สินค้าจากต่างประเทศ

สินค้าจากต่างประเทศ บันทึกบัญชีอย่างไร 6 ศัพท์ที่ควรรู้ พร้อมตัวอย่าง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี นำเข้า-ส่งออก ซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ บันทึกบัญชี ซื้อสินค้าต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน การบันทึกบัญชี การนำ เข้า ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ค่าอากรขาเข้า บันทึกบัญชีอย่างไร ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การซื้อสินค้าจากต่างประเทศ การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศ ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 110 Average: 5]

ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 

การซื้อสินค้าจากต่างประเทศเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากในวงการธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการพัฒนาทรัพยากรทางการสื่อสารและการขนส่งที่ทำให้การติดต่อและการทำธุรกิจข้ามแดนเป็นไปได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและตลาดที่กว้างขวางจากทั่วโลกทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ง่ายขึ้นด้วย

นี่คือบางข้อคิดที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

 1. ตลาดกว้างขวาง การซื้อสินค้าจากต่างประเทศเปิดโอกาสให้ธุรกิจมีโอกาสขยายตลาดและเข้าถึงลูกค้าใหม่ในทุกมุมโลก นอกจากนี้ยังช่วยในการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ที่ตลาดภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้น

 2. ความหลากหลายของสินค้า การซื้อสินค้าจากต่างประเทศช่วยในการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในตลาดภายในประเทศ ลูกค้ามีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมจากทั่วโลก

 3. ความรู้และเทคโนโลยี การทำธุรกิจข้ามแดนช่วยในการนำเข้าความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในต่างประเทศเข้ามาในตลาดภายในประเทศ ซึ่งสามารถช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4. การจัดหาวัตถุดิบ บางธุรกิจมีความต้องการในการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัตถุดิบที่ไม่มีในประเทศ การซื้อสินค้าจากต่างประเทศจะช่วยในการจัดหาวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับการผลิต

 5. การเผชิญกับความแข็งแกร่งของสกุลเงิน การทำธุรกิจข้ามแดนมักต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งรวมถึงความเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

 6. ข้อกำหนดทางกฎหมายและภาษี การทำธุรกิจข้ามแดนต้องใส่ใจถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า

ศัพท์ที่ควรรู้ ในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

เมื่อเรามีความต้องการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ, กระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้าเป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่ควรทราบ ดังนี้

 1. นำเข้า (Import) และส่งออก (Export)

  • นำเข้า การนำเข้าคือกระบวนการนำสินค้าเข้าสู่ประเทศนั้น ๆ จากประเทศอื่น ๆ
  • ส่งออก การส่งออกคือกระบวนการส่งสินค้าออกจากประเทศนั้น ๆ ไปยังประเทศอื่น ๆ
 2. FOB (Free On Board)

  • เป็นเงื่อนไขการขนส่งที่ระบุว่าผู้ขายจะรับผิดชอบต่อค่าขนส่งและความเสี่ยงของสินค้าจนกว่าจะถึงท่าเรือปลายทาง หลังจากนั้นความรับผิดชอบจะถูกโอนไปยังผู้ซื้อ
 3. CIF (Cost, Insurance, and Freight)

  • เป็นเงื่อนไขการขนส่งที่ระบุว่าผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อค่าขนส่ง, ประกัน, และความเสี่ยงของสินค้าจนกว่าสินค้าจะถึงท่าเรือปลายทาง
 4. ฟอเวิดเดอร์ (Forwarder)

  • เป็นบริษัทหรือบุคคลที่ให้บริการทางการขนส่ง ทำหน้าที่จัดการการขนส่งสินค้าในทุกขั้นตอน เช่น การจัดส่ง, การเก็บเงิน, และปฏิบัติการทางศุลกากร
 5. Shipping ชิปปิ้ง (Shipping Chipping)

  • เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า และทำหน้าที่ในการตรวจสอบและจัดการการจัดส่งสินค้าจากที่ผลิตไปยังที่ปลายทาง
 6. ขนส่ง (Transportation)

  • คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดกำเนิดไปยังจุดปลายทาง สามารถใช้ทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศ, หรือทางรถไฟ

การจัดส่งสินค้าจะทำได้ตรงไปตรงมาถ้ามีบริการขนส่งที่เชี่ยวชาญ,แต่มีฟอเวิดเดอร์ (forwarder) มีบทบาทสำคัญในการจัดการกระบวนการนี้ ฟอเวิดเดอร์จะช่วยในการจัดทำเอกสารทางศุลกากร, การจัดการค่าขนส่ง, และการติดตามสินค้าที่กำลังเดินทาง

ท้ายที่สุด การขนส่ง (logistics) เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มีผลโดยตรงต่อการจัดส่งสินค้าไปยังที่หมาย กระบวนการนี้ครอบคลุมการจัดการคลังสินค้า, การเลือกเส้นทางขนส่งที่เหมาะสม, และการจัดการสต็อกสินค้า

ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 

การซื้อสินค้าจากต่างประเทศเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากสำหรับธุรกิจ เพิ่มตลาด, สร้างความหลากหลายของสินค้า, นำเข้าความรู้และเทคโนโลยี, จัดหาวัตถุดิบ, และเผชิญกับความแข็งแกร่งของสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม, ต้องระมัดระวังเรื่องกฎหมาย, ภาษี, และความเสี่ยงทางการเงิน 

ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี 

กรณีที่ 1 การซื้อสินค้าจากต่างประเทศ (โดยจะต้องโอนเงินค่าไปให้ supplier ก่อนถึงจะมีการส่งสินค้า) ในกรณีนี้วันที่โอนเงินไปต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันนั้นในการบันทึกบัญชี โดยไม่เกิดผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น รายการบันทึกบัญชี ดังนี้

วันที่จ่ายเงินค่าวัตถุดิบ

 • Dr เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (Advance for goods) 3,200-
 • Cr เงินฝากธนาคาร 3,200-

วันที่วัตถุดิบถึงท่าเรือ

 • Dr ซื้อสินค้า 3,200-
 • Cr เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (Advance for goods) 3,200-

กรณีที่ 2 การซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ( โดยขอสินเชื่อกับธนาคาร) ด้วยวิธีการเปิด LC ซึ่งได้เครดิตจากธนาคาร 60 วัน กรณีนี้รายการบัญชีจะมีการบันทึกบัญชี 2 ขั้นตอน คือวันที่สินค้าถึงท่าเรือที่เมืองไทย (เงื่อนไขการซื้อเป็นแบบ CIF) และ วันที่จ่ายชำระให้กับทางธนาคารและจะรายการรับรู้กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการบันทึกบัญชี มีดังนี้

วันที่วัตถุดิบส่งมาถึงท่าเรือเมืองไทย ณวันนี้สามารถบันทึกตามอัตราแลกเปลี่ยนตามใบขนเข้าได้ โดยสินค้า มูลค่า 1,000 USD ( อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 32 บาท ) บัญชีจะบันทึกดังนี้

วันที่วัตถุดิบมาถึงท่าเรือ

 • Dr สินค้าระหว่างทาง (1,000* 32 ) 32,000-
 • Cr เจ้าหนี้ธนาคาร LC 32,000-

วันที่วัตถุดิบถึงบริษัท

 • Dr ซื้อสินค้า 32,000-
 • Cr สินค้าระหว่างทาง 32,000-

วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ LC ให้ธนาคาร การลงบันทึกบัญชีจะเกิด กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ (สมมุติ 33บาท/ 1 USD) รายการบัญชีจะบันทึกดังนี้

 • Dr เจ้าหนี้ธนาคาร LC 32,000-
 • Dr กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 1,000-
 • Cr ธนาคาร  (1000* 33บาท/USD) 33,000-

เพิ่มเติม ถ้าในกรณี ณสิ้นรอบปีบัญชี และยังมีเจ้าหนี้ธนาคาร LC คงค้างอยู่ จะต้องมีการปรับมูลค่าของเจ้าหนี้ LC ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณวันสิ้นรอบบัญชีด้วย อัตราซื้อของธนาคารแห่งประเทศไทย รายการบัญชีจะบันทึกดังนี้ (สมมุติ 335บาท/ 1 USD)

 • Dr กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (1000* 3350 -3300 ) 500-
 • Cr เจ้าหนี้ธนาคาร LC 500-

การซื้อสินค้าจากต่างประเทศเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากสำหรับธุรกิจ เพิ่มตลาด, สร้างความหลากหลายของสินค้า, นำเข้าความรู้และเทคโนโลยี, จัดหาวัตถุดิบ, และเผชิญกับความแข็งแกร่งของสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม, ต้องระมัดระวังเรื่องกฎหมาย, ภาษี, และความเสี่ยงทางการเงิน

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี นำเข้าส่งออก โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ร้านอาหาร •OMG• ภาษี รายได้ รายรับ รายจ่าย?

เปิดร้านอาหาร คนเดียว สร้างร้านอาหารแบบประหยัด สร้างร้านอาหาร งบ หลักหมื่น กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร กฎหมายการเปิดร้านอาหาร โครงสร้างร้านอาหารเล็กๆ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง แชร์ประสบการณ์เปิดร้านอาหาร

โรงเรียนดนตรี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจโรงเรียนดนตรี หมายถึง เปิดสอนดนตรี จดทะเบียน ธุรกิจทางดนตรี คือ โรงเรียนสอนดนตรี ภาษี โรงเรียน สอนดนตรีในปัจจุบันนี้ ต้อง ดำเนิน การ ตาม ระเบียบภายใต้ องค์กร ใด ธุรกิจห้องบันทึกเสียงคือ เปิด โรงเรียน สอน ตัดผม ขั้น ตอน การเปิด โรงเรียน สอนศิลปะ

นิติบุคคล กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย จดทะเบียนนิติบุคคล คนเดียว จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว จดทะเบียนนิติบุคคล ค่าใช้จ่าย เปิดบริษัทคนเดียว เปิดบริษัทคนเดียว ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน นิติบุคคล ที่ไหน การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ

12 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนจ้าง บริษัทรับทำบัญชี?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ค่าจ้างทำบัญชี - pantip อัตราค่าจ้าง นักบัญชี การทําบัญชีบริษัท excel

ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top