รับทำบัญชี.COM | ฟอเวิดเดอร์ภาษีมั่นคงด้วยบริการมีคุณภาพ?

Click to rate this post!
[Total: 153 Average: 5]

ฟอร์เวิดเดอร์

ฟอร์เวิดเดอร์ (Forwarder) คือบริษัทหรือบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดการและประสานงานในกระบวนการขนส่งสินค้าหรือส่งออก-นำเข้าสินค้าให้กับลูกค้า ฟอร์เวิดเดอร์มักเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขนส่งสินค้าและมีความรู้และประสบการณ์ในการเรียกตัวตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการขนส่งที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าของพวกเขา บางครั้งฟอร์เวิดเดอร์ยังสามารถรับผิดชอบในการจัดหาบริการขนส่งและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าของลูกค้าด้วย

ฟอร์เวิดเดอร์มักทำงานร่วมกับหลายบริษัทขนส่งและผู้ประกอบการอื่น ๆ เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ฟอร์เวิดเดอร์มีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจขนส่งและการค้านานาชาติ เพราะช่วยให้การขนส่งสินค้ารายการยาวหรือข้ามแดนกับประเทศอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลูกค้าในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการขนส่งสินค้าของพวกเขาได้บางครั้งด้วยเช่นกัน

ฟอร์เวิดเดอร์ กำลังขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้า

การค้าระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน มีการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปมาอย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและมีผู้เชี่ยวชาญคอยจัดการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย ในบทความนี้เราจะได้รู้จักกับบทบาทของฟอร์เวิดเดอร์และตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในกระบวนการนี้

บริษัท Shipping ความสำคัญในการขนส่งทางน้ำ

บริษัท Shipping เป็นผู้เชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าทางน้ำ พวกเขามีเรือและท่าเรือที่เป็นส่วนสำคัญในการโหลดและขนส่งสินค้าไปยังปลายทางที่ต่างประเทศ บริษัท Shipping ทำหน้าที่ในกระบวนการการขนส่งที่ซับซ้อน เช่นการจัดการกับการจัดสินค้าให้พร้อมขนส่ง การจัดเก็บสินค้าในคลัง และการจัดการเรือและเวลาเดินทางของเรือ เพื่อให้สินค้ามาถึงปลายทางตามเวลาที่กำหนด

ตัวแทนนำเข้า (Import Agent) และตัวแทนส่งออก (Export Agent) หัวหน้าสำคัญในการเรียกเข้าและส่งออกสินค้า

ตัวแทนนำเข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศหนึ่ง พวกเขาคอยจัดการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและกระบวนการทางศุลกากร เพื่อให้สินค้าผ่านขอบเขตประเทศได้โดยไม่มีปัญหา ในขณะที่ตัวแทนส่งออกคอยจัดการเรื่องเอกสารและกระบวนการส่งออกสินค้าออกจากประเทศไปยังประเทศอื่น ๆ พวกเขาเป็นที่ปรึกษาสำหรับลูกค้าในการเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการส่งออก

ฟอร์เวิดเดอร์ (Forwarder) ตัวกลางในการค้าและขนส่งระหว่างประเทศ

ฟอร์เวิดเดอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการและประสานงานในกระบวนการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พวกเขามีความรู้และประสบการณ์ในการเลือกทางเดินขนส่งที่เหมาะสมสำหรับสินค้าของลูกค้า ฟอร์เวิดเดอร์มักทำงานร่วมกับบริษัท Shipping และตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อให้บริการที่ครอบคลุมและเรียบร้อย นอกจากนี้ พวกเขายังช่วยลูกค้าในการจัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก และประสานงานกับต่างประเทศในกระบวนการนี้

ในภาคธุรกิจการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างบริษัท Shipping, ตัวแทนนำเข้า, ตัวแทนส่งออก, ฟอร์เวิดเดอร์, และตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นสำคัญอย่างมาก เพื่อให้การค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับธุรกิจและลูกค้าของพวกเขา

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจ ฟอร์เวิดเดอร์

การทำรายรับและรายจ่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการเงินส่วนตัวหรือธุรกิจ การรับรู้ว่ารายได้มากจากไหน และรายจ่ายที่สำคัญมีอะไรบ้าง สามารถช่วยให้คุณมีการควบคุมเงินทองและวางแผนการเงินอย่างมีระบบได้ดีขึ้น

ตัวอย่างบัญชีรายรับและรายจ่ายและระบบบัญชีของธุรกิจฟอร์เวิร์ดเดอร์ (Forwarder) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการการจัดการและการขนส่งสินค้าสำหรับลูกค้า

บัญชีรายรับ

 1. รายรับจากค่าบริการการจัดส่งสินค้า เป็นรายรับหลักที่ได้จากการให้บริการการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า รายรับนี้มาจากค่าบริการการจัดส่งสินค้าตามระยะทางหรือปริมาณของสินค้า

 2. รายรับจากค่าบริการประกันสินค้า รายรับจากการให้บริการประกันความเสี่ยงในการขนส่งสินค้า ในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง

 3. รายรับจากค่าบริการตรวจสอบและบรรจุหีบห่อ รายรับจากบริการตรวจสอบสภาพและบรรจุหีบห่อสินค้าก่อนการขนส่ง

บัญชีรายจ่าย

 1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน ค่าจ้างพนักงานที่ทำงานในการจัดส่งสินค้า, การตรวจสอบสินค้า, หรือการบรรจุหีบห่อสินค้า

 2. ค่าใช้จ่ายในการเช่าโกดังหรือสต็อกสินค้า ค่าเช่าสถานที่ที่ใช้เก็บสินค้ารอการขนส่ง

 3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของสินค้า ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของสินค้าและการขนส่ง, รวมถึงค่าประกันสินค้า

 4. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถขนส่งเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพและปลอดภัย

 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าเช่าสถานที่ทำงาน, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจ, ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา, ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงินและบัญชี

 6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริการลูกค้า, ค่าใช้จ่ายในการบริการสินค้า, ค่าใช้จ่ายในการบริการสินค้า, หรือค่าใช้จ่ายในการบริการสินค้า

ระบบบัญชีจะช่วยให้คุณติดตามและบริหารการเงินในธุรกิจขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีเพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างรายงานทางการเงินที่ต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ

นี่คือตารางรายรับและรายจ่ายในธุรกิจฟอร์เวิร์ดเดอร์ (Forwarder) ในรูปแบบ comparison table

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากค่าบริการจัดส่งในประเทศ 30,000 บาท/เดือน
รายรับจากค่าบริการจัดส่งต่างประเทศ 20,000 บาท/เดือน
รายรับจากค่าบริการพิเศษ (เช่น ค่าบริการด่วน) 5,000 บาท/เดือน
รายรับจากค่าคอมมิชชั่นจากพันธมิตร 10,000 บาท/เดือน
รวมรายรับ 65,000 บาท/เดือน
ค่าจ้างพนักงานการจัดส่ง 25,000 บาท/เดือน
ค่าเช่าสำนักงานและค่าเช่าโกดัง 10,000 บาท/เดือน
ค่าน้ำมันและบำรุงรักษารถรถบรรทุก 7,000 บาท/เดือน
ค่าเช่ารถบรรทุกพิเศษ 5,000 บาท/เดือน
ค่าบริการโฆษณาและการตลาด 3,000 บาท/เดือน
รวมรายจ่าย 50,000 บาท/เดือน
กำไรสุทธิ 15,000 บาท/เดือน

ในตารางนี้ รายรับและรายจ่ายของธุรกิจฟอร์เวิร์ดเดอร์ถูกแสดงเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของการเปรียบเทียบระหว่างรายรับและรายจ่ายของธุรกิจนี้ ค่ากำไรสุทธิคือ 15,000 บาทต่อเดือน นั่นหมายความว่าธุรกิจนี้มีกำไรสุทธิ

การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางบัญชี ธุรกิจฟอร์เวิดเดอร์

ธุรกิจฟอร์เวิดเดอร์ (Forwarder Business) เป็นกิจการที่มุ่งเน้นในการจัดการการขนส่งสินค้าและพัสดุของลูกค้า ธุรกิจนี้มักต้องทำการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางบัญชีเพื่อติดตามการขนส่งและการเงินของบริษัทของคุณ ต่อไปนี้คือตัวอย่างขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้

 1. บันทึกข้อมูลการขนส่ง

  • บันทึกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดการขนส่ง

   • ชื่อลูกค้าและข้อมูลติดต่อ
   • วันที่รับคำสั่งขนส่ง
   • สถานที่รับสินค้าและสถานที่จัดส่ง
   • รายละเอียดสินค้า (ประเภท, จำนวน, น้ำหนัก, ขนาด)
  • ระบุสถานะของการขนส่ง (รับสินค้า, อยู่ในระหว่างขนส่ง, ถึงสถานที่จัดส่ง)

 2. การออกใบเสร็จและใบส่งของ

  • เมื่อการขนส่งเสร็จสิ้น คุณควรออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้า ในใบเสร็จควรรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

   • ชื่อลูกค้าและข้อมูลติดต่อ
   • วันที่ออกใบเสร็จ
   • รายละเอียดการขนส่ง (สินค้าที่ขนส่ง, จำนวน, ราคาต่อหน่วย)
   • รวมยอดเงินที่ต้องชำระ
  • รองรับการออกใบส่งของและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขนส่ง เช่น ใบอนุญาตการขนส่ง, ใบรับรองการส่งของ, ใบกำกับภาษี, และเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 3. การจัดการทางบัญชี

  • บันทึกข้อมูลการรับเงินจากลูกค้าและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในระบบบัญชีของคุณ

  • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและการบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและการเงิน

  • ประมวลผลข้อมูลบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นรายงานภาษีและการจัดทำงบการเงินประจำปี

การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางบัญชีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจฟอร์เวิดเดอร์ของคุณมีการดำเนินงานอย่างเรียบร้อยและมีความเป็นระบบในด้านการเงินและบัญชี แนะนำให้ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คําศัพท์พื้นฐาน ฟอร์ร์เวิดเดอร์ ที่ควรรู้

นี่คือ 7 คำศัพท์พื้นฐานเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Freight Forwarder พร้อมคำอธิบายในภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 1. Freight Forwarder (ผู้ส่งของ) A company or individual that organizes shipments of goods on behalf of importers and exporters ผู้ส่งของ คือ บริษัทหรือบุคคลที่จัดการการขนส่งสินค้าในนามของผู้นำเข้าและผู้ส่งออก

 2. Shipment (การขนส่งสินค้า) The process of transporting goods from one location to another การขนส่งสินค้า คือ กระบวนการส่งของจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง

 3. Bill of Lading (ใบแสดงรายการขนส่ง) A document that provides details about a shipment of goods and serves as a contract of carriage between the shipper and the carrier ใบแสดงรายการขนส่ง คือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและเป็นสัญญาการขนส่งระหว่างผู้ส่งและผู้ขนส่ง

 4. Warehousing (การจัดเก็บสินค้า) The process of storing goods in a warehouse or storage facility การจัดเก็บสินค้า คือ กระบวนการเก็บรักษาสินค้าในโกดังหรือสถานที่เก็บของ

 5. Container (คอนเทนเนอร์) A standardized metal box used for transporting goods by sea, land, or air คอนเทนเนอร์ คือ กล่องโลหะมาตรฐานที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทะเล ทางบก หรือทางอากาศ

 6. Freight Rate (อัตราค่าขนส่ง) The price charged for the transportation of goods from one place to another อัตราค่าขนส่ง คือ ราคาที่เรียกเก็บสำหรับการขนส่งสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง

 7. Customs Duty (อากรศุลกากร) A tax imposed on imported or exported goods by customs authorities อากรศุลกากร คือ ภาษีที่เก็บกับสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ธุรกิจ ฟอร์เวิดเดอร์ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การเปิดร้านฟอร์เวิดเดอร์ (Forwarder) หรือบริการการขนส่งสินค้าในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว ต่อไปนี้คือขั้นตอนพื้นฐานที่คุณควรพิจารณา

 1. การจดทะเบียนกิจการ คุณควรจดทะเบียนกิจการขนส่งสินค้าหรือบริการ Forwarding กับกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับอนุญาตให้ดำเนินกิจการ Forwarding

 2. การรับอนุญาตและสิทธิ์ในการ Forwarding คุณควรสอบถามและปรึกษากับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบเกี่ยวกับอนุญาตและสิทธิ์ที่จำเป็นในการ Forwarding นอกจากนี้ คุณอาจต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการ Forwarding เพื่อเหมาะสมกับเส้นทางและประเภทของสินค้า

