การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์

รับทำบัญชี.COM | การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ ล้างบัญชี?

การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์

ทางบริษัทได้เช่าซื้อรถยนต์จำนวน 1 คัน โดยบันทึกบัญชีตามราคาทุนของทรัพย์สิน

โดยแยกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเข้าบัญชีดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดจ่าย แต่ทางสรรพากรให้กิจการทำการปรับปรุงราคาของทรัพย์สินใหม่ เป็นราคาทุนบวกดอกเบี้ยเช่าซื้อ แล้วจึงค่อยนำมาคิดค่าเสื่อมราคา ดังนั้นทางบัญชีควรต้องปรับปรุงบัญชีตามสรรพากรหรือไม่

ตอบ ในทางบัญชีไม่ต้องปรับปรุงการบันทึกบัญชีแต่อย่างใด เพียงแต่กิจการต้องปรับปรุงในแบบภาษีของสรรพากรเท่านั้นค่ะ

การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์คือกระบวนการที่บริษัทหรือองค์กรตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ของพวกเขาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของธุรกิจและกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแสดงรายการบัญชีที่ถูกต้องและมีความสมดุล

รายการบัญชีสินทรัพย์สามารถปรับปรุงได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินหรือการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ เช่น การเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ การลดมูลค่าของสินทรัพย์ การซื้อขายสินทรัพย์ หรือการคิดค่าตีแต่งสินทรัพย์

ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์สามารถทำได้ในลำดับขั้นตอนต่อไป

  1. ตรวจสอบรายการบัญชี ตรวจสอบรายการบัญชีสินทรัพย์ทั้งหมดที่ระบุในบัญชีสินทรัพย์ของคุณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมดุล

  2. ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของคุณโดยใช้วิธีการทางบัญชี เช่น มูลค่าที่คาดการณ์ของสินทรัพย์ เมื่อมีการปรับปรุง

  3. ปรับปรุงบันทึกบัญชี ปรับปรุงบันทึกบัญชีเพื่อสอดคล้องกับมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ รายการบัญชีสินทรัพย์ที่ต้องปรับปรุงอาจรวมถึงบัญชีเงินสดและเทียนเหรียญ สินทรัพย์ไม่เป็นรูป สินทรัพย์ในกรรมสิทธิ์ทางสิ่งก่อสร้าง หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่คุณครอบครอง

  4. ปรับปรุงรายงาน หากมีการปรับปรุงรายการบัญชีสินทรัพย์ คุณควรปรับปรุงรายงานการเงินเพื่อแสดงสถานะปัจจุบันของสินทรัพย์ในงบการเงินของคุณ

  5. ประมวลผลภาษี การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์อาจมีผลกระทบต่อภาษีเงินได้ คุณควรประมวลผลภาษีใหม่ตามการปรับปรุงและรายงานส่งต่อไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  6. เขียนบันทึกการปรับปรุง คุณควรเขียนบันทึกการปรับปรุงเพื่อระบุเหตุผลและข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์

การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์เป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการการเงินของธุรกิจหรือองค์กร เพื่อให้การรายงานและการตัดสินใจทางการเงินมีความถูกต้องและมีความสมดุล ควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและรวมผู้เชี่ยวชาญทางบัญชีในกระบวนการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงทำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )