ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี นำเข้า ส่งออก?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การลงบัญชี นำเข้าสินค้า ต่างประเทศ cif การบันทึกบัญชี shipping การบันทึกบัญชี การนำ เข้า ใช้อัตราแลกเปลี่ยน การบันทึกบัญชีซื้อสินค้าต่างประเทศ fob ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ บันทึกบัญชีอย่างไร ต้นทุน สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ บัญชี นํา เข้า-ส่งออก ค่าอากรขาเข้า บันทึกบัญชีอย่างไร ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 52 Average: 5]

การบันทึกบัญชี นำเข้า ส่งออก

การบันทึกบัญชีและกระบวนการนำเข้าส่งออก เคล็ดลับที่ไม่ควรพลาด

การบันทึกบัญชีเป็นกระบวนการสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับฟอเวิดเดอร์ shipping และกระบวนการชิปปิ้งนำเข้าส่งออก ทำให้การจัดการกับข้อมูลทางการเงินและการคลังสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ไม่เพียงเท่านั้นการบันทึกบัญชียังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการติดตามรายได้และรายจ่ายของธุรกิจในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

การนำเข้าส่งออก ฟอเวิดเดอร์ shipping และกระบวนการชิปปิ้ง

การบันทึกบัญชีในธุรกิจที่มีการนำเข้าส่งออก เราต้องให้ความสำคัญกับฟอเวิดเดอร์ shipping และกระบวนการชิปปิ้ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

การใช้ฟอเวิดเดอร์ shipping ที่เป็นระบบอัตโนมัติสามารถช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการชิปปิ้งได้ โดยมีการบันทึกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

การนำเข้าส่งออกต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น กฎหมายและระเบียบการค้าระหว่างประเทศ การบันทึกบัญชีจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกฎหมายและลดความเสี่ยงทางการเงิน

เคล็ดลับสำหรับการบันทึกบัญชีและนำเข้าส่งออก

 1. ใช้ระบบบัญชีอัตโนมัติ การใช้ระบบบัญชีที่อัตโนมัติจะช่วยลดความผิดพลาดและทำให้ข้อมูลเป็นไปอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 2. ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบการค้า การทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการค้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมาย

 3. ประสานงานระหว่างฝ่ายบัญชีและการนำเข้าส่งออก ความร่วมมือระหว่างทีมบัญชีและทีมนำเข้าส่งออกเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

 4. สร้างรายงานและวิเคราะห์ การสร้างรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกบัญชีช่วยให้ธุรกิจมีมุมมองทางกลยุทธ์

 5. ใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการบันทึกบัญชีและการนำเข้าส่งออกช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพ

การบันทึกบัญชีและการนำเข้าส่งออกคือส่วนสำคัญของการจัดการธุรกิจที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จของธุรกิจ เมื่อทำให้ทั้งสองกระบวนการนี้เป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ ธุรกิจจะมีโอกาสที่ดีที่สุดในการเติบโตและพัฒนาต่อไป

ขั้นตอนการนำเข้า ส่งออก

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมีขั้นตอนหลายขั้นตอนตามกฎหมายและข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อความชัดเจน ณ ทุกขั้นตอน ดังนี้

 1. L/C (Letter of Credit – ตราสารเครดิต)

  • นักวิเคราะห์เครดิตจะตรวจสอบและอนุมัติ L/C เพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินที่เพียงพอในบัญชีเพื่อชำระสินค้า
  • ผู้ขาย (ผู้ส่งออก) จะได้รับ L/C และส่งสินค้าตามที่ระบุ
 2. สินค้าถูกนำลงเรือ

  • สินค้าถูกบรรจุและนำลงบนเรือที่ระบุใน L/C
 3. เรือถึงปลายทาง

  • เรือเดินทางมาถึงท่าที่กำหนดใน L/C
 4. ชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางศุลกากร

  • การทำศุลกากรและการจ่ายภาษีนำเข้า
 5. สินค้าถึงคลัง

  • สินค้าถูกนำเข้าคลังสินค้าของผู้นำเข้า
 6. ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

  • ผู้นำเข้าจะต้องชำระเงินตามเงื่อนไขใน L/C หรือข้อตกลงทางการค้า
 7. ไม่ได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

