ภาษี คนเลี้ยงกุ้ง กิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

ภาษีคนเลี้ยงกุ้ง
[Total: 156 Average: 5]

ภาษี คนเลี้ยงกุ้ง กิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

ภาษี คนลี้ยงกุ้ง กิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ?

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือ(ที่ กษ 0549/11460 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2545) ถึงกระทรวงการคลังเพื่อแจ้งผลการประชุมการหารือแนวทางการจัดเก็บภาษีอากร สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งมีประเด็นข้อเสนอทางภาษีเพื่อให้กระทรวงการคลังพิจารณา นั้นกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วนำเรียนข้อพิจารณา ดังนี้
1. ตามข้อกฎหมายการจัดเก็บภาษีในปัจจุบัน กรณีผู้มีเงินได้โดยทั่วไป มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ก็มีหน้าที่ต้องคำนวณและยื่นแบบเสียภาษี ดังนั้นกรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หากมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ก็ควรจะมีภาระภาษีเช่นเดียวกับผู้มีเงินได้อื่น ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมในระบบการจัดเก็บภาษี

2. ปัจจุบันข้อกฎหมายกำหนดให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์กำหนด จะต้องคำนวณการเสียภาษีจากรายได้ของตนเอง ซึ่งมีวิธีการคำนวณ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลประเมินรายได้ตนเอง แล้วนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ คงเหลือเป็นเงินได้สุทธิมาคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้ ในกรณีนี้ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสามารถจะเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นอัตราเหมาร้อยละ 85 หรือจะหักค่าใช้จ่ายตามความจริงตามหลักฐานที่มีก็ได้

วิธีที่ 2 ในกรณีผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมีเงินได้จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในปีภาษีตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป จะต้องนำเงินได้มาคำนวณภาษี ในอัตราร้อยละ 0.5 หรือเท่ากับเงินได้ 10,000 บาท จะมีภาระภาษี 50 บาท

ทั้งนี้ ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจะต้องเปรียบเทียบภาษีที่คำนวณได้ตามวิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 ถ้าจำนวนภาษีตามวิธีใดมากกว่าก็ให้เสียภาษีตามวิธีนั้น ดังนั้นหากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมีเงินได้ถึงเกณฑ์กำหนด ก็คงจะมีภาระภาษีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงเห็นว่าหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีตามที่กล่าวข้างต้นมีความเหมาะสมแล้ว

3. สำหรับข้อเสนอที่ขอให้มีการจัดเก็บภาษีแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของรายได้ เห็นว่า ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสามารถที่จะคำนวณภาษีตามวิธีดังกล่าวอยู่แล้ว ตามที่กล่าวในข้อ 2
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลังสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ดังกล่าว

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 21, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top