การบันทึก บัญชีอัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่าง รายได้ ส่งออก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เจ้าหนี้ ใช้อัตราซื้อหรือขาย ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศ กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกบัญชี การใช้อัตราแลกเปลี่ยน สรรพากร การบันทึกบัญชีอัตราแลกเปลี่ยน ซื้อสินค้าต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ลูกหนี้ใช้อัตราซื้อหรือขาย ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 142 Average: 5]

การบันทึกบัญชี ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ปัจจุบัน, อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราสกุลต่างๆ ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (floating exchange rate) ซึ่งหมายถึงการที่อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสมมติฐานของตลาด ระบบนี้มีลักษณะที่ไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนจากหน่วยงานรัฐบาล

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมี 4 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่

 1. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Floating Exchange Rate System)

  • ในระบบนี้, อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับการตลาดและการซื้อขายของนักลงทุน รัฐบาลไม่มีการกำหนดหรือควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนตราสกุล ประเทศที่ใช้ระบบนี้จะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่แปรปรวนตลอดเวลา
 2. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ (Fixed Exchange Rate System)

  • ในระบบนี้, รัฐบาลหรือธนาคารกลางจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนและรักษาให้อยู่ในระดับนั้นๆ โดยการซื้อขายหรือเปลี่ยนเงินตราเพื่อรักษาอัตรานั้น
 3. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบร่วม (Pegged Exchange Rate System)

  • ระบบนี้คือรูปแบบร่วมระหว่างระบบคงที่และระบบลอยตัว ประเทศอาจจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในระดับที่ตั้งไว้ แต่อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนในขอบเขตบางๆ
 4. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบผสม (Managed Float Exchange Rate System)

  • ระบบนี้เป็นรูปแบบที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางมีบางระยะหรือบางวิธีการแทรกแซงในตลาดเพื่อปรับมุมมองของตลาดและบรรเทาผลกระทบบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแปลงแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้, การเลือกใช้ระบบแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของแต่ละประเทศ

ความหมาย อัตราแลกเปลี่ยน

 1. อัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot Rate)

  • คำจำกัดความ หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการส่งมอบทันที
  • ความหมายเพิ่มเติม นี้คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการทำธุรกรรมทันทีหรือในระหว่างวันทำธุรกรรม
 2. อัตราซื้อขายล่วงหน้า (Forward Rate)

  • คำจำกัดความ หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อการล่วงหน้า เพื่อใช้แปลงค่าในการส่งมอบ/รับมอบเงินตราต่างประเทศในอนาคต
 3. อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (Average Exchange Rate)

  • คำจำกัดความ หมายถึง อัตราถัวเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันหรือในระหว่างวัน

  • ความหมายเพิ่มเติม อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยนี้คือค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบวันหรือระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ

 4. อัตราซื้อ (Buying Rate / Bid Rate) และ อัตราขาย (Selling Rate / Offer Rate)

  • คำจำกัดความ
   • อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อเมื่อกิจการนำเงินตราต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท (อัตราซื้อ)
   • อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายเมื่อกิจการนำเงินตราต่างประเทศไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท (อัตราขาย)
 5. อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ (Historical Rate)

  • คำจำกัดความ หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการครั้งแรก
 6. อัตราปิด (Closing Rate)

  • คำจำกัดความ หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

คำนิยามทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับส่วนต่าง ๆ ของอัตราแลกเปลี่ยนและในบริบทของการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา

มาตรฐานการบัญชี สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรฐานการบัญชีสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนถือเป็นส่วนสำคัญในการบันทึกข้อมูลทางการเงินและการรายงานในตลาดการเงิน มาตรฐานนี้ช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตลอดระยะเวลา ส่วนใหญ่มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในการบัญชีอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึง

 1. ISO 4217

  • รหัสสากลที่ใช้ระบุสัญลักษณ์ของเงินตราแต่ละประเทศ เช่น, USD แทนดอลลาร์สหรัฐ, EUR แทนยูโร, THB แทนบาท, ฯลฯ
 2. ISO 20022

  • มาตรฐานสำหรับข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน, รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน มีการให้คำนิยามข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบการเงิน
 3. IFRS 7 (International Financial Reporting Standard 7)

  • มาตรฐานการบัญชีนี้กำหนดข้อกำหนดในการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงทางการได้และการสูญเสียทางการได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
 4. IAS 21 (International Accounting Standard 21)

  • มาตรฐานนี้กำหนดกฎระเบียบในการแสดงผลบัญชีของธุรกรรมที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและการรายงานทางการเงินในเงินตราต่างประเทศ
 5. BIS (Bank for International Settlements) Standards

  • BIS มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการรายงานในตลาดการเงิน, รวมถึงแนวทางในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
 6. คู่มือและกฎหมายของตลาดการเงิน

  • การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและคู่มือของตลาดการเงินที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินและการบัญชีสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเหล่านี้ช่วยให้ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนถูกบันทึก, รายงาน, และวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ถูกกําหนดให้ปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 20/2554 บทที่ 21    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ย่อหน้าที่ 382-390)

ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี จากการส่งออก

ผู้ส่งออกได้ขายสินค้าไปต่างประเทศ มูลค่า $100,000 เมื่อครบกำหนดชำระหนี้ได้รับชำระหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศ และนำฝากธนาคารพาณิชย์ในรูปของงินเหรียญสหรัฐ ต่อมาได้ซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ มูลค่า $20,000 และนำเงินต่างประเทศที่ฝากไว้จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อวัตถุดิบ

บันทึกรายได้ จากการส่งออก

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อขายสินค้าไปต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ส่งออก $1 = 28 บาท

 • Dr ลูกหนี้ ($100,000 x 28) 2,800,000
 • Cr รายได้ 2,800,000

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าจากต่างประเทศ ถึงแม้ผู้ส่งออกไม่ได้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทยและนำงินฝากธนาคารในรูปของมินเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามผู้ส่งออกต้องคำนวณค่าเป็นมินตราไทย ตามมาตรา 65 ทวิ (5) กล่าวคือ ต้องบันทึกบัญชีการชำระหนี้เป็นงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่ได้รับชำระหนี้ค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อมินตราต่างประเทศ ณ วันที่ได้รับชำระหนี้ คือ $1 = 39 บาท

 • Dr ธนาคาร ($100,000 x 39) 3,900,000
 • Cr ลูกหนี้ 2,800,000
 • Cr กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,100,000

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีมินตราต่างประเทศที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หากคงเหลืออยู่ในบัญชีจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ต้องมีการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา 65 ทวิ (5) ถ้าวันสั้นรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับ วันที่ 3 1 ธันวาคม กรมสรรพากรจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนให้ทราบประมาณเดือนมกราคมของปีถัดไป หากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเป็นวันอื่น ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ นำเงินตราต่างประเทศที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ชำระหนี้ค่าซื้อวัตถุดิบ หากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ซื้อวัตถุดิบ คือ $1 = 39 บาท และอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระ คือ $า = 43 บาทในการโอนมินตราต่างประเทศที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อจ่ายชำระหนี้ค่าซื้อวัตถุดิบ การบันทึกบัญชีมีอัตราแลกเปลี่ยนต่างกัน คือ

 • (1) วันที่นำเข้าวัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยน คือ $1 = 30 บาท
 • (2) วันที่นำเงินตราต่างประเทศฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ อัตราแลกเปลี่ยน คือ $1 = 39 บาท
 • (3) วันที่ชำระหนี้อัตราแลกเปลี่ยนที่รนาคารพาณิชย์ขาย คือ $1 = 43 บาท

กรณีซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นสินเชื่อ บันทึกบัญชีดังนี้

 • Dr วัตถุดิบ ($20,000 x 30) 600,000-
 • Cr เจ้าหนี้ 600,000-

เมื่อครบกำหนดชำระหนี้ โดยชำระจากบัญชีงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่เปิดบัญชีไว้เป็นเงินเหรียญสหรัฐ ทำให้เกิดกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกบัญชีดังนี้

 • Dr เจ้าหนี้ ($20,000 x 30) 600,000-
 • Dr ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ((43-30) x $20,000) 260,000-
 • Cr ธนาคาร ($20,000 x 39) 780,000-
 • Cr กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ((43-39) x $20,000) 80,000-

กรณีซื้อวัตถุดิบจากต่งประเทศเป็นมิสด บันทึกบัญชีดังนี้

 • Dr วัตถุดิบ ($20,000 x 43) 860,000-
 • Cr ธนาคาร ($20,000 x 39) 780,000-
 • Cr กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ((43-39) x $20,000) 80,000-

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากอัตราแลกเปลี่ยน

การหักภาษีมินได้ ณ ที่จ่าย (ป114/2545) คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป1 14/2545 “เรื่องการจ่ายเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) และสัญญาแลกเปลี่ยนงินตราต่งประเทศ (Cross Currency Swap)” ได้วางหลักเกณฑ์การเสียภาษีมินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และ มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรในกรณีดังกล่าว ดังนี้

 • ( 1 ) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เป็นสัญญาทางการมิน ที่คู่สัญญาตกลงที่จะแลกเปลี่ยนภาระการชำระดอกเบี้ยให้แก่กันและกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ผลต่างที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเข้าลักษณะเป็นมินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)
 • ( 2 ) สัญญาแลกเปลี่ยนมินตราต่งประเทศ เป็นสัญญาทางการมิน ที่คู่สัญญาตกลงที่จะแลกเปลี่ยนภาระการรับจ่ายเงินคนละสกุล ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันความสี่ยงจากความฝันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน คู่สัญญาอาจมีการแลกเปลี่ยนเงินต้นในมูลค่าที่เท่ากัน โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในวันทำสัญญา หรือนำเงินตราต่งประเทศไปขายให้แก่สถาบันการเงิน โดยคู่สัญญาไม่มีการจ่ายเงินผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน จึงไม่มีงินได้พึงประเมิน
 • ( 3 ) กรทำสัญญาแลกเปลี่ยนมินตราต่งประทศตาม (2) อาจมีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยควบคู่ไปด้วย เรียกว่า “สัญญาแลกเปลี่ยนงินตราต้มประเทศและอัตราดอกเบี้ย ผลต่างที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เข้าลักษณะเป็นงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)
 • ( 4 ) กรณีการทำสัญญา ตาม (1) (2) (3) หากมีพฤติกรรมที่แสดงว่าคู่สัญญามีจตากู้ยืมเงิน ผลต่างที่เกิดขึ้นจะถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)ก
 • ( 5 ) กรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดนัดชำระมิน คู่สัญญามีสิทธิรียกร้องให้ชำระงินผลต่งพร้อมดอกเบี้ยหรือค่าปรับ ซึ่งข้าลักษณะมินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)ก
 • ( 6 ) กรณีการทำสัญญา ตาม (1) (2) (3) ซึ่งเป็นผลทำให้คู่สัญญาจ่ายมินผลต่างที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่งประเทศและอัตราดอกเบี้ย มินผลต่งดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นมินได้จากการบริการ จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ( 7 ) ระเบียบ ข้อบัคับ คำสั่ง หนังสือตอบข้อหารือ หรือแนวทงปฏิบัติใที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่ง ป114/2545 เป็นอันยกเลิก

ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราแลกเปลี่ยน

มาตรา 79/4 บัญญัติว่า ในกรณีที่มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าการให้บริการหรือการนำเข้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณเงินตราต่างประเทศนั้นเป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 • (1) กรณีที่ได้รับเงินตราต่งประเทศจากการขายหรือการให้บริการ และได้มีการขายงินตราต่างประเทศที่ได้รับชำระนั้นเป็นมินตราไทยในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ให้ถือเงินตราไทยจากการขายนั้นเป็นมูลค่าของฐานภาษีที่พึงชำระภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้ถือตามอัตราเฉลี่ยที่รนาคารพาณิชย์รับซื้อ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT/ ได้คำนวณไว้ในวันทำการสุดท้ายของเดือน
 • (2) กรณีนำเข้าสินค้า ให้คำนวณราคา CIF ของสินค้าที่นำเข้าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใช้คำนวณเพื่อเรียกเก็บอากรขาเข้า

อัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 9

มาตรา 9 บัญญัติว่า “เว้นแต่จะมีบทบัญญัตไว้เป็นอย่างอื่น ถ้จำเป็นต้องคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพื่อปฏิบัติการตามแลักษณะนี้ ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกระทรวงการคลังประกาศเป็นคราวๆ

 

รถหัวลาก ตู้คอนเทนเนอร์ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ หัวลาก หางาน หัวลาก วิ่งร่วม หัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ราคา รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ แหลมฉบัง รถหัวลาก วิ่งร่วม ธุรกิจรถบรรทุก ราคา หัวลาก ค่า รถหัวลาก ใกล้ฉัน ออนไลน์

ส่งสินค้าคาร์โก้ ขนส่ง บริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คาร์โก้ ขนส่งสนามบิน คาร์โก้ ขนส่งเกาหลีใกล้ฉัน คาร์โก้ ส่งของไปต่างประเทศ ขนส่งคาร์โก้ใกล้ฉัน คาร์โก้ ขนส่ง คือ คาร์โก้ ขนส่ง ราคา คาร์โก้ ขนส่งในประเทศไทย ส่งของคาร์โก้ สุวรรณภูมิ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ในเครือเซ็นทรัล กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย บริษัท ในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น บริษัท ในเครือ ร้านในเครือเซ็นทรัล สินค้าในเครือเซ็นทรัล ห้างในเครือเซ็นทรัล เครือเซ็นทรัล ผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด สมัครงาน
ปก

แม่ค้าออนไลน์ ออเดอร์เป็นร้อย ไม่เปิดบิล?

แม่ค้าออนไลน์ ดังๆ แม่ค้าออนไลน์ คำคม แม่ค้าออนไลน์ ภาษาอังกฤษ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ 10 อันดับ แม่ค้าออนไลน์  อาชีพแม่ค้าออนไลน์ แม่ค้าออนไลน์มีใครบ้าง ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ
ต้นทุนงานก่อสร้างจะบันทึกไว้ในราคาทุนที่จ่ายไปในงานระหว่างการก่อสร้าง

บัญชีรับเหมาก่อสร้าง ระยะยาว?

บัญชี รับเหมาก่อสร้าง excel ผังบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง บันทึกบัญชี งานระหว่างก่อสร้าง บันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีรับเหมาก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้าง งบการเงิน การรับรู้รายได้งานก่อสร้าง
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ

Leave a Comment

Scroll to Top