ภงด. 1 คืออะไร

รับทำบัญชี.COM | ภงด 1 ภงด 1 ก ต่างกันอย่างไร หัก ณ ที่จ่าย?

Click to rate this post!
[Total: 183 Average: 5]

ภงด.1 กับ ภงด.1ก แตกต่าง กัน อย่างไร

ภงด. 1 คืออะไร
ภงด. 1 คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ทางประมวลรัษฎากรให้ทางเลือกค่ะว่า หากมีการจ่ายเงินได้ประเภท 40 ( 1 ) และ ( 2 ) ผู้รับเงินได้คนใด มีเงินได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นเสียภาษีในเดือนนั้นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงรายชื่อยื่นในแบบ ภงด.1 ก็ได้

ภงด. 1ก คืออะไร
ภงด. 1ก คือ เป็นการสรุปรายชื่อและจำนวนเงินที่ได้มีการจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจว่าจะมีชื่อแสดงอยู่ในการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม เช่น ในปี 54 กิจการจะมีการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีตามแบบ ภงด. 1 กี่เดือนก็ตาม หรือไม่มีเลยก็ตาม ก็จะต้องยื่นแบบ ภงด. 1ก ( ยกเว้นในกรณีที่กิจการไม่มีการจ้างพนักงานเลย ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด . 1ก ) โดยจะยื่นภายในเดือน กุมภาพันธ์ของปีถัดไป ปีละครั้ง

นี่คือการแสดงความแตกต่างระหว่าง “ภงด” และ “ภงด.1ก” ในรูปแบบของตาราง:

ลักษณะ ภงด ภงด.1ก
บุคคลที่เป็นเจ้าของ บุคคลธรรมดาทั่วไป บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่เกินเป้าหมายที่กำหนดในกฎหมาย
การรายงานรายได้ รายงานรายได้และรายจ่ายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายภาษีเงินได้ รายงานรายได้และรายจ่ายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายภาษีเงินได้
การชำระภาษี ชำระภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีเงินได้ ชำระภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีเงินได้
การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี ไม่มีการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเฉพาะเรื่องรายได้ บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่เกินเป้าหมายที่กำหนดสามารถยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีเงินได้
ระยะเวลาการรายงาน รายงานรายได้และรายจ่ายรายปี รายงานรายได้และรายจ่ายรายปี
จำนวนเป้าหมายรายได้ ไม่มีเป้าหมายรายได้ที่กำหนด มีเป้าหมายรายได้ที่กำหนดในกฎหมาย และบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายสามารถได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )