การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี นำเข้า-ส่งออก ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ บันทึกบัญชีอย่างไร ซื้อสินค้าต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ซื้อ เครื่องจักร จากต่างประเทศ บันทึกบัญชี การบันทึกบัญชี shipping การบันทึกบัญชี fob การลง บัญชี ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ CIF การซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 268 Average: 5]

การลงบัญชี นำเข้าสินค้า ต่างประเทศ FOB

F.O.B. Shipping Point (Free On Board Shipping Point) คือ เงื่อนไขการขายสินค้าที่ระบุว่าความรับผิดชอบและกรรมสิทธิ์ในสินค้าจะถูกโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อเมื่อสินค้าออกจากพื้นที่หรือสถานที่ของผู้ขายและนำเข้าพาหนะขนส่ง (carrier) ที่ใช้ในการขนสินค้า 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยใช้เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point (Free On Board Shipping Point) กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะเป็นของผู้ซื้อเมื่อสินค้าออกจากพื้นที่ของผู้ขาย (Seller) หรือจากสถานที่ที่ผู้ขายนำสินค้าไปส่งให้กับผู้ขนส่ง (Carrier) ณ จุดการนำสินค้าขึ้นบนพาหนะขนส่ง โดยที่สินค้าถูกนำมาติดบนพาหนะขนส่งที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไปยังที่หมายปลายทาง (Destination)

ในกรณีนี้ กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะยังไม่ได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อจนกว่าสินค้าจะออกจากพื้นที่หรือสถานที่ที่ผู้ขายกำลังขนสินค้า และเริ่มการขนส่งไปยังที่หมายปลายทาง สินค้าจะถูกควบคุมโดยผู้ขายจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สินค้าถูกส่งออกไปจากพื้นที่หรือสถานที่ของผู้ขายเสร็จสมบูรณ์ ส่งถึงมือผู้ขนส่ง (Carrier) และมีบันทึกใน Bill of Lading ที่บันทึกสินค้าตามรายการ (Bill of Lading คือเอกสารที่ระบุรายละเอียดการขนส่งสินค้า เป็นที่รู้จักในการให้สินเชื่อและขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการขนส่งสินค้า).

การบันทึกบัญชี FOB

กรณีที่ 1 ผู้ประกอบกิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยที่ใช้เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะเป็นของผู้ซื้อก็ต่อเมื่อผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ซื้อ ซึ่งจะยึดตามวันที่ใน Bill of lading ที่บันทึกสินค้าตามรายการ

1.เมื่อสินค้าออกจากพื้นที่หรือสถานที่ของผู้ขายและถูกนำไปยังผู้ขนส่ง ในบัญชีของผู้ซื้อจะต้องบันทึกการรับรู้การซื้อสินค้า ณ วันที่สินค้าถูกนำเข้าบริษัท (เมื่อสินค้าออกจากพื้นที่หรือสถานที่ของผู้ขาย) โดยบันทึกดังนี้:

ณ วันที่สินค้าถูกนำออกจากพื้นที่หรือสถานที่ของผู้ขาย บันทึกการรับรู้การซื้อสินค้า

 • Dr. สินค้านำเข้า (หรือบัญชีสินค้า) ระบุมูลค่าของสินค้าที่ถูกรับรู้
 • Cr. เจ้าหนี้ (ผู้ขายต่างประเทศ) ระบุจำนวนเงินที่คุณต้องจ่าย

2.เมื่อหลังจากกิจการได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วจะทำการบันทึก

ณ วันที่รับสินค้า บันทึกการรับสินค้า

 • Dr. สินค้าคงคลัง (หรือบัญชีสินค้า) ระบุมูลค่าของสินค้าที่ถูกรับ
 • Cr. เจ้าหนี้ (ผู้ขายต่างประเทศ) ระบุจำนวนเงินที่คุณต้องจ่าย

หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้า (เช่น ค่าขนส่งภายในประเทศหลังการนำเข้า, ค่าบริการศูนย์กระจายสินค้า, หรือค่าตรวจสอบคุณภาพ) คุณควรบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วย

บันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • Dr. ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่งภายในประเทศ) ระบุจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
 • Cr. เงินสดหรือเงินธนาคาร ระบุจำนวนเงินที่จ่าย

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

บันทึกค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

 • Dr. ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบริการศุลกากร) ระบุจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
 • Cr. เงินสดหรือเงินธนาคาร ระบุจำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีศุลกากรเป็นสินค้าระหว่างทาง บันทึกภาษีศุลกากรเป็นสินค้าระหว่างทาง

 • Dr. ภาษีศุลกากร ระบุจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
 • Cr. เงินสดหรือเงินธนาคาร ระบุจำนวนเงินที่จ่าย

ภาษีซื้อ บันทึกภาษีซื้อ (VAT)

 • Dr. ค่าภาษีซื้อ (ระบุประเภทของสินค้า เช่น สินค้านำเข้า) ระบุจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
 • Cr. เจ้าหนี้ (สำหรับผู้ขายซื้อสินค้า) ระบุจำนวนเงินที่คุณต้องจ่าย

การบันทึกบัญชีซื้อสินค้าต่างประเทศ fob

การลงบัญชีเมื่อนำเข้าสินค้าต่างประเทศแบบ FOB (Free On Board) เกี่ยวข้องกับกระบวนการการนำเข้าสินค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่มีความแตกต่างในรายละเอียดและบัญชีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

 1. การนำเข้าสินค้าแบบ FOB

  • ในกรณี FOB, ผู้ขายรับผิดชอบในกระบวนการจัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือหรือท่าอากาศยานที่ระบุโดยผู้ซื้อ
  • ผู้ซื้อรับผิดชอบในกระบวนการนำเข้าสินค้าและค่าประกันหลังจากที่สินค้าออกจากท่าเรือหรือท่าอากาศยาน
  • ในบัญชีการนำเข้าสินค้าแบบ FOB, บัญชี “สินค้านำเข้า” จะถูกบันทึกเพื่อบัญชีต้นทุนสินค้าที่นำเข้า
 2. การนำเข้า ส่งออก shipping นำเข้า หรือตัวแทนนำเข้าสินค้า และตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  • การนำเข้า ส่งออก shipping นำเข้า หรือตัวแทนนำเข้าสินค้า และตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นบริการที่บริษัทหรือองค์กรให้กับลูกค้าในการจัดการกระบวนการการนำเข้าสินค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  • บัญชีที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับบริการที่จัดให้ อาจรวมถึงการบันทึกบัญชีการซื้อสินค้า, การบันทึกบัญชีค่าจัดส่งและค่าประกัน, การบันทึกบัญชีการรับสินค้า, หรือบันทึกบัญชีการส่งออก โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

สรุป คือ FOB เป็นเงื่อนไขที่ผู้ขายรับผิดชอบในกระบวนการจัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือหรือท่าอากาศยาน และผู้ซื้อรับผิดชอบในกระบวนการนำเข้าสินค้า ค่าประกัน และค่าจัดส่งสินค้าหลังจากที่สินค้าออกจากท่าเรือหรือท่าอากาศยาน ในทางอกไปยังนั้น, การนำเข้า ส่งออก shipping นำเข้า หรือตัวแทนนำเข้าสินค้า และตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นบริการที่รับผิดชอบในการจัดการกระบวนการการนำเข้าสินค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบัญชีที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับความต้องการและความรับผิดชอบของบริษัทหรือองค์กรที่ให้บริการนี้แก่ลูกค้า

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี shipping โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ไอ เดีย ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจ sme อาหารเพื่อสุขภาพ

วิธีเลือก บริษัทรับทำบัญชี ธุรกิจเล็กๆ?

ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท อัตราค่าจ้าง นักบัญชี เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ค่าจ้างทำบัญชี - pantip การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี

วิธีการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่ม ยอดขาย

25 กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย แผนการเพิ่มยอดขาย วิธีเพิ่มยอดขายให้ร้าน วิธี กระตุ้น ยอดขาย เซลล์ วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์ 15 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ตัวอย่างโครงการเพิ่มยอดขาย วิธีการเพิ่มยอดขาย 7 11
ปก alibaba

ธุรกิจ ส่งออกผ่าน Alibaba รายได้ที่มองข้าม?

ตัวแทน alibaba ในไทย สั่งของ อาลี บา บา มาขาย สั่งของ alibaba  Alibaba ประเทศไทย www.alibaba.com china Shipping Alibaba ไทย แอ ป อาลี บา บา สมัคร Alibaba

วิธีการเลือก บริษัทรับทำบัญชี ออนไลน์?

ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ครั้งแรก ลืม แจ้งเป็นผู้ทำบัญชี แจ้งทําบัญชีเพิ่ม ภายในกี่วัน ยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทําบัญชี ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ออนไลน์ แจ้งเพิ่มบริษัท ผู้ทําบัญชี

Leave a Comment

Scroll to Top