ผลขาดทุนสุทธิ

รับทำบัญชี.COM | ขาดทุนสะสม วิธีคํานวณผลขาดทุนย้อนหลัง 5 ปี?

Click to rate this post!
[Total: 118 Average: 5]

ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี

ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี กิจการที่มีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีที่มีสิทธินำมาหักตามกฏหมายจะต้องมีลักษณะดังนี้

-เป็นผลขาดทุนสุทธิที่ได้ปรับปรุงรายการตามเงื่อนไขในมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65ตรี แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
-เป็นผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันการนับเวลาย้อนหลัง 5 รอบระยะเวลาบัญชีนั้น หากคำนวณกไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีใดก้ต้องถือรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน โดยให้แสดงผลขาดทุนสุทธิ และวันเดือนปี เริ่มต้นถึงสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
-ให้นำผลขาดทุนสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นก่อนไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทฝิของรอบระยะเวลาบัญชีที่มีกำไรสุทธิเป็นปีแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 5ปีหลังจากปีที่มีผลขาดทุนสุทธิดังกล่าว หากมีผลขาดทุนสุทธิเหลืออยู่ ก็ให้นำผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปีต่อไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
-ให้นำมาหักรายจ่ายได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่ากำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเท่านั้น

ที่มา:เอกสารภาษีอากร

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )