ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง

1 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง

Click to rate this post!
[Total: 93 Average: 5]

ภาษีสินค้าไม่มีรูปร่าง

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12201
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.12201
วันที่
: 1 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง
ข้อกฎหมาย
: มาตรา77/2, มาตรา78/3, กฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ. 2534)
ข้อหารือ
: บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ก จำกัด จำหน่ายสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (Broker Seat) ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นซับโบรกเกอร์ บริษัทฯ จะต้องเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อหรือไม่
แนววินิจฉัย
: การขายสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Broker Seat) ของ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ก จำกัด เป็นการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อ
ได้รับชำระราคาสินค้า เว้นแต่กรณีได้มีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้าหรือได้ออกใบกำกับภาษีเกิดขึ้นก่อน
ได้รับชำระราคาสินค้า ก็ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามมาตรา 78/3 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และตามข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี ลงวันที่ 27 ธันวาคมพ.ศ. 2534
เมื่อบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการ ตามมาตรา 77/1(5) แห่งประมวลรัษฎากร จึงมีสิทธิเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น ตามมาตรา 82/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 62/28602

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top