บันทึกสิทธิ

รับทำบัญชี.COM | บันทึกบัญชีสิทธิการเช่า สินทรัพย์ เช่าใช้?

Click to rate this post!
[Total: 155 Average: 5]

วิธีการบันทึกสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี ตัวอย่าง

             วิธีการบันทึกสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี ตัวอย่าง กิจการมีการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 20 ปี กิจการแสดงในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี ตอนจ่ายเงินเพื่อเช่าช่วงทรัพย์สิน ให้บันทึกบัญชี โดย
เดบิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี (สินทรัพย์อื่น)
เครดิต เงินสดหรือธนาคาร
ณ วันสิ้นปี ทยอยตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย ให้บันทึกบัญชี โดย
เดบิต สิทธิการเช่าตัดบัญชี(ค่าใช้จ่าย)
เครดิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี

สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี หมายถึง การระงับการบัญชีสำหรับรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการเช่า (lease) ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งหรือปัญหาระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า เพื่อรอให้ประกอบการตรวจสอบหรือการสาธิตข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะทำการตัดบัญชีเพื่อประมาณค่าสินทรัพย์หรือหนี้สินทรัพย์ในการเช่า

สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีสามารถเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเช่น

  1. ข้อโต้แย้งในการชำระเงิน ถ้ามีข้อโต้แย้งในการชำระค่าเช่าหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีอาจถูกเรียกใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการระบุรายการบัญชี
  2. เหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น ความเสียหายจากภาวะฉุกเฉินทางธรรมชาติหรือการปิดกิจการของผู้ให้เช่า สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีอาจช่วยให้บริษัทไม่ต้องประเมินสินทรัพย์หรือหนี้สินทรัพย์ในการเช่าในทันที
  3. ข้อตกลงการชำระเงินในอนาคต ในบางกรณี เช่น เมื่อมีข้อตกลงในการชำระเงินในอนาคตเช่นการชำระค่าเช่าล่วงหน้าหรือการชำระผ่านรายเดือน สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีอาจถูกเรียกใช้เพื่อรอให้ผู้เช่าปฏิบัติตามข้อตกลงในอนาคต
  4. การปรับปรุงสัญญา เมื่อมีการปรับปรุงสัญญาเช่าที่มีผลต่อสิทธิการเช่า เช่น การเพิ่มระยะเวลาเช่าหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีอาจใช้เพื่อประมาณค่าสินทรัพย์ใหม่หรือหนี้สินทรัพย์ในการเช่าให้เหมาะสมกับการปรับปรุงสัญญา

การใช้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีมีประโยชน์ในการรักษาความถูกต้องและความเพียงพอในการบัญชี เพื่อป้องกันการระบุค่าสินทรัพย์หรือหนี้สินทรัพย์ในการเช่าที่ไม่ถูกต้อง และช่วยให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถเข้าสู่ข้อตกลงหรือการเจรจาเพื่อการชำระเงินที่เหมาะสม

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )