43 หาวิธีไหนดี??? ที่จะทำบัญชีเพื่อให้สรรพากรยอมรับ!!

กำลังปรับปรุง
[Total: 107 Average: 5]

หาวิธีไหนดี??? ที่จะทำบัญชีเพื่อให้สรรพากรยอมรับ!! ?

          มีผู้เชี่ยวชาญทางบัญชีเคยกล่าวไว้ว่า ผู้ทำบัญชีจะต้องมีความรู้ในธุรกิจที่ทำให้ดี และในบริษัทที่ทำบัญชีก็จะต้องมีระบบบัญชีที่ดี มีเอกสารการรับเงินจ่ายเงิน หรือสต๊อกสินค้า ที่สามารถส่งสินค้าให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดสำหรับการเข้าตรวจสอบของสรรพากร  เรียกว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการทำบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องทำ และไม่เพียงแต่เฉพาะทำรายการรับเงินเข้าหรือจ่ายเงินออกเพื่อแจ้งให้ทราบผลกำไรขาดทุน รวมทั้งงบดุล หรืองบกระแสเงินสดเท่านั้น หากแต่ผู้ประกอบการต้องลงบัญชีให้ถูกต้อง และถูกวิธี ที่สำคัญคือกฎหมาย เมื่อใดที่เจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาตรวจสอบให้ละเอียดอย่างครบถ้วน  ผู้ประกอบการจะได้ทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง การทำบัญชีในประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน   ธุรกิจบริการจะต้องไม่ลืมที่จะคำนวณภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่การให้บริการ หรือธุรกิจผลิตสินค้า การทำบัญชีในประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน จะต้องตีความให้ถูกต้องว่าสินค้าใด ผลิตเพื่อขายสินค้าใดหรือรับจ้างผลิต ซึ่งจะมีการลงบัญชีแตกต่างกัน  ส่วนการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าเป็นธุรกรรมประเภทใด การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการให้เช่า ก็จะมีการลงบัญชีที่แตกต่างกัน การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการ การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจภาวะสำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อเป้าหมายของกิจการ ซึ่งการทำบัญชียังมีประโยชน์เพื่อการสั่งการ การควบคุมบุคลากร การอำนวยการ และทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรายงานซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการควบคุมและเพื่อหน้าที่ทางสังคม ที่เจ้าของกิจการ กรรมการ  หรือผู้ถือหุ้นจะต้องตระหนักถึงการมีระบบบัญชีที่ดี และการจัดการทางบัญชีที่ดี  มีการจัดสายงานที่ดี และมีระบบในการทำงานร่วมกันพร้อมทั้งระบุหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  โดยมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการจูงใจให้เกิดการทำงานไปสู่เป้าหมาย นักบัญชีที่ต้องทำความเข้าใจกฎหมายทางบัญชี นักบัญชีจำเป็นต้องทำความเข้าใจกฎหมายทางบัญชี และเข้าใจธรรมชาติของบุคคลและมีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ นักบัญชีจะต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางบัญชี อย่างพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่เป็นมาตรฐานการบัญชีประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ว่า ด้วยการจัดการห้างหุ้นส่วนและบริษัทพระราชบัญญัติกำหนดความผิดกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ ประมวลรัษฎากรกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่าง พ.ร.บ. โรงงาน ,พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ,พ.ร.บ.ภาษีโรงเรียนและที่ดิน ,พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม  ,พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของกรมทะเบียนการค้า และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอื่นๆ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top