รับทำบัญชี.COM | ภาษีเงินได้นิติบุคคล47(1)แห่งประมวลรัษฎากร?

Click to rate this post!
[Total: 169 Average: 5]

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุน

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย ส่วนสำหรับนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเท่าที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายการกุศลสาธารณะตามมาตรา 65 ตรี(3)แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายการกุศลสาธารณะ
                                                                                                                                           ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากอะไร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากผลประกอบการของแต่ละกิจการ รายได้กิจการ หัก ด้วยค่าใช้จ่ายของกิจการ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )