ภาษีเงินได้

รับทำบัญชี.COM | ภาษีเงินได้มีประเภทอะไรบ้างเก็บจากไหน?

Click to rate this post!
[Total: 103 Average: 5]

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ คือ (Income Tax Expense) ค่าบริการรายปีที่รัฐเรียกเก็บจากรายได้ ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นรายได้รับล่วงหน้า ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภท คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากกำไรสุทธิของบริษัทที่จดทะเบียน

ภาษีเงินได้ (Income Tax) เป็นภาษีที่คนที่มีรายได้ต้องชำระต่อรายได้ที่ได้รับ ภาษีเงินได้ส่วนใหญ่จะถูกเก็บรวมโดยรัฐบาลเพื่อใช้ในการดำเนินงานและบริการสาธารณะ เช่น การดูแลสาธารณสุข การศึกษา การเคลื่อนไหวทางสาธารณสุข และโครงการสาธารณครอบครัว รายได้ที่เสียภาษีเงินได้มีได้จากหลายแหล่ง เช่น รายได้จากการทำงาน, การลงทุน, การขายสินค้าหรือบริการ, การเสียภาษีเงินเดือน, และอื่น ๆ

บางประเทศมีระบบภาษีเงินได้ที่มีอัตราภาษีเป็นร้อยละ (อัตราภาษีตามระดับรายได้) และบางประเทศอาจมีการลดหย่อนภาษีและส่วนลดภาษีสำหรับบุคคลที่มีสถานะพิเศษ เช่น บุคคลสำคัญ, ผู้สูงอายุ, หรือผู้มีบุตร การประเมินภาษีเงินได้มักเป็นกระบวนการที่จะคำนวณรายได้ทั้งหมดที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายและหักหย่อนออก เพื่อคำนวณจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

การประเมินภาษีเงินได้มักต้องส่งเงินให้กับหน่วยงานภาษีหรือราชการต่างๆ ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมาย การเสียภาษีเงินได้มีความสำคัญในการรองรับงบประมาณของรัฐและให้บริการสาธารณสุขและโครงการสาธารณครอบครัวที่สำคัญให้กับประชาชนในประเทศ. การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรทำเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจและการบริหารการเงินส่วนบุคคลในสังคม

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้