 3. การปฏิบัติตามกฎหมายการจราจร คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรและกฎข้อบังคับทางถนน รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า อาจมีกฎหมายและข้อบังคับเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการ Forwarding ทางบก

 4. การปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณะบริการ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ รวมถึงสิทธิ์และความรับผิดชอบของคุณต่อลูกค้าและสินค้าของลูกค้า

 5. การเปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อดำเนินธุรกิจของคุณและรับเงินรายได้จากลูกค้า

 6. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการ Forwarding อาจมีกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของสินค้า การแก้ไขสินค้า และการประกันภัยสินค้า เป็นต้น

การจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจการ Forwarding และที่ตั้งของคุณ คุณควรปรึกษากับนักบริหารและนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ Forwarding ในประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกต้องและสามารถดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในประเทศไทย

บริษัท Freight Forwarder เสียภาษีอะไร

การดำเนินธุรกิจฟอร์เวิดเดอร์ (Forwarder) หรือบริการ Forwarding ที่เป็นการจัดการการขนส่งสินค้า ส่วนใหญ่ไม่มีภาษีอย่างเดิมที่เป็นรายได้สำหรับฟอร์เวิดเดอร์โดยตรงในประเทศไทย แต่ฟอร์เวิดเดอร์สามารถเสียภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและรายได้ที่ได้รับได้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีกำไรนิติบุคคล (Corporate Income Tax) ขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กรและประเภทของกิจการที่ดำเนิน

นี่คือภาษีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจฟอร์เวิดเดอร์ในประเทศไทย

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากฟอร์เวิดเดอร์ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้านำเข้าและส่งออก ฟอร์เวิดเดอร์อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในกรณีที่มีรายได้จากบริการเหล่านี้

 2. ภาษีกำไรนิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากฟอร์เวิดเดอร์เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ก็ต้องเสียภาษีกำไรนิติบุคคลตามกฎหมายรายได้นิติบุคคล

 3. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ ฟอร์เวิดเดอร์อาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าบริการการบริหารจัดการการขนส่ง ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบสินค้า หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสาร

 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นรูปแบบหนึ่งของภาษีที่มีผู้จ่ายเงินหรือจ่ายเงินต้องหักภาษีจากรายได้ที่จ่ายให้กับผู้รับเงิน ภาษีนี้จะถูกหักจากรายได้ในตอนที่จ่าย และจะถูกนำส่งให้หน่วยงานภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทยมีหลายประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่น่าจะมีบางประเภทที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด

  1. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (Personal Income Tax) นายจ้างหรือนายจ้างส่งเสริมต้องหักภาษีเงินเดือนของลูกจ้างและนำส่งให้กับกรมสรรพากร เพื่อใช้ส่งเสริมการเสียภาษีส่วนบุคคลของลูกจ้าง

  2. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการขายสินค้าและบริการ (Withholding Tax on Sales and Services) ภาษีนี้มักเกี่ยวข้องกับการชำระเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ ภาษีจะถูกหักจากรายได้ที่จ่ายและนำส่งให้กับกรมสรรพากร

  3. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ย (Withholding Tax on Interest) ผู้จ่ายดอกเบี้ยต้องหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับผู้รับเงิน และนำส่งให้กับกรมสรรพากร

  4. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง (Withholding Tax on Professional Fees) การจ่ายค่าจ้างให้กับบุคคลที่ให้บริการมืออาชีพหรือบริการอื่น ๆ อาจต้องหักภาษีและนำส่งให้กับกรมสรรพากร

  5. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Withholding Tax on Rental of Immovable Property) การจ่ายค่าเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาจต้องหักภาษีและนำส่งให้กับกรมสรรพากร

  6. อื่น ๆ นอกเหนือจากภาษีและค่าธรรมเนียมที่กล่าวมาแล้วยังมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินในรูปแบบอื่น ๆ อาจมีค่าธรรมเนียมการนำส่งให้กับหน่วยงานภาษีและการเงินด้วย

ควรติดต่อกรมสรรพากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจฟอร์เวิดเดอร์ในประเทศไทย การใช้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษีและการเงินอาจช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการจัดการธุรกิจของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )