รับทำบัญชี.COM | ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่เมื่อ

Click to rate this post!
[Total: 57 Average: 5]

ราคาในทางบัญชีของสินทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินนั้นสูงกว่ามูลค่าตามความเป็นจริง

               สินทรัพย์จะด้อยค่าก็ต่อเมื่อ ราคาในทางบัญชีของสินทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินนั้นสูงกว่ามูลค่าตามความเป็นจริง หรือจากการได้รับคืนจากการขายสินทรัพย์กิจการจะต้องประเมินว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หรือกิจการจะต้องประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้รับคืนจากสินทรัพย์ค่ะ

“การด้อยค่าของสินทรัพย์” หมายถึงกระบวนการหรือสถานการณ์ที่ทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากมูลค่าเดิมที่จดระบุในบัญชีหรือจากมูลค่าที่ซื้อสินทรัพย์นั้นมา สินทรัพย์อาจเป็นที่ลงทุน ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล การด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นเหตุผลหนึ่งที่สำคัญในการบัญชีและการเงินขององค์กรและบุคคล ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

  1. การค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์แบบก่อสร้างหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินกิจการอาจมีการค่าเสื่อมราคาตลอดเวลา เป็นการลดค่าของสินทรัพย์ตามอายุการใช้งานหรือค่าคงเหลือ

  2. ความเสี่ยงของตลาด สินทรัพย์ที่ถูกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่น ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขึ้นหรือลงขึ้นในเชิงราคาขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาด

  3. เสี่ยงทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิดอาจส่งผลให้มูลค่าของสินทรัพย์ลดลง เช่น วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำให้มีการลดราคาของทรัพย์สินและสินทรัพย์สินส่วนบุคคล

  4. การสึกหรอ การสึกหรอหรือความเสี่ยงในการให้สินเชื่อหรือการกู้ยืมที่มีเงื่อนไขที่ทราบดีไม่เพียงพอ อาจทำให้สินทรัพย์เสี่ยงต่อความเสียหายหรือการลดมูลค่า

  5. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงในสภาพการเงินหรือโอกาสทางธุรกิจ อาจทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ลดลง

การด้อยค่าของสินทรัพย์สามารถส่งผลต่อผลกำไรและขาดทุนในรายงานการเงิน และส่งผลต่อความเสี่ยงทางการเงินขององค์กรหรือบุคคล ดังนั้น การจัดการสินทรัพย์และการวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงในการด้อยค่าของสินทรัพย์และให้ความคาดหวังทางการเงินที่ดีในอนาคต

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )