ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

รับทำบัญชี.COM | เริ่มมีรายได้การประกอบกิจการ?

Click to rate this post!
[Total: 37 Average: 5]

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ภาษีกรณีเริ่มมีรายได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อหารือที่ กค 0811/16548
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/16548
วันที่
: 1 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 65
ข้อหารือ
: 1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คือ “ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาแปดปี (เฉพาะส่วนที่ส่งออก) นับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น” ซึ่งผู้ได้รับการส่งเสริมจะมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมทั้งส่วนที่จำหน่ายในประเทศและส่วนที่ส่งออกด้วย ดังนี้ กรณีดังกล่าวจะถือเอาวันที่มีรายได้จาก
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งสามารถจำหน่ายได้ก่อน หรือวันที่มีรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์
เป็นวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
2. วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 นั้น สำนักงานส่งเสริมฯ ใช้หลักเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
เป็นวันเริ่มมีรายได้แต่ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมมีวันที่อาจถือได้ว่าเป็นวันเริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการได้หลายวัน เช่นวันทำสัญญาซื้อขาย วันยื่นเรื่องผ่านพิธีการศุลกากร วันที่ส่งของออกจาก
โรงงาน วันที่ได้รับเงินจากการส่งออกวันที่ระบุในเอกสารการส่งออก ดังนี้ กรณีดังกล่าวจะถือวันใดเป็น
วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
แนววินิจฉัย
: 1. กรณีตาม 1. วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(เฉพาะส่วนที่ส่งออก) ซึ่งเป็นวันที่เริ่มใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ถือวันที่
ผู้ได้รับส่งเสริมมีรายได้จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจริง กล่าวคือ วันที่ผู้ได้รับการส่งเสริมเริ่มมี
รายได้จากการส่งออกตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับเงินหรือ
ได้รับชำระราคาแล้วหรือไม่ แต่การประกอบกิจการดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม
2. กรณีตาม 2. ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่าย
โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้จะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
มารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้นั้นแม้จะยังมิได้
จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 65
แห่งประมวลรัษฎากร
ดังนั้น วันรับรู้รายได้ของผู้ได้รับการส่งเสริม ซึ่งถือเป็นวันเริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สำหรับการขายสินค้า
จึงเกิดขึ้น เมื่อผู้ขายได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในการเป็นเจ้าของสินค้านั้นให้แก่ผู้ซื้อ
หรือได้ส่งมอบสินค้าแล้ว ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 6 เรื่องการรับรู้รายได้
เลขตู้
: 61/27319
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้