พิธีการศุลกากร 5 ใบขนสินค้า ขา ออก ทำหน้าที่

พิธีการศุลกากร
[Total: 239 Average: 5]

พิธีการศุลกากร

พิธีการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับ กรมศุลกากร ?

การส่งสินค้าออกจากประเทศไทยต้องผ่านพิธีการส่งออกตามกระบวนการปกติ ในความ
หมายของศุลกากรนั้น การส่งออกคือการเคลื่อนย้ายสินค้าโดย เรือ หรือเครื่องบิน จากสถานที่
หนึ่งในประเทศไทยไปยังสถานที่หนึ่งนอกประเทศไทย สินค้าทั้งหมดที่ส่งออกจากประเทศไทย
ต้องรายงานและผ่านพิธีการทางศุลกากร
บทบาทของกรมศุลกากรในเรื่องการส่งออกสินค้าคือการทําให้แน่ใจว่ามีการรายงานสินค้า
ส่งออกจากประเทศไทยตามที่กรมศุลกากรกําหนด และควบคุมเรื่องใบอนุญาตสําหรับสินค้าบาง
ประเภท
นอกจากนี้กรมศุลกากรยังทําหน้าที่เก็บข้อมูลการส่งออกเพื่อช่วยให้รัฐบาลและ
อุตสาหกรรมต่างๆนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ก่อนบรรทุกสินค้าใน
เรือหรือเครื่องบินเพื่อการส่งออก กรมศุลกากรต้องได้รับข้อมูลของสินค้าดังกล่าว และอนุญาตให้
ส่งออกได ข้อมูลการส่งออกส่วนใหญ่ส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Export
เอกสารที่จําเป็นในการยื่นเพื่อดําเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อส่งออกประกอบด้วย
ใบขนสินค้าขาออก
บัญชีราคาสินค้า
ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสําหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี)
ใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า (ถ้ามี)
เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น 

ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ ?

พิธีการส่งออกมีความคล้ายคลึงกับพิธีการนําเข้า ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก จะเข้าสู่
กระบวนการโดยอัตโนมัติทันทีที่ระบบ คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรได้รับข้อมูลดังกล่าวจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยปกติพิธีการทางศุลกากรเพื่อการส่งออกประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
1.การโอนถ่าย และ/หรือ การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า
พิธีการส่งออกเริ่มต้นเมื่อผู้ส่งออกหรือตัวแทน ส่งข้อมูลใบขนสินค้าโดยใช้ eb-XML
ผ่านระบบ VAN หรืออินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
2.การตรวจสอบพิสูจน์การสําแดงข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 คือการตรวจสอบพิสูจน์การสําแดงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดที่ผู้ส่ง ออกยื่นมา ทันทีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรได้รับข้อมูล
ใบขนสินค้าขาออก ข้อมูลจะได้รับจะถูกตรวจสอบ ในกรณีที่ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว
ไม่ปรากฎข้อผิดพลาดใดๆ ระบบจะออกเลขที่ใบขนสินค้าโดยเชื่อมต่อกับระบบ e-
Payment (หากมีภาระภาษีอากร) ต่อจากนั้นระบบจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้
ส่งออกหรือตัวแทน
3.การชําระภาษีอากร
ขั้นตอนที่ 3 คือการชําระภาษีอากรหรือการวางประกันที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบัน
สามารถชําระได้ 3 วิธี
1.ชําระที่กรมศุลกากร
2.ชําระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
3.ชําระที่ธนาคาร
4.การตรวจและการปล่อยสินค้า
ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจและปล่อยสินค้าจากอารักขาของศุลกากร ในขั้นนี้
freight forwarder บรรจุสินค้าในตู้สินค้าและส่งรายงานสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร ข้อมูลจะได้รับจะถูกตรวจสอบ ในกรณีที่ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วไม่
ปรากฎข้อผิดพลาดใดๆ ระบบจะสร้างเลขที่กํากับการขนย้ายสินค้า และส่งข้อความ
ไปยัง freight forwarder หลังจากนั้น freight forwarder พิมพ์ใบกํากับการขน
ย้ายที่ระบุหมายเลข และเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังท่าที่ส่งออก
ในขั้นนี้ ข้อมูลของสินค้าถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดเพื่อระบุว่าสินค้าดัง
กล่าว ต้องผ่านการเปิดตรวจ (Red Line) หรือยกเว้นการตรวจ (Green Line) หาก
เป็นใบขนฯ ยกเว้นการตรวจจะใช้เวลาน้อยมาก ขณะที่สินค้าที่ต้องเปิดให้ตรวจจะ
ถูกเคลื่อนย้ายเพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจ
 
ติดต่อสอบถาม
สําหรับคําถามและข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
Customs Call Center โทร 1164 หรือ
Customs Clinic โทร 0-2667-7880-4 โทรสาร 0-2667-7885 อีเมล์
customs_clinic@customs.go.th
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ท่าที่นําเข้า/ส่งออก กรุณาตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของสํานักงาน
ศุลกากรใกล้คุณ

ขอบคุณที่มาบทความ:onestopservice.ditp.go.th/download/file/40_Export_customs_formalities_related_Export_Formalities.pdf

แก้ไขครั้งสุดท้าย มิถุนายน 8, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top