การข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนำไปใช้ในการวางนโยบายของกิจการ

รับทำบัญชี.COM | ข้อมูลบัญชีมีประโยชน์อย่างไรกับใคร?

Click to rate this post!
[Total: 263 Average: 5]

การข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนำไปใช้ในการวางนโยบายของกิจการ

ข้อมูลบัญชี

ข้อมูลบัญชี (Accounting Information) คือ ข้อมูลทางการเงินที่ระบบบัญชีใช้เก็บรวบรวมและประมวลผลเพื่อให้สามารถติดตามและรายงานเกี่ยวกับสถานะการเงินของบริษัทหรือธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลบัญชีมีหลายประเภทและรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนส่วนของผู้ถือหุ้น และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อมูลบัญชีสามารถใช้ในการวิเคราะห์การเงิน การตัดสินใจทางธุรกิจ และในการรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นผู้ลงทุน หน่วยงานราชการ หรือคู่ค้า

ตัวอย่างข้อมูลบัญชีที่สำคัญรวมถึง

  1. รายได้ (Income) ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ที่บริษัทได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ

  2. รายจ่าย (Expenses) ข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายที่บริษัทต้องจ่าย เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

  3. สินทรัพย์ (Assets) ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เป็นเจ้าของโดยบริษัท เช่น เงินสด บัญชีรับเงินค้า ครุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป

  4. หนี้สิน (Liabilities) ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่บริษัทต้องชำระ เช่น หนี้เงินกู้ หนี้สินค้า และหนี้อื่น ๆ

  5. ทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Owner’s Equity) ข้อมูลเกี่ยวกับทุนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการเพิ่มหรือลดทุนผ่านการออกหุ้นหรือปันผล

  6. ธุรกรรมทางการเงิน (Financial Transactions) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน จ่ายเงิน การลงทุน หรือการกำหนดราคาหุ้น ที่มีผลกระทบต่อสถานะการเงิน

ข้อมูลบัญชีเป็นส่วนสำคัญของการบริหารคลังสินค้าและการเงินของบริษัท และมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจและการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท

ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี มีดังนี้

1 เจ้าของกิจการ ต้องการข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนำไปใช้ในการวางนโยบายของกิจการ เช่น ขยายกิจการ หรือเลิกกิจการ การตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ จะต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อดูว่าที่ผ่านมากิจการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และปัจจุบันกิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร เป็นต้น 
2 ผู้บริหาร จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อไปใช้ในการบริหารกิจการให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของเจ้าของกิจการ 
3 เจ้าหนี้หรือแหล่งเงินกู้ต่างๆ จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่จะให้เครดิตกับกิจการ โดยจะดูจากฐานะทางการเงินของกิจการ ความสามารถในการชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยของกิจการ เป็นต้น 
4 นักลงทุน จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในกิจการ โดยผู้ลงทุนจะดูจาก ผลการดำเนินงานของกิจการ ฐานะทางการเงินของกิจการ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ เป็นต้น 
5 ลูกค้าและซัพพลายเออร์ จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่จะค้าขายกับกิจการ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกิจการ ฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องของกิจการ เป็นต้น 
6 พนักงานหรือลูกจ้าง จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการทำงานกับกิจการ โดยจะพิจารณาจากความมั่นคงคือฐานะทางการเงินของกิจการ ผลการดำเนินงานของกิจการ เพื่อประเมินความสามารถในการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน และโอกาสในการจ้างงาน 
7 คู่แข่ง จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจบริหารงานของคู่แข่ง เพื่อจะให้สามารถแข่งขันกับกิจการได้ 
8 รัฐบาลและหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากรต้องการข้อมูลทางการบัญชีของกิจการไปใช้ในการคำนวณการจัดเก็บภาษี หรือนำไปเป็นฐานในการคำนวณรายได้ ประชาชาติ หรือจัดทำสถิติต่างๆ เป็นต้น 
9 บุคคลทั่วไป จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน หรือสื่อมวลชนต้องการนำไปเสนอข่าว เป็นต้น พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )