รับทำบัญชี.COM | น้ำผลไม้ น้ำปั่น เปิดร้านขายน้ำลงทุนเท่าไร?

ธุรกิจน้ําผลไม้

 1. วิจัยและศึกษาตลาด การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มด้วยการศึกษาตลาดเพื่อตรวจสอบความต้องการในตลาดและการแข่งขันในธุรกิจน้ำผลไม้

 2. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ วางแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ตั้ง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 3. ระบบการจัดการและการบริหาร กำหนดโครงสร้างองค์กร และระบบการจัดการภายในธุรกิจ เช่น การจัดซื้อ การผลิต การตลาด และการบริหารทรัพยากร

 4. การจัดหาทรัพยากร หากคุณต้องการผลิตน้ำผลไม้เอง คุณต้องจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่เพาะปลูก พันธุ์พืช และพนักงาน

 5. การจัดหาส่วนผสมเงินทุน ต้องมีเงินทุนเพียงพอในการเริ่มต้นธุรกิจ คุณอาจมีทุนส่วนตัว หรือต้องขอสินเชื่อจากธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อ

 6. การตลาดและโฆษณา ต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมเพื่อโปรโมตและขายผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับลูกค้า

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจน้ําผลไม้

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ยอดขายผลิตภัณฑ์ xxxxxx xxxxxx
รายได้จากการบริการ xxxxxx xxxxxx
ทุนที่นำเข้าสินค้า/วัตถุดิบ xxxxxx xxxxxx
ค่าใช้จ่ายในการผลิต xxxxxx xxxxxx
ค่าเช่าที่ดินและสถานที่ xxxxxx xxxxxx
ค่าใช้จ่ายในการตลาด xxxxxx xxxxxx
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้า xxxxxx xxxxxx
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา xxxxxx xxxxxx
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง xxxxxx xxxxxx
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร xxxxxx xxxxxx
กำไร (ขาดทุน) xxxxxx xxxxxx

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจน้ําผลไม้

 1. ผลิตและคัดเกรดผลไม้ คนที่มีอาชีพในการปลูกและผลิตผลไม้ที่เหมาะสำหรับน้ำผลไม้

 2. ค้าส่งและค้าปลีกน้ำผลไม้ ธุรกิจขายส่งและขายปลีกน้ำผลไม้ให้กับร้านค้าหรือผู้บริโภค

 3. นักตกแต่งและเสิร์ฟน้ำผลไม้ คนที่มีความเชี่ยวชาญในการตกแต่งและเสิร์ฟน้ำผลไม้ให้มีความสวยงามและดึงดูดลูกค้า

 4. นักพัฒนาสูตรและนักวิจัย คนที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรน้ำผลไม้ใหม่ หรือวิจัยเกี่ยวกับผลไม้เพื่อให้ได้มากขึ้น

 5. ผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม คนที่นำเสนอน้ำผลไม้ในร้านอาหารหรือร้านกาแฟ

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจน้ําผลไม้

SWOT คือการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจน้ำผลไม้

จุดแข็ง (Strengths)

 • คุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ที่ดีและมีรสชาติที่น่าสนใจ
 • การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง
 • กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
 • ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและตลาด

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • ความขัดแย้งในทีมงานหรือการบริหารงานที่ไม่เหมาะสม
 • ข้อจำกัดในการจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบ
 • ระบบการจัดการที่ไม่เพียงพอ
 • ข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต

โอกาส (Opportunities)

 • ตลาดน้ำผลไม้ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวาง ที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้
 • มีทรัพย์สินที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจ
 • แนวโน้มของการบริโภคสุขภาพและน้ำผลไม้ที่เป็นธรรมชาติ

อุปสรรค (Threats)

 • การแข่งขันที่เข้มข้นในตลาดน้ำผลไม้
 • การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า
 • ปัญหาด้านการขนส่งหรือสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและจัดส่ง
 • นโยบายภาครัฐหรือกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจน้ำผลไม้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจน้ําผลไม้ ที่ควรรู้

 1. น้ำผลไม้ (Fruit juice) – เครื่องดื่มที่ทำจากผลไม้สดที่สกัดน้ำมาเท่านั้น ไม่มีการเพิ่มน้ำตาลหรือสารกันเสีย
 2. รีเฟรชเมนต์ (Refreshment) – อาหารหรือเครื่องดื่มที่ช่วยบรรเทาความกระหายใจหรือความร้อน
 3. ส่วนผสม (Ingredients) – วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำผลไม้ เช่น ผลไม้ น้ำตาล น้ำ
 4. หมัก (Infuse) – กระบวนการนำส่วนผสมที่สกัดมาผสมกับน้ำและให้เวลาในการผสม
 5. น้ำผสม (Blended juice) – น้ำผลไม้ที่ผสมหลายชนิดของผลไม้เข้าด้วยกันในการทำน้ำผลไม้
 6. น้ำผลไม้เปลี่ยนสี (Color-changing juice) – น้ำผลไม้ที่มีสีเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเพิ่มสารเปลี่ยนสี เช่น น้ำมะพร้าวเปลี่ยนสีเมื่อใส่น้ำมะนาว
 7. น้ำผลไม้กรอบ (Fruit crispies) – ผลไม้ที่นำมาทำให้กรอบและมีความหอม
 8. ความหอม (Aroma) – กลิ่นของผลไม้ที่มีอยู่ในน้ำผลไม้
 9. ความหวาน (Sweetness) – ระดับความหวานของน้ำผลไม้ที่มาจากน้ำตาลที่เพิ่มเข้าไป
 10. ความเปรี้ยว (Acidity) – ระดับความเปรี้ยวของน้ำผลไม้ที่มาจากกรดธรรมชาติในผลไม้

ธุรกิจ น้ําผลไม้ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณต้องลงทะเบียนธุรกิจของคุณที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่คุณตั้งกิจการ โดยประเภทการจดทะเบียนขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศที่คุณทำธุรกิจอยู่

 2. สำหรับบริษัท หากคุณเปิดธุรกิจน้ำผลไม้เป็นรูปแบบของบริษัท คุณต้องจดทะเบียนบริษัทในสำนักงานการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศ

 3. ใบอนุญาตหรือการรับรอง บางประเภทของธุรกิจน้ำผลไม้อาจต้องขอใบอนุญาตหรือการรับรองเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรองมาตรฐานการผลิต ใบรับรองสุขอนามัย หรืออื่นๆ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของตลาดและกฎหมายท้องถิ่น

บริษัท ธุรกิจน้ําผลไม้ เสียภาษีอย่างไร

 1. ภาษีอากรขาย (Value Added Tax – VAT) น้ำผลไม้ที่ขายให้กับลูกค้าจะมีการเรียกเก็บภาษีอากรขาย เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากคุณเปิดธุรกิจน้ำผลไม้เป็นบริษัท คุณต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดในประเทศที่คุณทำธุรกิจอยู่

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณเป็นธุรกิจรูปแบบบุคคลธรรมดา คุณต้องนำรายได้ที่ได้จากธุรกิจมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและส่งเสียในกลุ่มรายได้ที่เกี่ยวข้อง

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำผลไม้ตามกฎหมายและประเทศที่คุณทำธุรกิจอยู่ เช่น ภาษีสุราหรือภาษีสิ่งแวดล้อม ควรตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนที่คุณจะเริ่มต้นธุรกิจ

Click to rate this post!
[Total: 93 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )