47 (1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำลังปรับปรุง
[Total: 112 Average: 5]

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุน ?

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย ส่วนสำหรับนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเท่าที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายการกุศลสาธารณะตามมาตรา 65 ตรี(3)แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายการกุศลสาธารณะ
                                                                                                                                           ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากอะไร ?

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากผลประกอบการของแต่ละกิจการ รายได้กิจการ หัก ด้วยค่าใช้จ่ายของกิจการ

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top