มูลค่าจากการใช้ คือ

รับทำบัญชี.COM | มูลค่าจากการใช้ปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด

มูลค่าจากการใช้

มูลค่าจากการใช้ ( Value in use VIU ) หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

มูลค่าจากการใช้ (Value in Use VIU) เป็นแนวคิดทางการบัญชีและการเงินที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์หรือกิจการโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายและผลรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งานสินทรัพย์หรือกิจการนั้นในอนาคต ความคิดเรื่องมูลค่าจากการใช้มักถูกใช้ในบัญชีการบันทึกค่าเสื่อมราคาและการประเมินสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมราคาต่ำกว่ามูลค่าจากการใช้ (VIU)

การประเมินมูลค่าจากการใช้มักคำนวณโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น

  1. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ การประมาณรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งานสินทรัพย์หรือกิจการนั้น ๆ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการสร้างรายได้ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับเปลี่ยนในโครงสร้างต้นทุน

  2. อัตราดอกเบี้ย การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งานสินทรัพย์หรือกิจการนั้นๆ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

  3. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพสินทรัพย์หรือกิจการนั้นๆ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในอนาคต

  4. การปรับลดค่าปัจจุบัน การปรับลดมูลค่าปัจจุบันของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและดำเนินการ

มูลค่าจากการใช้มีความสำคัญในการตัดสินใจทางการเงิน เช่น ในกระบวนการประมาณการค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการหรือกิจการใหม่ ๆ โดยมักถูกใช้ในบัญชีและการรายงานทางการเงินเพื่อแสดงค่าสินทรัพย์ในบัญชีและการรายงานขององค์กร

 
มูลค่าจากการใช้ คือ
Click to rate this post!
[Total: 161 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )