รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจเล็กๆทำที่บ้านอยากเป็นเจ้าของ?

Click to rate this post!
[Total: 83 Average: 5]

ธุรกิจเล็กๆ

 1. การวิจัยและการวางแผน ทำการศึกษาตลาดและกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ตลาดและการเจริญเติบโต

 2. การจัดทำแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และเขียนแผนธุรกิจเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจ

 3. การเงินและการจัดทำงบประมาณ วางแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายของธุรกิจ เพื่อควบคุมการเงินให้มีความเสถียรและยั่งยืน

 4. การสร้างโครงสร้างองค์กร ตั้งค่าโครงสร้างองค์กรของธุรกิจ เช่น การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน

 5. การทำการตลาดและโปรโมชั่น สร้างแผนการตลาดและโปรโมชั่นสินค้าหรือบริการ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความรู้สึกต่อสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเล็กๆ

ตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจเล็กๆ อาจมีรูปแบบดังนี้

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
สินค้า A 10,000 5,000
บริการ B 8,000 3,000
ค่าเช่าที่ดิน 2,000 2,000
ค่าจ้างงาน 6,000 4,000
อื่นๆ 3,000 2,000
รวมรายรับ 29,000
รวมรายจ่าย 16,000
กำไร (ขาดทุน) 13,000

ตารางเปรียบเทียบนี้แสดงรายการรายรับและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเล็กๆ พร้อมกับยอดรวมรายรับรายจ่ายและกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถปรับแต่งและเพิ่มรายการตามความเหมาะสมของธุรกิจของคุณได้

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเล็กๆ

อาชีพในธุรกิจเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหลายอย่าง อาจมีตัวอย่างดังนี้

 1. เจ้าของธุรกิจ (Business Owner) ผู้ก่อตั้งและควบคุมธุรกิจทั้งหมด

 2. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) คนที่มีความคิดและจินตนาการในการสร้างและขยายธุรกิจ

 3. ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) คนที่มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการทั้งธุรกิจ

 4. ผู้จัดการการตลาด (MarketingManager) คนที่รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความรู้สึกต่อสินค้าหรือบริการ

 5. ผู้จัดการการเงิน (Finance Manager) คนที่รับผิดชอบในการวางแผนและจัดการเรื่องการเงินของธุรกิจ

 6. ผู้จัดการการผลิต (Production Manager) คนที่รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ

 7. พนักงานบัญชี (Accountant) คนที่รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีและการเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน

 8. พนักงานขาย (Salesperson) คนที่มีหน้าที่ในการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเล็กๆ

การวิเคราะห์ SWOT เป็นการทำการวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง (Strengths) ความอ่อนแอ (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจเพื่อให้เข้าใจสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลต่อธุรกิจ ดังนั้นเราจะมีการวิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเล็กๆ ดังนี้

 • ความแข็งแกร่ง (Strengths) ปัจจัยหรือทรัพยากรที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจ เช่น ความเชี่ยวชาญในด้านที่มีแนวโน้มเติบโตของตลาด คุณภาพสินค้าหรือบริการที่ดี

 • ความอ่อนแอ (Weaknesses) ปัจจัยหรือทรัพยากรที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในธุรกิจ เช่น ข้อจำกัดทางการเงิน ข้อจำกัดทางความสามารถในการแข่งขัน

 • โอกาส (Opportunities) สถานการณ์หรือแนวโน้มภายนอกที่สามารถนำมาใช้เพื่อเติมโอกาสให้กับธุรกิจ เช่น การเติบโตของตลาด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่ส่งผลต่อธุรกิจ

 • อุปสรรค (Threats) สถานการณ์หรือแนวโน้มภายนอกที่อาจเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ เช่น การแข่งขันที่เข้มข้น เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเล็กๆ

