ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร

ข้อแตกต่าง บัญชีการเงิน บัญชีภาษีอากร?

Click to rate this post! [Total: 126 Average: 5] ในหน้า …

ข้อแตกต่าง บัญชีการเงิน บัญชีภาษีอากร? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 126 Average: 5]

ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรได้ดังนี้

ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรได้ดังนี้

อยากทราบว่าบัญชีการเงินแตกต่างจากบัญชีภาษีอากรอย่างไร

ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรได้ดังนี้

“บัญชีการเงิน”
1ช่วยในด้านการควบคุมรายรับ – รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่วนของเจ้าของ
2ช่วยในการบริหารงานของกิจการ
3ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานขยาย เลิกกิจการ ฯลฯ
4เพื่อประโยชน์แก่บุคคล
ภายนอกโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
5หลักฐานพิสูจน์ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี การรวบรวมข้อมูลทางบัญชีการเงิน

“บัญชีภาษีอากร”
1ปรับหลักการบัญชีให้เข้ากับกฎหมายภาษีอากร
2หาข้อยุติทางบัญชีและภาษีอากรให้สอดคล้องกัน
3ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร
4จัดทำบัญชีที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดให้ทำ เช่น บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ
ที่จ่าย และการนำส่งภาษีรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรับปรุงรายรับทางบัญชีให้ตรงกับภาษีอากร

บัญชีการเงิน (Financial Accounting) และบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) เป็นสองสาขาหลักในสาขาบัญชีที่มีการใช้งานและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน นี่คือบางข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร

 1. วัตถุประสงค์หลัก

  • บัญชีการเงิน การบันทึกและรายงานข้อมูลการเงินขององค์กรเพื่อให้ส่วนบริหารและผู้ลงทุนทราบเกี่ยวกับสถานะการเงิน และประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ
  • บัญชีภาษีอากร การบันทึกและรายงานข้อมูลทางการเงินตามกฎหมายภาษีเพื่อประมวลผลภาษีอากรที่ต้องเสียตามกฎหมาย
 2. เกี่ยวกับผู้ใช้

  • บัญชีการเงิน ส่วนใหญ่ใช้งานโดยผู้บริหาร, ผู้ลงทุน, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร
  • บัญชีภาษีอากร ใช้งานโดยหน่วยงานภาษีและตราสารทางกฎหมายภาษีเพื่อการตรวจสอบและเก็บภาษี
 3. ระยะเวลา

  • บัญชีการเงิน มุ่งเน้นรายงานข้อมูลการเงินในระยะยาว รายงานปีเงิน
  • บัญชีภาษีอากร มุ่งเน้นการรายงานและการเสียภาษีอากรในระยะสั้น รายงานภาษีอากรในระยะเวลาที่กำหนด
 4. ข้อมูลทางการเงิน

  • บัญชีการเงิน รายงานข้อมูลการเงินทั้งหมดขององค์กร รวมถึงรายรับ, รายจ่าย, สินทรัพย์, หนี้สิน, กำไร, ขาดทุน, และรายการการเงินอื่น ๆ
  • บัญชีภาษีอากร รายงานเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเท่านั้น, รวมถึงรายละเอียดการคำนวณภาษี, การลดหย่อนภาษี, และรายการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร
 5. ความสอดคล้องกับกฎหมาย

  • บัญชีการเงิน ต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีสากล (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) และมาตรฐานการบัญชีในสากล (International Financial Reporting Standards, IFRS)
  • บัญชีภาษีอากร ต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษีที่มีผลใช้บังคับในแต่ละประเทศหรือพื้นที่

การบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรมีความสำคัญทั้งคู่ในการจัดการทางการเงินขององค์กร และบริษัทบ่งชี้ให้ควรใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองบัญชีเพื่อการบริหารงานและการวางแผนภาษีอากรให้เป็นไปตามกฎหมาย

นี่คือบางข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรแบบตาราง

ลักษณะ บัญชีการเงิน บัญชีภาษีอากร
วัตถุประสงค์ รายงานสถานะการเงินในองค์กร รายงานการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย
เส้นเวลา รายงานการเงินในระยะยาว (รายปี) รายงานการเสียภาษีอากรในระยะสั้น (รายงานภาษีปีละครั้ง)
ข้อมูลทางการเงิน รายงานข้อมูลการเงินทั่วไปขององค์กร รายงานเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
ความสอดคล้องกับกฎหมาย ต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีสากล (GAAP) หรือ IFRS ต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษีที่มีผลใช้บังคับในแต่ละประเทศ
ระยะเวลาในการรายงาน รายงานได้ทุกวัน (รายการรายวัน) รายงานประจำ (รายงานภาษีปีละครั้ง)
การรายงาน รายงานการเงินเชิงสรุป (Financial Statements) รายงานภาษีอากร (Tax Returns)
การบันทึกข้อมูลการเงิน บันทึกรายการการเงินทั่วไป อาทิเช่น รายรับ, รายจ่าย บันทึกรายการเฉพาะที่เกี่ยวกับภาษีอากร
ความสำคัญ มุ่งเน้นการรายงานสถานะการเงินและประสิทธิภาพขององค์กร มุ่งเน้นการรายงานและเสียภาษีตามกฎหมาย

สรุปแล้ว บัญชีการเงินเน้นที่การบันทึกและรายงานข้อมูลการเงินทั่วไปขององค์กรเพื่อการบริหารและรายงานสถานะการเงินในระยะยาว ในขณะที่บัญชีภาษีอากรเน้นการรายงานและเสียภาษีตามกฎหมายภาษีในระยะสั้น โดยเน้นที่รายงานเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเท่านั้น การบัญชีภาษีอากรเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและการประเมินภาษีที่ต้องเสียให้กับหน่วยงานภาษีต่าง ๆ ในแต่ละประเทศหรือพื้นที่

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ธุรกิจ เกี่ยวกับ นักเรียน ธุรกิจ เบบี้ช็อป แฟ รน ไช ส์ ร้าน เพื่อลูก สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง หา ของ ให้ลูก ขาย

การสร้างรายงาน การเงิน ของบริษัท ต้องทำอย่างไร?

การจัดทํางบการเงิน คือ การทํางบการเงิน excel หลักเกณฑ์ ในการจัด ทำ งบ การเงิน การจัดทํางบการเงิน มีกี่แบบ ตัวอย่าง การทำงบ การเงิน งบ การเงิน บัญชีเบื้องต้น รายงานทางการเงิน มีอะไรบ้าง ขั้น ตอน การจัด ทํา การ ตรวจ สอบ และการ เผยแพร่ งบ การเงิน ของ บริษัท ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปก กบ

ไอเดีย ธุรกิจ ส่งออกกบ พร้อม ตัวอย่าง SWOT

รับซื้อกบ 2565 ส่งกบไป ฮ่องกง ขายกบ ใกล้ฉัน รับซื้อกบ นครศรีธรรมราช กบขายส่ง รับซื้อ กบ กาฬสินธุ์ ซื้อกบมาเลี้ยง รับซื้อกบ ตลาดไท

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
แพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์

แพลตฟอร์ม ร้านค้า ออนไลน์ ยอดนิยม?

ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยม ร้านค้าออนไลน์ มีอะไรบ้าง ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง เปิดร้านค้าออนไลน์ รายชื่อร้านค้าออนไลน์ สมัครร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ที่ไหนดี 2566 แพลตฟอร์ม ขายของออนไลน์ต่างประเทศ
ขนส่งเข้าระบบภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการ ขนส่ง?

กิจการขนส่ง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่งที่ ไม่ใช่ ขนส่งสาธารณะ ธุรกิจขนส่งเสียภาษีอะไร ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ขนส่งใน ราช อาณาจักร ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าขนส่ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม  การวางแผนภาษีธุรกิจขนส่ง ค่าขนส่ง หัก ณ ที่จ่าย 1% ขนส่งเป็นปกติธุระ หมาย ถึง

บัญชี #2•บริษัทขนส่ง สินค้า รายจ่ายค่าภาษี?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทขนส่ง j&t บริษัทขนส่งแฟลช บริษัทขนส่งมีอะไรบ้าง บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ รายชื่อบริษัทขนส่งในประเทศไทย บริษัทขนส่งพัสดุ บริษัทขนส่งต่างประเทศ บริษัทขนส่งสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

เครื่องเสียงรถยนต์ รายรับ รายจ่าย โอกาส?

เครื่องเสียงรถยนต์  เครื่องเสียงรถยนต์ ยี่ห้อไหนดี เครื่องเสียงรถยนต์ งบ เครื่องเสียงรถยนต์ราคาประหยัด ราคาเครื่องเสียงรถยนต์ครบชุด ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ พร้อมติดตั้ง

Leave a Comment

Scroll to Top