ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

รับทำบัญชี.COM | ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน?

Click to rate this post!
[Total: 100 Average: 5]

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

ลูกจ้างซี่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานต่อเมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนการว่างงาน และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้

-เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน พร้อมที่จะทำงานหรือต้องไม่ปฏิเสธที่จะทำงาน โดยต้องไปรายงานตัวไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง
-การที่ผู้ประกันตนว่างงานต้องมิใช่การถูกเลิกจ้างเนื่องจากทุจริตในหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญา หรือละทิ้งหนี้ที่เป็นเวลาเจ็ดวันทำการ
-ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
-ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงานตั้งแต่วันที่แปดนับแต่วันว่างงานจากการทำงานให้นายจ้าง

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

Related Posts via Categoriesการเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)นายจ้างจะทำอย่างไรเมื่อค้างชำระเงินสมทบ (1)