (ในการจ่ายค่ารับรอง)

ค่ารับรอง (Certification Fee) คือค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องจ่ายให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้สมัครมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ค่ารับรองนี้เป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีความเหมาะสมและปลอดภัยตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การรับรองสามารถเป็นเรื่องสำคัญในหลายธุรกิจและสาขาอาชีพ เช่น

  1. การรับรองสินค้า ในกรณีสินค้า เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์เด็กและเด็กทารก การรับรองสินค้าสามารถทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่พวกเขาใช้

  2. การรับรองบริการ ในบางกรณีบริการ เช่น บริการด้านการแพทย์, บริการที่เชื่อมโยงกับความปลอดภัย, การบริการทางการเงิน การรับรองสามารถให้ความมั่นใจว่าบริการมีมาตรฐานสูงและปลอดภัยตามกฎหมาย

  3. การรับรองระบบการบริหาร บริษัทหรือองค์กรบางแห่งอาจรับรองระบบการบริหารต่าง ๆ เช่น ระบบควบคุมคุณภาพ, ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม, ระบบการจัดการความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจกับลูกค้าและสถาบันการเงิน

  4. การรับรองความรู้และทักษะ ในบางกรณีหลักสูตรการฝึกอบรมและการศึกษาสามารถรับรองความรู้และทักษะของผู้เรียน ทำให้พวกเขามีคุณค่าในตลาดแรงงาน

ค่ารับรองสามารถเป็นรายเดือน, รายปี, หรือรายครั้ง ขึ้นอยู่กับประเภทของการรับรองและองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำการรับรอง การจ่ายค่ารับรองส่วนใหญ่มักเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบและมีประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่รับรอง

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )