กำลังปรับปรุง

3 วิธี บริจาคสินค้า ให้มูลนิธิ ทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 1306 Average: 5]

วิธี บริจาคสินค้า ให้มูลนิธิ ทำอย่างไร

1. ควรจัดทำเอกสารประกอบรายการวัสดุที่บริจาค โดยอาจจัดทำเป็นใบเสนอให้กรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ โดยระบุวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผู้ประสบภัย พร้อมทั้งแจกรายละเอียดวัสดุทั้งชื่อ ชนิด ปริมาณ และราคาทุนที่ซื้อมา ( หากสามารถแนบสำเนาใบกำกับภาษีซื้อได้ตามรายละเอียดที่บริจาคยิ่งดี เพื่อมิให้มีปัญหาในการนำส่งภาษีขาย หากอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
2. จะต้องนำส่งภาษีขายในส่วนที่ได้มีการบริจาคด้วยครับ เพียงแต่ฐานภาษีขายให้ใช้ราคาตลาด ณ วันที่บริจาคครับ หรือถ้าไม่สามารถหาได้ก็ควรระบุเท่ากับฐานภาษีซื้อที่เราได้ซื้อมา ดังนั้นหากมีการจัดทำรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารได้ตาม ข้อ 1. ก็เรียบร้อยครับ
3. บริษัทฯ ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีขาย แต่ต้องนำส่งภาษีขายครับ กล่าวคือ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำใบกำกับภาษี โดยใช้หลักฐานประกอบการรับ – จ่ายสินค้าหรือหลักฐานการส่งมอบสินค้าออกจากสต๊อคเป็นหลักฐานในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542 ข้อ 2.

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341
วิธี บริจาคสินค้า ให้มูลนิธิ
วิธี บริจาคสินค้า ให้มูลนิธิ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top