  • ในกรณีที่ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนด, นักบัญชีจะบันทึกหนี้ค้างชำระ

กระบวนการนี้จะถูกบันทึกในบัญชีและระบบบัญชีขององค์กรตามหลักการบัญชีทางการคลัง และ การบันทึกบัญชี การนำเข้า และ การส่งออกเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจหรือองค์กร

การบันทึกบัญชีสำหรับเงื่อนไขการค้า CIF และ FOB ทำให้มีความแตกต่างเล็กน้อย ทั้งคู่มีจุดรับผิดของผู้ขายที่เดียวกัน “ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบเมื่อสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า” บัญชีคลังสินค้า, ลูกหนี้, และรายได้เป็นส่วนสำคัญในทั้งสองเงื่อนไข

การบันทึกบัญชีสำหรับ CIF (Cost, Insurance, and Freight)

 1. การบันทึกที่จุดการส่งมอบ (Shipment Point)

  • เดบิต บัญชีคลังสินค้า (Inventory) เพื่อบันทึกราคาขายสินค้า
  • เครดิต บัญชีรายได้จากการขาย (Sales Revenue)
 2. การบันทึกเมื่อส่งมอบสินค้า

  • เดบิต บัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) เนื่องจากผู้ซื้อต้องจ่ายเงินในอนาคต
  • เครดิต บัญชีรายได้จากการขาย (Sales Revenue)
 3. การบันทึกค่าใช้จ่าย

  • เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดส่ง (Shipping Expenses)
  • เดบิต บัญชีประกัน (Insurance Expenses) ถ้าผู้ขายรับผิดชอบค่าประกัน
  • เครดิต บัญชีเงินสดหรือบัญชีลูกหนี้ (Cash or Accounts Receivable) ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าจัดส่งและประกัน

การบันทึกบัญชีสำหรับ FOB (Free On Board)

 1. การบันทึกที่จุดการส่งมอบ (Shipment Point)

  • เดบิต บัญชีคลังสินค้า (Inventory) เพื่อบันทึกราคาขายสินค้า
  • เครดิต บัญชีรายได้จากการขาย (Sales Revenue)
 2. การบันทึกเมื่อส่งมอบสินค้าที่ท่าเรือ

  • เดบิต บัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) เนื่องจากผู้ซื้อต้องจ่ายเงินในอนาคต
  • เครดิต บัญชีรายได้จากการขาย (Sales Revenue)
 3. การบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดส่งที่ท่าเรือ (ถ้ามี)

  • เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดส่งที่ท่าเรือ (Port Handling Charges, Loading Charges, etc)
  • เครบิต บัญชีค่าบริการของเรือ (Freight Charges) ถ้าผู้ขายรับผิดชอบค่าขนส่งที่ท่าเรือ

หมายเหตุ

 • ในทุกรายการเดบิตควรมีครีดิตที่เท่าเทียมกันเพื่อให้บัญชีสมดุล
 • ค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกี่ยวข้องควรถูกบันทึกในบัญชีที่เหมาะสมตามลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือรายได้นั้น
 • ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในสัญญาการค้าและนโยบายบริษัทว่าใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของการขนส่งและประกัน
 1.  

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมีเงื่อนไขการค้าหลัก 2 ประการคือ CIF และ FOB ซึ่งทั้งสองมีจุดรับผิดของผู้ขายที่ตั้งอยู่ที่เดียวกัน คือ “ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า” ซึ่งทำให้การบันทึกบัญชีทั้ง 2 เงื่อนไขการค้าเหมือนกัน

บันทึกบัญชีทั้ง 2 เงื่อนไขการค้า

ตารางที่สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ CIF (Cost, Insurance, Freight) และ FOB (Free On Board) ในบริบทของการนำเข้าสินค้า

ด้าน CIF (Cost, Insurance, Freight) FOB (Free On Board)
ความหมาย ผู้ขายรับผิดชอบต้นทุน ประกันภัย และค่าขนส่งจนกระทั่งสินค้ามาถึงท่าเรือปลายทาง ผู้ขายรับผิดชอบต้นทุนและความเสี่ยงจนกระทั่งสินค้าโหลดขึ้นเรือที่ท่าเรือต้นทาง
จุดที่เสี่ยงถูกโอน ความเสี่ยงถูกโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อเมื่อถึงท่าเรือปลายทาง ความเสี่ยงถูกโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อเมื่อสินค้าโหลดขึ้นเรือที่ท่าเรือต้นทาง
ต้นทุนที่ผู้ขายรับผิดชอบ – ต้นทุนสินค้า- ค่าประกันภัย- ค่าขนส่ง (การขนส่งถึงท่าเรือปลายทาง) – ต้นทุนสินค้า- ค่าขนส่งถึงท่าเรือต้นทาง- ค่าโหลดขึ้นเรือ
ต้นทุนที่ผู้ซื้อรับผิดชอบ – ค่าถอดของที่ท่าเรือปลายทาง- ภาษีนิติกรรมและภาษี- การขนส่งภายในจากท่าเรือปลายทางไปยังปลายทางสุดท้าย – ค่าขนส่งจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง- ค่าถอดของที่ท่าเรือปลายทาง- ภาษีนิติกรรมและภาษี
ความรับผิดชอบของประกันภัย ผู้ขายรับผิดชอบในการทำประกันภัยระหว่างการขนส่ง ผู้ซื้อรับผิดชอบในการทำประกันภัยระหว่างการขนส่ง
สถานะการบันทึกของสินค้า สินค้าถูกบันทึกเป็น “สินค้าระหว่างทาง” จนกระทั่งมาถึงท่าเรือปลายทาง สินค้าถูกบันทึกเป็น “สินค้าระหว่างทาง” จนกระทั่งโหลดขึ้นเรือที่ท่าเรือต้นทาง

คำว่านี้เป็นที่ใช้กันมากในการค้าระหว่างประเทศ และการเข้าใจมันมีความสำคัญสำหรับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกเพื่อชัดเจนในการรับผิดชอบและป้องกันความเข้าใจผิดพลาดในกระบวนการการขนส่งสินค้า

ตัวอย่าง เอกสาร การบันทึกบัญชี นำเข้า

การนำเข้าเครื่องจักรเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องทำการปฏิบัติตาม นี่คือตัวอย่างขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. ใบขนสินค้า (Bill of Lading) เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดของสินค้าที่นำเข้า เช่น ปริมาณ, น้ำหนัก, และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 2. Commercial Invoice (ใบกำกับภาษี) เป็นใบแจ้งยอดเงินของการซื้อขายสินค้า รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่ง, ผู้รับ, และรายละเอียดของสินค้า

 3. ใบส่งของ (Packing List) เอกสารที่ระบุรายละเอียดของสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ เช่น จำนวน, น้ำหนัก, และลักษณะของสินค้า

 4. ใบขนส่ง (Shipping Certificate) เป็นเอกสารยืนยันการขนส่งสินค้า ซึ่งมักจะระบุถึงรายละเอียดของการขนส่ง เช่น เครื่องขนส่ง, เส้นทาง, และเวลาการขนส่ง

 5. ใบอนุญาตนำเข้า (Import License) หากมีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือรัฐบาล เพื่อทำการนำเข้าเครื่องจักร

 6. การจัดทำรายงานทางภาษี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า เพื่อประมวลผลภาษีที่ต้องชำระ

 7. การตรวจสอบสินค้าที่การนำเข้า บริษัทหรือผู้รับจ้างตรวจสอบสินค้าอาจต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องและสภาพของเครื่องจักร

การนำเข้าเครื่องจักรต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น และอาจต้องมีการจัดทำเอกสารเพิ่มเติมตามความต้องการของประเทศหรือภูมิภาคที่นำเข้า การควบคุมและบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการนำเข้าเครื่องจักร

ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี นำเข้า

1 รับรู้การซื้อสินค้า ณ เวลาที่สินค้าถูกนำลงเรือเดินทะเลเรียบร้อยแล้ว

บันทึกบัญชี

 • เดบิต สินค้าระหว่างทาง xx-
 • เครดิต เจ้าหนี้การค้า xx-

(บริษัท > ออกใบขนสินค้า และ ชำระอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) > กรมศุลกากร)

2 บันทึกค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร และภาษีศุลกากรเป็นสินค้าระหว่างทาง และภาษีซื้อ

บันทึกบัญชี

 • เดบิต สินค้าระหว่างทาง xx-
 • เดบิต ภาษีซื้อ xx-
 • เครดิต ธนาคาร xx-

หมายเหตุ นำไปเป็นภาษีซื้อภายใน 6 เดือน ถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี

(สินค้า  >  คลังสินค้า)

3 เมื่อสินค้าขนส่งถึงคลังสินค้า ของบริษัทให้โอนสินค้าระหว่างทางไปเข้าบัญชีสินค้า

บันทึกบัญชี

 • เดบิต สินค้า xx-
 • เครดิต สินค้าระหว่างทาง xx-

(บริษัท >  ชำระหนี้ > เจ้าหนี้)

4 เมื่อชำาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (เกิดความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่บันทึกเจ้าหนี้ กับวันที่ชำระเจ้าหนี้)

บันทึกบัญชี

 • เดบิต เจ้าหนี้การค้า xx-
 • เดบิต ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน xx- (กรณีมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน)
 • เครดิต ธนาคาร xx-
 • เครดิต กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน xx- (กรณีมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)

(บริษัท  >  ไม่ได้ชำาระหนี้ในรอบระเวลาบัญชีเดียวกัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี)

5 ให้ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนเจ้าหนี้ > ตามมาตรา 65 ทวิ (5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มีสิทธิเลือกใช้อัตราแลกเปลียนวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คำนวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ย ระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของรนาคารพาณิชย์ที่ ธปท ได้คำนวณไว้ หรือ
 • คำนวณค่าหรือราคาของเงินตรา หรือทรัพย์สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อซึ่ง ธปท ได้คำนวณไว้ และคำนวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายซึ่ง ธปท ได้คำนวณไว้

เมื่อได้เลือกใช้วิธีใดแล้ว ให้ใช้วิธีนั้นตลอดไป ห้ามเปลี่ยนแปลงเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร

6 เมื่อมีการชำระเจ้าหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

บันทึกบัญชี

 • เดบิต เจ้าหนี้การค้า xx-
 • เดบิต ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน xx – (กรณีมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน)
 • เครดิต ธนาคาร xx-
 • เครดิต กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน xx- (กรณีมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)

ทั้งการบันทึกบัญชีการนำเข้าและการบันทึกบัญชีการส่งออก มีความสำคัญในการติดตามและบริหารจัดการการซื้อขายสินค้าของธุรกิจ ระบบบัญชีสามารถช่วยในการตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้า การเรียกเก็บเงินจากลูกค้า และการจัดทำงบการเงินของธุรกิจได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาษี จัดงานแสดงสินค้า วางแผน เจริญเติบโต?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ขั้นตอนการจัดแสดงสินค้า ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด Event งานจัดแสดงสินค้า ประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้า การจัดแสดงสินค้ามีกี่ประเภท เฉลยแบบฝึกหัดการจัดแสดงสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

ผู้สร้าง TikTok #15 ติดตามเคล็ดลับซื้อขาย?

ทําคอนเทนต์ tiktok ได้เงินไหม สร้างรายได้จาก tiktok shop ทํา คอน เท น ต์ TikTok อะไร ดี วิธีทําคอนเทนต์ tiktok ยอดวิว tiktok ได้เงินไหม คอนเทนต์ tiktok กับเพื่อน วิธี ทํา ให้คนติดตาม tik tok เยอะๆ สร้าง ราย ได้จากยอด วิว tiktok
ใบเสนอราคาตัวอย่าง

ใบเสนอราคา #3 eXCEL ฟรี wORD ฟอร์ม บุคคลธรรมดา โหลดตัวอย่าง?

ใบเสนอราคา excel ฟรี ใบเสนอราคา word ใบเสนอราคา word ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา word ใบเสนอราคา ฟอร์ม ใบเสนอราคา doc ใบเสนอราคา ฟรี ใบเสนอราคา pdf
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย #9 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ของคุณ วิธีลด เพื่อเพิ่มกำไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง ต้นทุนขาย สูตร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร งบต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ใกล้ฉัน ออนไลน์

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Leave a Comment

Scroll to Top