รับทำบัญชี.COM | ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง?

Click to rate this post!
[Total: 38 Average: 5]

ภาษีสินค้าไม่มีรูปร่าง

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12201
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.12201
วันที่
: 1 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง
ข้อกฎหมาย
: มาตรา77/2, มาตรา78/3, กฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ. 2534)
ข้อหารือ
: บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ก จำกัด จำหน่ายสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (Broker Seat) ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นซับโบรกเกอร์ บริษัทฯ จะต้องเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อหรือไม่
แนววินิจฉัย
: การขายสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Broker Seat) ของ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ก จำกัด เป็นการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อ
ได้รับชำระราคาสินค้า เว้นแต่กรณีได้มีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้าหรือได้ออกใบกำกับภาษีเกิดขึ้นก่อน
ได้รับชำระราคาสินค้า ก็ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามมาตรา 78/3 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และตามข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี ลงวันที่ 27 ธันวาคมพ.ศ. 2534
เมื่อบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการ ตามมาตรา 77/1(5) แห่งประมวลรัษฎากร จึงมีสิทธิเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น ตามมาตรา 82/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 62/28602
 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )