บัญชี บริษัทส่งออก 2 บัญชีบริษัท นำเข้า

[Total: 295 Average: 5]

บัญชี การนำเข้า ส่งออก ทางอากาศ เครื่องบิน ?

ขั้นตอนในการส่งออกและนำเข้าสินค้าทางอากาศ
– Shipper สำรองระวางสินค้ากับ Carrier หรือ Carrier Agent กรณีนี้ Shipper จะเป็นผู้ส่งออกเอง ผู้รบประโยชน์ หรือเป็นบริษัท Freight Forwarder ก็ได้
– Shipper หรือ Forearder นำสินค้าและเอกสารส่งมอบเอกสารที่ฝากส่งไปพร้อมสินค้านี้ ได้แก่ Commercial Invoice Packing List } Certificate of Origin หรือเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการออกของที่ปลายทางอย่างเร่งด่วนอื่นๆ เพราะการขนส่งทางเครื่องบินจากต้นทางไปปลายทางใช้เวลาเร็วมาก เอกสารที่ส่งผ่านระบบธนาคาร หรือจัดส่งทางไปรษณีย์โดยตรงจึงมักเดินทางถึงช้ากว่าเสมอ
– Shipper หรือ Forwarder ทำใบขนขาออก (Export Entry) และผ่านพิธีการศุลกากร-รอตรวจปล่อย สำหรับประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2007 กระบวนการเพื่อให้มีการตรวจปล่อยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ e-Customs ผ่านการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ด้วยภาษ EBXML การทำใบขน จึงกระทำการ Generate ผ่านข้อมูลใน e-Commercial Invoice จัดส่งไปยังศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีเอกสารกระดาษอีกต่อไป
– Carrier หรือ Agent รับสินค้าเข้าจัดเก็บไว้ในคลังออก AirWaybill ให้แก่ Shipper
– Carrier นำสินค้าที่รับไว้มาแยกจุดหมายปลายทาง
– จัดทำ บัญชีสินค้าในเครื่องบิน ทุกรายการที่ Load ไปยังปลายทางบันทึกรวมกันไว้ในเอกสารชุดเดียวกันหมด
– เมื่อสินค้าถึงปลายทาง Carrier จะตรวจรับสินค้าและเอกสาร ต่อจากนั้นสายการบินจะรับจัดทำใบสั่งปล่อยสินค้า
– นำสินค้าเข้าคลังสินค้า รีบทำการแจ้ง Notify Party ถึงการมาถึง พร้อมให้ข้อมูลแก้ผู้นำเข้าหรือตัวแทน
– ให้ Notify Party จะต้องรีบแจ้งธนาคารทันที่ เพื่อร้องขอหนังสือ หรือจดหมายขอรับ D/O
– Notify Party นำ D/O กลับไปให้ธนาคารสลักหลัง แต่ต้องชำระเงินก่อน หากไม่ชำระเงินเนื่องจากมีวงเงินสินเชื่อประเภท T/R จะต้องยื่นTRUST RECEIPT หรือ T/R ซึ่งหมายถึงสัญญาขอรับมอบเอกสารแสดงสิทธิ์ออกจากธนาคารก่อนชำระเงินเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่นี้คือใบสั่งปล่อยสินค้า
– Forwarder ชำระค่าใช้จ่าย ปากเอกสารขนส่งระบุว่าค่าระวางจะต้องมีการจ่ายกันที่ปลายทางหรือ freight to collect หากมีค่า rent-fee & service charge ก็ต้องจ่ายให้ครบถ้วน
– Forwarder จัดทำ import Entry – จ่าย duties} taxes and charges ผ่านพิธีการศุลกากรให้เรียบร้อย
– หลังจากที่เจ้าหน้าที่ ศุลกากร ทำการตรวจปล่อยเรียบร้อยแล้ว imp Forwarder Ot นำสินค้าออกมาจากคลังสินค้าส่งมอบที่ปลายทาง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 14, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top