2 การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ ตัวอย่าง

กำลังปรับปรุง
[Total: 565 Average: 5]

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อสินค้า การส่งคืนสินค้า การรับคืนสินค้า ?

การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
1. บันทึกเมื่อสิ้นงวด วิธีนี้จะเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อสินค้า การส่งคืนสินค้า การรับคืนสินค้า ส่วนลด และค่าขนส่งสินค้า เมื่อซื้อไว้ในแต่ละบัญชี เช่น เมื่อมีการซื้อสินค้ากิจการบันทึกบัญชีซื้อสินค้าและเมื่อกิจการมีรายการส่งคืนสินค้าจะบันทึกบัญชีส่งคืนสินค้า เป็นต้น สินค้าจะแสดงยอดคงเหลือต้นงวดและในระหว่างงวดบัญชีสินค้าจะไม่มีความเคลื่อนไหว เมื่อสิ้นงวดกิจการจะทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริง จะรู้จำนวนสินค้าคงเหลือก็ต่อเมื่อได้ทำการตรวจนับในวันสิ้นงวดบัญชี วิธีนี้จะไม่สามารถตรวจรายละเอียดของสินค้าที่ซื้อมาได้ ดังนั้น เมื่อทำการขายจะมีแค่เพียงรายการขายเท่านั้น ไม่สามารถที่จะทราบยอดคงเหลือของสินค้าได้ ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีการตรวจนับสินค้าและตีราคาเพื่อบันทึกสินค้าปลายปี วิธีนี้เหมาะกับกิจการที่มีจำนวนสินค้าไม่มากสามารถตรวจนับได้
2. บันทึกแบบต่อเนื่อง วิธีนี้จะเป็นการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนและต้นทุนของสินค้า เช่น เมื่อมีการซื้อสินค้ากิจการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อมีการส่งคืนสินค้า จะบันทึกบัญชีสินค้า และเมื่อขายสินค้ากิจการจะต้องบันทึกบัญชีต้นทุนสินค้าที่ขายทุกครั้ง โดยการโอนบัญชีต้นทุนสินค้าจากบัญชีสินค้าคงเหลือไปยังบัญชีต้นทุนขาย บัญชีต้นทุนขายจะแสดงยอดต้นทุนของสินค้าที่ขายไประหว่างงวด และบัญชีสินค้าคงเหลือจะแสดงราคาทุนของสินค้าคงเหลือที่เหลืออยู่ ณ วันใดวันหนึ่ง วิธีนี้ในระหว่างงวดบัญชีสินค้าจะมีการเคลื่อนไหวตลอดจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี ถึงจะสามารถทราบราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาทุนนั้นได้ วิธีนี้เหมาะกับกิจการที่มีจำนวนสินค้าจำนวนมาก แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top