5% ภาษี นักแสดงสาธารณะ เป็นรายได้บุคคล

กำลังปรับปรุง
[Total: 207 Average: 5]

เป็นรายบุคคลให้นักแสดงสาธารณะนำเงินได้ของนักแสดงสาธารณะ ?

นักแสดงสาธรณะ หมายถึง นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ และโทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ เงินได้ที่นักแสดงสาธารณะได้รับจากการแสดง ถือเป็นเงินได้มาตรา 40(8) ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 5 %
-กรณีผู้จ้างได้ตกลงจ้างงานนักแสดงสาธารณะ เป็นรายบุคคลให้นักแสดงสาธารณะนำเงินได้ของนักแสดงสาธารณะที่ได้รับมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของแต่ละคน
-หน้าที่ยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีละ 2 ครั้งดังนี้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้นำเงินได้ของนักแสดงสาธารณะที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ไปยื่นรายการและชำระภาษีภายในเดือนกันยายนของทุกปีภาษี โดยใช้แบบ ภ.ง.ด. 94 และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้นำเงินได้ของนักแสดงสาธารณะ ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ไปยื่นรายการและชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป โยใช้แบบ ภ.ง.ด. 90 และให้นำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีที่ชำระไว้ มาเป็นเครดิตภาษีในการคำนวณภาษี

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top