 • ความแข็งแกร่ง คุณภาพสินค้าที่ดี รายชื่อลูกค้าที่เชื่อถือได้
 • ความอ่อนแอ งบประมาณที่จำกัด ความขาดแคลนทรัพยากรบางประการ
 • โอกาส ตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ
 • อุปสรรค คู่แข่งที่มีบริษัทใหญ่และมีความสามารถทางการเงินที่ดี การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่อาจมีผลต่อธุรกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเล็กๆ ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานเฉพาะธุรกิจเล็กๆ ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจ (Business) – กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการผลิตหรือการให้บริการเพื่อสร้างรายได้
 2. กำไร (Profit) – ผลตอบแทนทางการเงินที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 3. ลูกค้า (Customer) – บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ
 4. ตลาด (Market) – กลุ่มของผู้ซื้อที่มีความต้องการและความสนใจในสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจมี
 5. การตลาด (Marketing) – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า
 6. การเงิน (Finance) – การจัดหาทรัพยากรทางการเงินและการจัดการเงินในธุรกิจ
 7. พันธมิตรธุรกิจ (Business Partnership) – ความร่วมมือระหว่างธุรกิจสองรายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
 8. การสืบทอดธุรกิจ (Business Succession) – กระบวนการโอนทรัพย์สินและการควบคุมธุรกิจให้แก่บุคคลอื่นหรือรุ่นต่อไป
 9. กฎหมายธุรกิจ (Business Law) – กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและการกฎหมายทางธุรกิจ
 10. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) – กิจกรรมการตลาดที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายและความรู้สึกต่อสินค้าหรือบริการ

ธุรกิจ ธุรกิจเล็กๆ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ธุรกิจเล็กๆ ต้องจดทะเบียนอย่างน้อยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้

 1. ทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Registration) จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของรัฐ เพื่อที่จะได้รับการยืนยันในฐานะธุรกิจกฎหมาย

 2. ทะเบียนสาขาอุตสาหกรรมและการค้า (Branch Registration) ถ้าธุรกิจเป็นสาขาของธุรกิจหลัก จำเป็นต้องจดทะเบียนสาขาอุตสาหกรรมและการค้าในเขตอำเภอที่ตั้ง

 3. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Registration) หากธุรกิจมีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระภาษีให้ตามกฎหมาย

 4. ทะเบียนนายจ้าง (Employer Registration) หากธุรกิจมีการจ้างงาน จำเป็นต้องจดทะเบียนนายจ้างและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

 5. ทะเบียนสถานประกอบการ (Commercial Building Registration) หากธุรกิจมีสถานประกอบการเป็นเจ้าของหรือเช่า จำเป็นต้องจดทะเบียนสถานประกอบการและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานที่

โปรดทราบว่าการจดทะเบียนต่างๆ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศและกฎหมายท้องถิ่นที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่

บริษัท ธุรกิจเล็กๆ เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจเล็กๆ อาจต้องชำระภาษีต่างๆ ตามกฎหมายประเทศและเกณฑ์ที่กำหนด นี่คือภาษีบางประเภทที่ธุรกิจเล็กๆ อาจต้องจ่าย

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีที่คิดจากเงินได้ที่ได้รับจากธุรกิจ เช่น กำไรที่กำหนดเป็นเงินได้ส่วนบุคคล

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีที่คิดจากกำไรที่ได้รับจากธุรกิจเป็นนิติบุคคล มีอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปตามกฎหมายประเทศ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ มีอัตราภาษีที่ต่างกันไปตามกฎหมายประเทศและประเภทสินค้าหรือบริการ

 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) ภาษีที่เรียกเก็บจากธุรกิจเฉพาะบางประเภท เช่น อสังหาริมทรัพย์และสินค้ามีน้ำหนักสูง

 5. ภาษีสถานที่ (Property Tax) ภาษีที่เรียกเก็บจากค่าเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ

 6. ภาษีป้าย (Signboard Tax) ภาษีที่เรียกเก็บจากการใช้ป้ายโฆษณาหรือป้ายติดตามธุรกิจ

 7. ภาษีรถยนต์ (Vehicle Tax) ภาษีที่เรียกเก็บจากรถยนต์ที่ใช้ในธุรกิจ

โปรดทราบว่าประเภทและอัตราภาษีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและกฎหมายท้องถิ่น คุณควรปรึกษาที่เจ้าหน้าที่ภาษีหรือทนายความท้องถิ่นเพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

อ่านเพิ่มเติม >> ธุรกิจเล็กๆที่น่าสนใจในอนาคตน่าสนใจลงทุนน้อย?

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )