5 การบัญชี คือ ประโยชน์ ความหมาย เบื้องต้น

การบัญชี
[Total: 500 Average: 5]

การบัญชี

การบัญชี คือ ?

การบัญชี คือ (Accounting) รูปแบบการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนกและทำสรุปข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจ ตามแบบวิธีการบัญชีที่ถูกต้องตามหลักสากล เพื่อเป็นข้อมูลทางการเงินที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

การทำบัญชี คือ ?

การทำบัญชี คือ การบันทึกข้อมูลต่างๆของแต่ละวันในเรื่องของงบการเงิน ซึ่งการทำบัญชีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการบัญชีนั่นเอง นักบัญชี ก็คือผู้ที่มีหน้าที่ทำบัญชี โดยทำการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินในแต่ละวัน ให้สำเร็จลุล่วง สำหรับอาชีพบัญชีนั้น ส่วนใหญ่จะพบมากในธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่ารัฐบาลก็ตาม จะมีผู้ควบคุมในการดูแลทำบัญชี ซึ่งมีทั้งการตรวจสอบบัญชี มีการวิเคราะห์บัญชี มีการบันทึกผลบัญชี มีการวางแผนการบัญชี มีการวางระบบบัญชี ให้กับธุรกิจต่างๆ นั่นเอง

การบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ?

 

สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ว่า

การทำบัญชี

การบัญชี คือ ศิลปะของการเก็บรวมรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ”

จากความหมายของการบัญชีของทั้งสองสถาบัน เราสามารถสรุปได้ว่า การบัญชีก็คือ การเก็บรวบรวม การจดบันทึก การจำแนก และการสรุปผลรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นในรูปของตัวเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ และแปลความหมายผลสรุปนั้นด้วย จากความหมายของการบัญชี ดังกล่าว

เราสามารถสรุปขั้นตอนของการบัญชีได้ ดังนี้
1. การเก็บรวมรวม (Gathering) ข้อมูลทางการเงิน หรือที่เรียกว่ารายการค้า (Transaction) ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
2. การจดบันทึก (Recording) รายการค้า ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในสมุดบัญชีขั้นต้น
3. การจำแนก (Classifying) รายการค้าที่บันทึกในสมุดบัญชีขั้นต้น ออกเป็นหมวดหมู่ในสมุดบัญชีขั้นปลาย
4. การสรุปผล (Summarizing) รายการค้าที่เกิดขึ้น และจำแนกแล้วในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ โดยผลการสรุปจะถูกแสดงออกมาในรูปของงบการเงิน
5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย (Analysis and Interpreting) ข้อมูลทางการบัญชีที่ได้รับจากการสรุปผล ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจ

นอกจากคำว่า “การบัญชี (Accounting)” แล้วยังมีคำอีกคำหนึ่งซึ่งมักมีการเข้าใจผิดว่าเป็นคำคำเดียวกันนั่นคือคำว่า “การทำบัญชี (Book keeping)” ซึ่งแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่คำเดียวกันแต่มีความใกล้เคียงกัน โดยการทำบัญชีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบัญชีเท่านั้น โดยการทำบัญชีเป็นเพียงการจดบันทึกรายการลงในสมุดบัญชี จำแนกรายการบัญชี และสรุปรายการบัญชีโดยจัดทำงบการเงินเท่านั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกรายการทั้งหมดนี้เราเรียกว่า “ผู้ทำบัญชี (Book keeper)” แต่การบัญชีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การออกแบบระบบบัญชี การวางรูปบัญชี การบันทึกบัญชี การรายงานทางบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี และการสอบบัญชี โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทั้งหมดดังกล่าวนี้ เราเรียกว่า “นักบัญชี (Accountant)”

สมาคมนักบัญชี และ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ในสหรัฐอเมริกา (The American Institute of Certified Public Accountants – AICPA) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ว่า “การบัญชีเป็นศิลปะของการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินไว้ในรูปของเงินตรา การจัดหมวดหมู่ของรายการที่บันทึก การสรุปผลและการวิเคราะห์ความหมายของรายการที่ได้จดบันทึกไว้ โดยจัดทำในรูปของรายงานทางการเงิน

ผู้ที่ทำบัญชีเป็นประจำ จะทำให้สามารถถูกต้องตามพระราชบัญญัติของกิจการต่างๆ อย่างไม่มีปัญหา และสามารถทำการบันทึกรายการต่างๆ เป็นลำดับได้ทันที ทำให้สามารถจำแนกประเภทของรายการต่างๆในรายการทำบัญชีได้ง่ายๆ เพราะว่าการทำบัญชีนั้นก็เป็นการรวบรวมสถิติ การทำบัญชีอย่างหนึ่งที่ทำให้การบริการงานนั้นเป็นประโยชน์ 

และทำให้สามารถทำการวางแผนงานได้เป็นอย่างดี ทำให้ทุกครั้งที่จะทำกิจการใดๆ ก็สามารถควบคุมสิ่งต่างๆจนเกิดเป็นความสำเร็จได้อย่างไม่มีปัญหา ทั้งนี้เองก็จะทำให้สามารถเช็คสถานะการเงินได้ทันที ว่ากิจการของเรามีสินทรัพย์อย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหนี้สิน ในส่วนของทุน และทำให้เจ้าของกิจการได้รับทราบว่ามีระบบการเงินในส่วนของตัวเองเท่าไหร่

accounting

การทำบัญชี จะช่วยให้สามารถทราบผลการดำเนินการกิจการต่างๆได้อย่างไม่มีปัญหา ทำให้สามารถทราบผลการดำเนินงานได้ในทุกๆรอบ ว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านๆมานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันจะมีกำไรหรือว่าขาดทุนเท่าไหร่ เรียกว่าเป็นการช่วยให้เจ้าของกิจการต่างๆ สามารถทำการรักษาสินทรัพย์ของตัวเองได้ แต่ความหมายโดยรวมแล้ว การบัญชีก็เหมือนเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่เราทำการนำบันทึกทางการเงินมาจดและบันทึกเอาไว้ มีการแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ มีการสรุปผลการเงิน และมีการวิเคราะห์ต่างๆ 

พร้อมทั้งตีความออกมาให้เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่คำจัดกัดความของการบัญชีนั้นมีมากมายเยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะเป็น การบัญชี คือ การจดรายรับรายจ่ายเป็นประจำอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้เห็นผลต่างๆในทางด้านการเงินของกิจการ

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 16, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top