ประเภทและส่วนประกอบที่สำคัญของการทำระบบบัญชีบริษัท

กำลังปรับปรุง
[Total: 231 Average: 5]

ประเภทและส่วนประกอบที่สำคัญของการทำระบบบัญชีบริษัท ?

                นอกจากบริษัทจะใช้ข้อมูลทางการบัญชีเป็นเครื่องวัดผลของการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว ธุรกิจบางประเภทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบบัญชีที่ดี ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อีกด้วย ส่วนในกิจการเล็ก ๆ ที่การดำเนินงานขึ้นอยู่กับเจ้าของเพียงคนเดียวหรือมีหุ้นร่วมนั้นความสำคัญของระบบบัญชีอาจจะเห็นได้ไม่ชัดสักเท่าไหร่ เพราะเจ้าของกิจการสามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานด้วยตนเองได้ทั่วถึง ทำให้มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน การขยายขอบเขตการควบคุมออก ไปให้หัวหน้าของส่วนงานต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ความสำคัญของการทำระบบบัญชี ในกิจการขนาดใหญ่ถือได้ว่าการทำระบบบัญชีมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งที่จัดหาข้อมูลต่าง ๆ ให้ฝ่ายจัดการแล้ว ข้อมูลที่ได้จากระบบบัญชี อาจจะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ ซึ่งฝ่ายจัดการจะได้นำไปใช้ในการประเมินผลของการตัดสินใจในเรื่องของการบริหารงานของตน ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและยังอาจใช้เป็นหลักในการวางแผนงานในอนาคตได้อีกด้วย ระบบบัญชีประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆ ระบบบัญชีมีส่วนประกอบเอกสารและบันทึกทางการบัญชีซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างใบกำกับสินค้า ใบสำ คัญสั่งจ่าย ,ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ซึ่งแบบฟอร์มเหล่านี้มีความจำเป็นต้องใช้ในงานประจำวันของกิจการ และยังต้องใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีด้วย ยังมีสมุดลงรายการเบื้องต้นหรือสิ่งอื่นๆ ที่สามารถใช้ทดแทน การลงสมุดลงรายการเบื้องต้น จะใช้ลงบันทึกรายการที่เกิดขึ้นครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นสมุดเงินสดรับ หรือสมุดเงินสดจ่าย สมุดซื้อ – สมุดขาย, สมุดรายวัน รายได้ การทำบัญชีแยกประเภท ซึ่งจะใช้ลงรายการที่ผ่านมาจากสมุดลงรายการเบื้องต้น ส่วนรายงานหรืองบต่าง ๆ จะ ต้องเสนอต่อฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น รวมถึงเจ้าหนี้ และส่วนราชการ อย่างรายงานการขาย หรือรายงานเงินสดรับ ,งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบดุล ประเภทของงานวางระบบบัญชี งานวางระบบบัญชี แบ่งออกได้เป็นการวางระบบบัญชีของกิจการใหม่ทั้งหมด ซึ่งตามปกติมักจะเกิดขึ้นกับกิจการที่เพิ่งเริ่มดำเนินงาน หรือกิจการที่เปิดบริษัทในเครือ เป็นรายงานการวางระบบบัญชี ที่จะต้องกล่าวถึงส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างละ เอียด โดยมีคู่มือการแสดงวิธีการปฏิบัติของระบบบัญชีและวิธีการทำบัญชีทั้งหมด มีการขยายระบบบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมเกิดขึ้นใหม่ ส่วนการปรับปรุงระบบบัญชี อาจจะเป็นการปรับปรุงงานเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบบัญชีที่เห็นว่ายังไม่รัดกุม เป็นการปรับปรุงวิธีการที่จะทำให้การบันทึกการขายหรือการควบคุมการขายมีประ สิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 2, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top