รับทำบัญชี.COM | การบันทึกบัญชีแบบ CIF นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ?

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

การบันทึกบัญชี แบบ CIF

การลงบัญชีนำเข้าสินค้าต่างประเทศรูปแบบ CIF โดยเฉพาะในส่วนของการบันทึกบัญชีในกระบวนการนำเข้าสินค้าด้วยเงื่อนไข CIF และการจ่ายเงินมัดจำค่าสินค้าก่อนที่จะได้รับสินค้าจริง ๆ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่พบบ่อยในการซื้อสินค้าต่างประเทศโดยใช้เงื่อนไขนี้ การบันทึกบัญชีในกรณีนี้มีความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับการบัญชีทางการเงินและการบันทึกการทำธุรกรรมทางการคลังสินค้าของบริษัทหรือองค์กรที่นำเข้าสินค้า

การลงบัญชีและการนำเข้าสินค้าต่างประเทศโดย CIF (Cost, Insurance, and Freight) เป็นกระบวนการทางธุรกิจที่มีขั้นตอนที่ต้องทำตาม เพื่อให้การนำเข้าสินค้าเป็นไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องทางบัญชี ดังนี้

 1. สร้างบัญชีผู้ขาย (Supplier Account) เริ่มต้นโดยการสร้างบัญชีผู้ขายที่ท่านจะนำเข้าสินค้าจากนั้น เป็นการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย เช่น ชื่อบริษัท, ที่อยู่, และข้อมูลติดต่ออื่นๆ
 2. การทำสัญญา (Purchase Contract) ทำสัญญาการซื้อขายกับผู้ขายที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า รวมถึงราคา, เงื่อนไขการชำระเงิน, และรายละเอียดของการขนส่งที่รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆตามเงื่อนไข CIF
 3. สร้างบัญชีลูกค้า (Customer Account) ถ้าท่านมีแผนที่จะขายสินค้าต่อลูกค้าหลังจากการนำเข้า, ควรสร้างบัญชีลูกค้าเพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
 4. การจัดเตรียมเอกสาร
  • Commercial Invoice (ใบแจ้งหนี้) เอกสารที่แสดงรายละเอียดของสินค้าและราคาทั้งหมด
  • Packing List (รายการบรรจุภัณฑ์) รายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์และจำนวนของสินค้า
  • Bill of Lading (B/L) เอกสารที่แสดงการขนส่งสินค้า, ทำหน้าที่เป็นหลักฐานการครองสินค้า
  • Insurance Certificate (ใบรับรองประกัน) หากมีการซื้อประกันสินค้า, เป็นหลักฐานที่แสดงการประกันสินค้า
 5. การชำระเงิน (Payment) ทำการชำระเงินตามเงื่อนไขในสัญญา, เช่น การโอนเงินหรือการเปิดเครดิต
 6. การนำเข้าสินค้า
  • หลังจากที่สินค้าถึงท่าเรือปลายทาง, ควรตรวจสอบสินค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามสัญญา
  • ดำเนินการกระบวนการนำเข้าตามกฎหมายและปกติ
 7. การบันทึกบัญชี
  • ทำการบันทึกข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า, รวมถึงรายละเอียดของทุน, ค่าใช้จ่าย, และการชำระเงิน
 8. การสรุปบัญชี (Reconciliation) ตรวจสอบข้อมูลบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและสอดคล้องกับการทำธุรกรรมทั้งหมด

ตัวอย่างการลงบัญชีนำเข้าสินค้าต่างประเทศโดย CIF (Cost, Insurance, and Freight) อย่างละเอียด

 1. การทำสัญญา (Purchase Contract)
  • วันที่ทำสัญญา 01/01/2023
  • ผู้ขาย ABC Trading Co, Ltd
  • ผู้ซื้อ XYZ Importer Co, Ltd
  • รายละเอียดสินค้า 1,000 ชิ้น ของชุดเสื้อผ้า
  • ราคา $50,000
  • กำหนดการจัดส่ง CIF Bangkok Port
  • เงื่อนไขการชำระเงิน 30% มัดจำ, 70% ก่อนการจัดส่ง
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • Commercial Invoice (ใบแจ้งหนี้)
   • หมายเลข Invoice INV-2023-001
   • ราคา $50,000
  • Packing List (รายการบรรจุภัณฑ์)
   • รายละเอียดการบรรจุภัณฑ์
  • Bill of Lading (B/L)
   • หมายเลข B/L BL-2023-001
   • รายละเอียดการขนส่ง
  • Insurance Certificate (ใบรับรองประกัน)
   • บันทึกการประกันสินค้า
 3. การชำระเงิน
  • มัดจำ 30% $15,000 (ชำระเมื่อทำสัญญา)
  • ชำระ 70% ก่อนการจัดส่ง $35,000 (ก่อนวันการจัดส่ง)
 4. การบันทึกบัญชี
  • บัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)
   • บันทึกใบแจ้งหนี้ $50,000
  • บัญชีมัดจำ (Deposit Account)
   • บันทึกมัดจำ $15,000
  • บัญชีค่าใช้จ่าย (Expenses Account)
   • บันทึกค่าธรรมเนียม, ค่าขนส่ง, และค่าประกัน
  • บัญชีรายได้ (Revenue Account)
   • บันทึกรับเงิน 70% ก่อนการจัดส่ง $35,000
 5. การปรับค่าทางบัญชี
  • การปรับค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
 6. การตรวจสอบและรายงาน
  • ตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง
  • สร้างรายงานการนำเข้า, การชำระเงิน, และค่าใช้จ่าย
 7. การปฏิบัติตามกฎหมาย
  • ตรวจสอบว่าทุกขั้นตอนได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 8. การประเมินผล
  • ประเมินผลต่อการทำธุรกรรมนี้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการในอนาคต

การลงบัญชี นำเข้าสินค้า ต่างประเทศ cif

เวลาที่คุณบันทึกบัญชีการนำเข้าสินค้าต่างประเทศโดย CIF, การใช้เดบิตและเครดิตจะมีในบัญชีต่าง ๆ ตามด้านล่าง

 1. บัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)
  • เดบิต บันทึกใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย (ราคาสินค้า)
  • เครดิต การชำระเงินจากผู้ซื้อ (การรับเงินมัดจำและการชำระเงินก่อนจัดส่ง)
 2. บัญชีมัดจำ (Deposit Account)
  • เดบิต มัดจำเงินจากผู้ซื้อ
  • เครดิต การคืนเงินมัดจำหากมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
 3. บัญชีรายได้ (Revenue Account)
  • เดบิต บันทึกรายได้จากการขายสินค้า
  • เครดิต บันทึกส่วนต่างของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับเงิน (ยอดลูกหนี้)
 4. บัญชีค่าใช้จ่าย (Expenses Account)
  • เดบิต ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า, เช่น ค่าธรรมเนียมนำเข้า, ค่าขนส่ง, และค่าประกัน
  • เครดิต การชำระค่าใช้จ่าย
 5. บัญชีแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Gain/Loss Account)
  • เดบิต การได้รับผลกำไรจากการปรับค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า
  • เครดิต การได้รับผลกำไรจากการปรับค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่แย่กว่า
 6. บัญชีธนาคาร (Bank Account)
  • เดบิต การรับเงินจากผู้ซื้อ (การชำระเงิน)
  • เครดิต การชำระเงินให้กับผู้ขาย (การโอนเงินหรือการชำระเงินมัดจำ)

หลังจากที่ทำการนำเข้าสินค้าและทำรายการการบัญชีตามขั้นตอนข้างต้น, คุณควรตรวจสอบและรับรองว่าบัญชีของคุณมีความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี นำเข้าสินค้า เครื่องจักร ต่างประเทศ cif

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีเมื่อซื้อสินค้าแบบ CIF มูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 33 บาท (ฝั่งผู้ซื้อ)

1 ณ วันที่สั่งซื้อสินค้า (ไม่บันทึกบัญชี)

 • ไม่ต้องบันทึกบัญชีในขั้นตอนนี้

2 ณ วันที่จ่ายเงินให้กับผู้ขาย

บันทึกลงบัญชีการซื้อสินค้า

 • Dr สินค้านำเข้า 330,000 บาท (10,000 USD * 33)
 • Cr เงินสดหรือเงินธนาคาร 330,000 บาท

บันทึกค่าจัดส่งและค่าประกัน (ถ้ามี)

 • Dr ค่าจัดส่งและค่าประกัน (จำนวนเงินที่เสียในค่าจัดส่งและค่าประกัน)
 • Cr เงินสดหรือเงินธนาคาร )จำนวนเงินที่เสียในค่าจัดส่งและค่าประกัน)

3 ณ วันที่สินค้ามาถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยาน (CIF)

บันทึกลงบัญชีการนำเข้าสินค้า (นำเข้าต้นทุน)

 • Dr สินค้านำเข้า 330,000 บาท
 • Cr ค่าจัดส่งและค่าประกัน (จำนวนเงินที่เสียในค่าจัดส่งและค่าประกัน)
 • Cr บัญชีของผู้ขาย (หนี้) 10,000 USD (หรือ 330,000 บาท ถ้ามีการแปลงเป็นบาท)

ขั้นตอนนี้ บัญชี “สินค้านำเข้า” จะถูกบันทึกเพื่อบัญชีต้นทุนสินค้าที่นำเข้า บัญชี “ค่าจัดส่งและค่าประกัน” จะบันทึกค่าจัดส่งและค่าประกันที่เสียในกระบวนการนำเข้า และบัญชี “บัญชีของผู้ขาย (หนี้)” จะบันทึกหนี้ที่ต้องชำระให้กับผู้ขายตามเงื่อนไข CIF และ การแปลงจำนวนเงินจาก USD เป็นบาทจะต้องทำโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุ

เพิ่มเติม เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเมื่อนำเข้าสินค้าแบบ CIF

4 ณ วันที่จ่ายค่าประกันและค่าจัดส่ง (ถ้ามี)

บันทึกลงบัญชีค่าประกันและค่าจัดส่ง

 • Dr ค่าจัดส่งและค่าประกัน (จำนวนเงินที่เสียในค่าจัดส่งและค่าประกัน)
 • Cr เงินสดหรือเงินธนาคาร (จำนวนเงินที่เสียในค่าจัดส่งและค่าประกัน)

5 ณ วันที่สินค้ามาถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยาน

บันทึกลงบัญชีการรับสินค้า

 • Dr สินค้านำเข้า 330,000 บาท
 • Cr เบิกจ่ายสินค้า 330,000 บาท

ในขั้นตอนที่ 4 การบันทึกบัญชีค่าประกันและค่าจัดส่งเป็นเพียงตัวอย่าง หากค่าเหล่านี้มีการเสียในวันที่จ่ายเงินให้กับผู้ขายแทนหรือในวันที่สินค้ามาถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยาน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การจัดหาค่าประกันและค่าจัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และอาจจะมีการจัดหาในวันที่แตกต่างกันก็ได้

ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ กับ การบันทึกบัญชี

การลงบัญชีในกระบวนการนำเข้าสินค้าต่างประเทศรูปแบบ CIF และการนำเข้าสินค้าในลักษณะของการนำเข้า ส่งออก shipping นำเข้า หรือตัวแทนนำเข้าสินค้า และตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีความเกี่ยวข้องกับการนำเข้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่มีความแตกต่างในรายละเอียดและบัญชีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. การนำเข้าสินค้ารูปแบบ CIF
  • นี่คือการซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยบริษัทหรือองค์กรที่นำเข้าไม่ได้รับความรับผิดชอบในกระบวนการขนส่งสินค้า และค่าจัดส่งและค่าภาษีถูกรวมอยู่ในราคา CIF (Cost, Insurance, and Freight) ที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าให้มาถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยานที่ระบุ
  • ในกระบวนการนี้ บัญชี “สินค้านำเข้า” จะถูกบันทึกเพื่อบัญชีต้นทุนสินค้าที่นำเข้า
  • บัญชี “ค่าจัดส่งและค่าภาษี” จะบันทึกค่าจัดส่งและค่าภาษีที่เสียในกระบวนการนำเข้า
  • บัญชี “บัญชีของผู้ขาย (หนี้)” จะบันทึกหนี้ที่ต้องชำระให้กับผู้ขายตามเงื่อนไข CIF
 2. การนำเข้าสินค้าในลักษณะการนำเข้า
  • ในกรณีนี้ บริษัทหรือองค์กรที่นำเข้าสินค้ารับผิดชอบในกระบวนการนำเข้าและจัดการค่าจัดส่งและค่าภาษีเอง ไม่ต้องรอผู้ขายจัดส่งสินค้ามาถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยาน และไม่มีราคา CIF
  • บัญชี “สินค้านำเข้า” จะถูกบันทึกเพื่อบัญชีต้นทุนสินค้าที่นำเข้า
  • บัญชี “ค่าจัดส่งและค่าภาษี” จะบันทึกค่าจัดส่งและค่าภาษีที่เสียในกระบวนการนำเข้า
 3. การนำเข้า ส่งออก shipping นำเข้า หรือตัวแทนนำเข้าสินค้า และตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  • นี่คือบริการที่บริษัทหรือองค์กรให้กับลูกค้าในการจัดการกระบวนการนำเข้าและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่ความรับผิดชอบและบัญชีที่เกี่ยวข้องจะแตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า
  • บัญชีที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับบริการที่จัดให้ อาจรวมถึงการบันทึกบัญชีการซื้อสินค้า, การบันทึกบัญชีการค่าจัดส่งและค่าภาษี, การบันทึกบัญชีการรับสินค้า, หรือบันทึกบัญชีการส่งออก โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

สรุป คือการนำเข้าสินค้ารูปแบบ CIF เป็นกระบวนการที่บริษัทหรือองค์กรที่นำเข้าไม่รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าและมีค่าจัดส่งและค่าภาษีถูกรวมอยู่ในราคา CIF ในขณะที่การนำเข้าสินค้าในลักษณะการนำเข้า ส่งออก shipping นำเข้า หรือตัวแทนนำเข้าสินค้า และตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นบริการที่รับผิดชอบในการจัดการกระบวนการนำเข้าและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบัญชีที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับความต้องการและความรับผิดชอบของบริษัทหรือองค์กรที่ให้บริการนี้แก่ลูกค้า

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )