ภาษีขาย

รับทำบัญชี.COM | ภาษีขาย ปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ภาษีขาย

ภาษีขาย คือ

ภาษีขาย คือ (Output Tax) ภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทำการเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในอัตรา 7% ของสินค้าและบริการนั้นๆและกิจการมีหน้าที่ต้องนำส่งสรรพากรในทุกเดือน โดยมีข้อกำหนดว่าภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนไหนให้ถือเป็นภาษีขายของเดือนนั้นๆ

ภาษีขาย คือ

ภาษีขาย คือ

ภาษีขาย อยู่หมวดไหน

ภาษีขาย อยู่หมวดไหน ภาษีขาย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ภาษีขาย เป็นบัญชีประเภทไหน

ภาษีขายเป็นบัญชีประเภทรายได้ (Income Account) ในระบบบัญชี ภาษีขายถูกเก็บรวมกับรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการและจะถูกนำไปใช้ในการชำระภาษีกับหน่วยงานภาษี บัญชีประเภทรายได้ใช้ในการบันทึกรายได้ทั้งหมดที่กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจของบริษัท. ภาษีขายที่เก็บจากลูกค้าจะถูกบังคับให้ชำระให้กับหน่วยงานภาษี เช่น กรมสรรพากรในประเทศไทย และเมื่อชำระแล้ว จำนวนเงินที่จ่ายเป็นภาษีขายจะถูกบันทึกในบัญชีรายได้

ภาษีขาย เป็นหนี้สินไหม

ภาษีขายไม่ใช่หนี้สิน (Liability) ในระบบบัญชี ภาษีขายเป็นการเรียกเก็บภาษีที่ลูกค้าต้องชำระให้กับรัฐบาลหรือหน่วยงานภาษี และบริษัทจะเป็นผู้เรียกเก็บภาษีนี้จากลูกค้าในการขายสินค้าหรือบริการที่บริษัทให้บริการไปยังลูกค้านั้น จากนั้น บริษัทต้องนำเงินภาษีที่ได้รับมาส่งให้กับหน่วยงานภาษีตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาษีขายไม่ถือเป็นหนี้สิน แต่เป็นรายได้ที่จะต้องชำระเป็นภาษีในภายหลังเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีแล้ว

ภาษีขาย อยู่ฝั่งไหน

ในระบบบัญชีแบบเดิม (double-entry accounting) ภาษีขายจะปรากฏในฝั่งรายได้ (Income) หรือฝั่งรายได้เสริม (Income Supplementary) ของบริษัท นั่นคือภาษีขายถือเป็นรายได้ที่บริษัทได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการและถูกบันทึกในบัญชีรายได้เพื่อบ่งบอกถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระให้กับบริษัทเป็นภาษี
ภาษีขายที่ถูกเรียกเก็บจากลูกค้าจะถูกนำไปใช้ในการชำระภาษีกับหน่วยงานภาษี เช่น กรมสรรพากรในประเทศไทย และไม่ถือเป็นรายได้ที่บริษัทสามารถใช้ได้ตามต้องการ แต่จะต้องนำไปชำระภาษีตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาษีขายเป็นส่วนหนึ่งของรายได้แต่ไม่ใช่รายได้ที่บริษัทสามารถใช้ได้เป็นอิสระ และมักถูกเรียกว่า “รายได้ขั้นสูง” หรือ “รายได้เสริม” (Supplementary Income) ในบัญชีการเงินของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม >> ภาษีซื้อ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )