ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

รับทำบัญชี.COM | ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เงินชดเชยลาออก?

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

ลูกจ้างซี่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานต่อเมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนการว่างงาน และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้

-เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน พร้อมที่จะทำงานหรือต้องไม่ปฏิเสธที่จะทำงาน โดยต้องไปรายงานตัวไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง
-การที่ผู้ประกันตนว่างงานต้องมิใช่การถูกเลิกจ้างเนื่องจากทุจริตในหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญา หรือละทิ้งหนี้ที่เป็นเวลาเจ็ดวันทำการ
-ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
-ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงานตั้งแต่วันที่แปดนับแต่วันว่างงานจากการทำงานให้นายจ้าง

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

Related Posts via Categoriesการเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)นายจ้างจะทำอย่างไรเมื่อค้างชำระเงินสมทบ (1)

Click to rate this post!
[Total: 100 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )