ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษ

รับทำบัญชี.COM | ภาษีคิดดอกเบี้ยเกินภาษีเงินได้นิติบุคคล?

ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีธุรกิจเฉพาะคิดดอกเบี้ยเกิน

ขอหารือที่ กค 0811/12881
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/12881
วันที่
: 22 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษ
ข้อกฎหมาย
: มาตรา65 ทวิ (4), มาตรา91/16(6)
ข้อหารือ
: ธนาคารฯ ประกอบกิจการเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ซึ่งมีการให้กู้ยืมเงิน
แก่ลูกค้าประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารฯ จะคิดดอกเบี้ยจากยอด
เบิกเงินเกินบัญชีตามอัตราดอกเบี้ยปกติกับลูกค้าทุกประเภท เนื่องจากธนาคารฯ มีความประสงค์จะเพิ่ม
ปริมาณลูกค้าเพื่อตอบสนองกับภาวะการแข่งขันในธุรกิจธนาคารพาณิชย์จึงมีความประสงค์ที่จะกำหนดวิธี
จัดเก็บดอกเบี้ยสำหรับการกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัท เช่น กลุ่ม
บริษัทในเครือเป็นระบบวิธีพิเศษแตกต่างจากลูกค้าธรรมดาอื่นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กลุ่มบริษัทลูกค้าที่มีบริษัทในเครือที่ประสงค์จะขอใช้วิธีการคิดดอกเบี้ยแบบพิเศษจะต้อง
แจ้งความจำนงการเข้าร่วมพูล (Pool) โดยจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารทั้งกลุ่ม
การกู้เงินในระบบพูล (Pool) นี้ ธนาคารฯ จะไม่เชื่อมโยงการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีสะสมทรัพย์
(Saving Account) ไปยังกระแสรายวัน (Current Account) ลูกค้าแต่ละรายจะต้องทำรายการ
โอนเงินจากบัญชีสะสมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวันเองไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเพื่อชำระเงินตามเช็คที่
ตนสั่งจ่ายหรือเพื่อลดยอดเงินกู้เบิกเกินบัญชีคงเหลือ การคำนวณยอดหนี้กู้เบิกเกินบัญชีเพื่อการคิดดอกเบี้ย
ธนาคารฯ จะทำการหักลบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัทในพูล (Pool) กับ
ยอดกู้เบิกเงินเกินบัญชีของพูล (Pool) ดังนี้
(1) หากยอดเงินฝากคงเหลือรวมของพูล (Pool) มีมากกว่ายอดเงินกู้เบิกเกินบัญชี
ของพูล (Pool) ก็จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยจากลูกค้า แม้ว่าบริษัทบางแห่งที่ร่วมในพูล (Pool) จะมียอด
เบิกเงินเกินบัญชีก็ตามและธนาคารฯ จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ส่วนของยอดเงินฝากคงเหลือในพูล
(Pool) ที่มากกว่ายอดเบิกเงินเกินบัญชี(เว้นแต่ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแก้ไขระเบียบว่าด้วย
การจ่ายดอกเบี้ยแก่บัญชีกระแสรายวันในภายหลังแต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการคิดดอกเบี้ยให้)
(2) ถ้ายอดเงินกู้เบิกเกินบัญชีของพูล (Pool) มีมากกว่ายอดเงินฝากคงเหลือ
ธนาคารฯ ก็จะคิดดอกเบี้ยจากส่วนเกินนี้โดยเฉลี่ยกระจายตามสัดส่วนยอดเบิกเกินบัญชีของแต่ละบริษัทใน
กลุ่มที่มียอดเงินกู้เบิกเกินบัญชี
2. ระบบการคิดดอกเบี้ยวิธีนี้เป็นการพิจารณากลุ่มบริษัททั้งหลาย (Pool) เสมือนว่าเป็น
ลูกค้ารายเดียวกัน การคิดดอกเบี้ยจะทำให้
(1) ช่วยลดต้นทุนธุรกิจจากดอกเบี้ยการกู้เงินเกินบัญชีของลูกค้ากลุ่มบริษัทและเป็น
การเสริมสภาพคล่องในทางธุรกิจในภาวะที่ธุรกิจซบเซาเช่นปัจจุบัน
(2) ส่วนธนาคารฯ จะได้ประโยชน์ในการสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่อง
ดอกเบี้ยและเพิ่มปริมาณลูกค้าโดยการหมุนเวียนของกระแสเงินฝากถอนการคงเงินฝากของลูกค้าใน
บัญชีกระแสรายวันซึ่งธนาคารฯไม่มีภาระดอกเบี้ยต้องจ่ายแต่อย่างใดและ
(3) การให้บริการในรูปแบบดังกล่าวเป็นการเสนอบริการ Cash Management
(การบริหารเงินสด)ของลูกค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มบริษัทใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติอันเป็นส่วนหนึ่งของ
การเปิดเสรีทางการเงินซึ่งประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคนี้ด้วย
ธนาคารฯ จึงหารือว่าวิธีคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินกู้เบิกเกินบัญชีสุทธิหลังจากหักยอดเงิน
ฝากคงเหลือรวมของพูล (Pool) ตามวิธีดังกล่าวข้างต้นของธนาคารฯ เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ตาม
ประมวลรัษฎากรในการเรียกเก็บดอกเบี้ย ทั้งนี้วิธีการคิดดอกเบี้ยดังกล่าวธนาคารฯ ได้รับความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ดังนั้น ในการคำนวณรายรับของธนาคารเพื่อการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
และภาษีเงินได้นิติบุคคล จะคิดจากยอดดอกเบี้ยรับจริงดังกล่าวเท่านั้นถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย
: กรณีการคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินกู้เบิกเกินบัญชีสุทธิหลังจากหักยอดเงินฝากคงเหลือรวม
ของพูล (Pool) ดังกล่าวข้างต้น ยังไม่ถือว่ามีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) และมาตรา
91/16(6) แห่งประมวลรัษฎากร เจ้าพนักงานจึงมีสิทธิประเมินดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นตาม
ยอดเงินกู้เบิกเกินบัญชีก่อนหักยอดเงินฝากคงเหลือรวมของพูล (Pool) เพื่อให้นำไปเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมได้
เลขตู้
: 62/28740
Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )