ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร

5 ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรได้ดังนี้

Click to rate this post!
[Total: 247 Average: 5]

ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรได้ดังนี้

ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรได้ดังนี้

อยากทราบว่าบัญชีการเงินแตกต่างจากบัญชีภาษีอากรอย่างไร

ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรได้ดังนี้

“บัญชีการเงิน”
1.ช่วยในด้านการควบคุมรายรับ – รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่วนของเจ้าของ
2.ช่วยในการบริหารงานของกิจการ
3.ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานขยาย เลิกกิจการ ฯลฯ
4.เพื่อประโยชน์แก่บุคคล
ภายนอกโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
5.หลักฐานพิสูจน์ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี การรวบรวมข้อมูลทางบัญชีการเงิน

“บัญชีภาษีอากร”
1.ปรับหลักการบัญชีให้เข้ากับกฎหมายภาษีอากร
2.หาข้อยุติทางบัญชีและภาษีอากรให้สอดคล้องกัน
3.ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร
4.จัดทำบัญชีที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดให้ทำ เช่น บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ
ที่จ่าย และการนำส่งภาษีรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรับปรุงรายรับทางบัญชีให้ตรงกับภาษีอากร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top