บันทึกบัญชีเงินเกิน

รับทำบัญชี.COM | บันทึกบัญชีเงินเกินดอกเบี้ยที่เก็บ?

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

บันทึกบัญชีเงินเกิน ดอกเบี้ยที่เก็บและตัวเงินจึงไม่ได้บันทึกบัญชี

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย (Interest) คือ ค่าเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ให้ยืมเงินหรือเจ้าของสินทรัพย์ในการยืมเงินหรือการค้าขายสินทรัพย์ ในมุมมองของผู้ให้ยืมเงินหรือเจ้าของสินทรัพย์ ดอกเบี้ยเป็นรางวัลหรือผลตอบแทนที่ได้รับในการให้ยืมเงินหรือการถือสินทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น ดอกเบี้ยเป็นเงินที่มีการคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) และจำนวนเงินหรือเงินต้นที่ถือสินทรัพย์ ด้วยสูตรดังนี้

ดอกเบี้ย = อัตราดอกเบี้ย x เงินต้น

  • อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) คือ ร้อยละของเงินต้นที่จะต้องจ่ายให้เป็นดอกเบี้ยต่อปี อัตราดอกเบี้ยสามารถกำหนดได้ตามความต้องการและข้อตกลงระหว่างฝ่ายผู้ให้ยืมและผู้กู้ยืม ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยปกติสำหรับการกู้ยืมบ้านที่บัญชีออมทรัพย์อาจเป็น 4% ต่อปี หรือ อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัตรเครดิตอาจสูงกว่า 20% ต่อปี

  • เงินต้น (Principal) คือ จำนวนเงินที่ถูกยืมหรือถือสินทรัพย์ ซึ่งจะถูกใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยสามารถคำนวณได้ตามรูปแบบที่ต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินและระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

  1. ดอกเบี้ยงวดเดือน (Simple Interest) คำนวณจากเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย โดยไม่คำนวณดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาก่อนหน้า เป็นวิธีการคำนวณที่ใช้ในการกู้ยืมส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือการใช้บัตรเครดิต

  2. ดอกเบี้ยเรื่องราว (Compound Interest) คำนวณจากเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย แต่คำนวณดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาก่อนหน้าและเพิ่มสู่เงินต้นในแต่ละรอบ ส่งผลให้ดอกเบี้ยเรื่องราวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลา วิธีการคำนวณนี้ทำให้การลงทุนสะสมเงินต้นในระยะยาวมีผลตอบแทนมากขึ้น

ดอกเบี้ยมีบทบาทสำคัญในการเงิน มันอาจเป็นแหล่งรายได้สำคัญสำหรับผู้ให้ยืมเงินและเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้กู้ยืม การคำนวณดอกเบี้ยเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในชีวิตประจำวันและธุรกิจ

บันทึกบัญชีเงินเกิน ดอกเบี้ยที่เก็บและตัวเงินจึงไม่ได้บันทึกบัญชี

ทางบริษัทได้บันทึกบัญชีเงินเกินบัญชีธนาคารซึ่งในอดีตมิได้บันทึกเนื่องจากผู้บริหารนำเงินในบัญชีดังกล่าวไปใช้ส่วนตัวทําให้เป็นยอดเบิกเกินสูงมาก ดังนั้น ดอกเบี้ยที่เก็บและตัวเงินจึงไม่ได้บันทึกบัญชี ถ้าจะบันทึกใหม่จะต้องทําอย่างไรคะ

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซึ่งไม่เคยบันทึกบัญชีเนื่องจากผู้บริหารนําไปใช้เป็นการส่วนตัว ดอกเบี้ยที่เกิด และตัวเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจึงไม่ได้บันทึกในบัญชีของบริษัท บริษัทจึงควรปรับปรุงดังนี้ เงินต้นเริ่มแรกของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้บันทึกผู้บริหารที่นำเงินไปใช้ส่วนตัวเป็นลูกหนี้ของบริษัททั้งจำนวน และบันทึกบัญชี ธนาคารเงินเบิกเกินบัญชีเป็นบัญชีเจ้าหนี้ของบริษัทต่อไป ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในปีต่อมาให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท และขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องบันทึกดอกเบี้ยรับจากผู้บริหารที่นำเงินไปใช้เป็นการส่วนตัว ดอกเบี้ยดังกล่าวให้คำนวณจากยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ของบริษัทด้วยอัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับที่ธนาคารเรียกเก็บจากบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ดังนั้น จํานวนสุทธิของดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเป็นดอกเบี้ยของบริษัท อนึ่งการจ่ายเงินจากบัญชีเงิน เบิกเกินบัญชีธนาคารภายหลังการปรับปรุงและต้องเป็นรายการเฉพาะของบริษัทเท่านั้นคะ