รับทำบัญชี.COM | ภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของ นิติบุคคลอาคารชุด

ภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด-นิติบุคคลอาคารชุดต้องกระทำกิจการเฉพาะเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางหรือกะทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามที่กฏหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้-นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่กระทำกิจการใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่กฏหมาย ว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้-นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่ขายสินค้าหรือให้บริการใดกับบุคลอื่น ซึ่งมิใช่เจ้าของห้องชุดนั้นและนิติบุคคลอาคารชุดไม่ต้องนำเงินกองทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคที่เป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป้นอย่างอื่นที่เรียกเก็บจากเจ้าของห้องชุดมารวมเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

“นิติบุคคลอาคารชุด” (หรือ Condominium Juridical Person) เป็นกลุ่มหนึ่งของบุคคลธรรมดาที่ถูกกำหนดให้เป็นนิติบุคคลเพื่อการบริหารจัดการอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ในประเทศไทยและหลายประเทศอื่น ๆ นิติบุคคลอาคารชุดมักถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการด้านการบริหารทรัพย์สินร่วมในอาคารชุดที่มีหลายยูนิตห้อง แต่ทำงานเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้เป็นเจ้าของห้องยูนิตในคอนโดมิเนียม

นิติบุคคลอาคารชุดมักถูกกำหนดตามกฎหมายและมีหน้าที่ดำเนินการบริหารคอนโดมิเนียมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้คอนโดมิเนียมทำงานอย่างราบรื่นและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม หน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดอาจรวมถึงการเก็บเงินค่าส่วนกลาง, การจัดการความปลอดภัยและการรับผิดชอบในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนร่วมของอาคารชุด นอกจากนี้ นิติบุคคลอาคารชุดมักมีคณะกรรมการประจำและสมาชิกผู้เป็นเจ้าของห้องยูนิตที่มีสิทธิแสวงหารายได้ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการและดำเนินการในคอนโดมิเนียม

นิติบุคคลอาคารชุดเป็นโครงสร้างทางกฎหมายที่ช่วยให้คอนโดมิเนียมมีความเป็นระบบและการบริหารจัดการที่มีระเบียบ นอกจากนี้ยังช่วยลดข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของห้องยูนิตแต่ละรายที่อาจมีความแตกต่างในเรื่องการบริหารหรือการใช้งานส่วนร่วมของอาคารชุด ซึ่งทำให้นิติบุคคลอาคารชุดเป็นสิ่งสำคัญในวงจำกัดของการอาศัยร่วมและการดำรงชีวิตในคอนโดมิเนียม

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )