รับทำบัญชี.COM | กิจการต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทุกปี?

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

กิจการจะต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ทุกๆปีหรือไม่

กิจการจะต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ทุก ๆ ปีหรือไม่

ตอบ สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าก็ต่อเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินนั้นสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้หรือขายสินทรัพย์ และกิจการต้องรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่ง ณ วันสิ้นงวด กิจกาจต้องประเมินว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่เกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อได้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น

คำว่า “การด้อยค่าของสินทรัพย์” หมายถึงสถานการณ์ที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่าที่คาดหวังหรือมูลค่าเดิมของสินทรัพย์นั้น ๆ และส่งผลให้สินทรัพย์ดำเนินการในลักษณะที่ไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้รับกำไรเท่าที่คาดหวังไว้เมื่อเริ่มต้นลงทุนหรือเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะก่อนหน้านั้น

ประเภทของสินทรัพย์

 1. สินทรัพย์ไม่มีชีวิต เช่น อสังหาริมทรัพย์, รถ, เครื่องจักร, อุปกรณ์ เป็นต้น
 2. สินทรัพย์มีชีวิต เช่น พืชผล, สัตว์เลี้ยง, สินค้าคงคลัง, สินทรัพย์ทางการเงิน เป็นต้น

เหตุผลและปัจจัยที่ทำให้สินทรัพย์ด้อยค่า

 1. ตลาด การเปลี่ยนแปลงในตลาดอาจทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ลดลง เช่น ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำ.
 2. เศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้การลงทุนลดลงและสินทรัพย์ด้อยค่า.
 3. เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจทำให้สินทรัพย์เก่าหรือพึ่งหมดอายุมีมูลค่าน้อยลง.
 4. การปรับตัว การปรับค่าสินทรัพย์ตามกฎหมาย การแก้ไขการบริหารสินทรัพย์ หรือการทบทวนค่าสินทรัพย์ที่แม่นยำขึ้น.

การประเมินค่าสินทรัพย์และวิธีการคิดค่าสินทรัพย์ใหม่

 1. การประเมิน การใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ตลาด, การคิดค่าคงที่, หรือการใช้วิธีสูญเสียค่าในการประเมิน.
 2. การคิดค่าสินทรัพย์ใหม่ การปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน.

ผลกระทบของการด้อยค่าของสินทรัพย์ต่อธุรกิจและการเงินส่วนบุคคล

 1. ธุรกิจ สินทรัพย์ด้อยค่าอาจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรน้อยลงหรือขาดทุน และอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการขอสินเชื่อ.
 2. การเงินส่วนบุคคล สินทรัพย์ด้อยค่าอาจส่งผลให้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีความซับซ้อนมากขึ้นและอาจส่งผลให้ความมั่นคงในอนาคตลดลง.

วิธีการป้องกันและบรรเทาการด้อยค่าของสินทรัพย์

 1. การดูแลรักษา การดูแลรักษาสินทรัพย์ให้ใช้งานอย่างถูกต้องและมีการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม.
 2. การปรับปรุง การลงทุนในการปรับปรุงสินทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความประสงค์ใช้งาน.
 3. การควบคุมความเสี่ยง การวางแผนการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงในการด้อยค่าของสินทรัพย์.

ตัวอย่างการด้อยค่าของสินทรัพย์ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

 1. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง สินทรัพย์เทคโนโลยีสูงมักมีอายุสั้นและมูลค่าลดลงเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ.
 2. อุตสาหกรรมอาหาร สินทรัพย์ในอุตสาหกรรมอาหารมักมีอายุสั้นและมีการหมดอายุเร็ว เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารสด.
 3. อุตสาหกรรมและโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาจต้องการการบำรุงรักษาและอัปเกรดตลอดเวลา.

การบริหารสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อป้องกันการด้อยค่า

 1. การดูแลรักษา การดูแลรักษาสินทรัพย์ให้ใช้งานอย่างถูกต้องและมีการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม.
 2. การดำเนินการตามแผน การวางแผนการบริหารสินทรัพย์ให้มีการลงทุนในการปรับปรุงและการขยายสินทรัพย์.
 3. การควบคุมความเสี่ยง การวางแผนการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการด้อยค่าของสินทรัพย์.

การด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องการการบริหารจัดการอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจและการเงินส่วนบุคคล การวางแผนและการบริหารสินทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความมั่นคงและประสิทธิภาพในการลงทุนและการเงินทั้งในระดับธุรกิจและระดับบุคคล.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี ด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )