รับเงินบริจาคต้องบันทึกรายได้

รับทำบัญชี.COM | รับเงินบริจาคบันทึกรายได้?

Click to rate this post!
[Total: 229 Average: 5]

รับเงินบริจาคต้องบันทึกรายได้

กรณีบริษัทรับเงินสนับสนุนจาก สวทช ต้องบันทึกเป็นรายได้ และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่ครับ

บริษัทได้รับเงินสนับสนุนจาก สวทชมานั้น ให้พิจารณาว่าเงินสนับสนุนนั้นได้เปล่ามาเลย โดยไม่มีบริการใดตอบแทน หรือต้องทำงานบางอย่างให้กับ สวทช
กรณีที่เป็นเงินให้เปล่า ไม่มีบริการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ไม่เข้าข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะไม่มีการขาย หรือให้บริการใดเกิดขึ้นครับ (ทั้งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น)

การรับเงินบริจาค (Receiving Donations) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการจัดการกับเงินบริจาคที่มาจากบุคคลที่ต้องการสนับสนุนหรือสนับสนุนความต้องการหรือกิจกรรมที่องค์กรหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรจากนั้น การรับเงินบริจาคสามารถใช้เพื่อการกุศล การทำงานกับองค์กรไม่แสวงหากำไร (non-profit organization) หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคม การศึกษา การวิจัย หรือความเป็นสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ก็ได้

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญในการรับเงินบริจาค

  1. กำหนดวัตถุประสงค์ ก่อนรับเงินบริจาค ควรกำหนดวัตถุประสงค์หรือโครงการที่จะใช้เงินบริจาคนั้น ๆ ในการสนับสนุน อ่านหรือพิจารณาสัญญาหรือความต้องการของผู้บริจาคเพื่อให้แน่ใจว่าเงินนั้นถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ

  2. จัดทำเอกสารเพื่อรับบริจาค จัดทำเอกสารทางกฎหมายเพื่อรับบริจาค เอกสารเหล่านี้มักประกอบด้วยหนังสือรับรองการบริจาค ข้อมูลการติดต่อ และรายละเอียดของการบริจาค เพื่อการบันทึกและเพื่อสร้างสถานการณ์ทางกฎหมายที่ชัดเจน

  3. รับเงินบริจาค รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคตามที่ได้ระบุในเอกสารบริจาค รับเงินบริจาคอาจทำได้ผ่านการโอนเงินทางธนาคาร การจ่ายเช็ค หรือผ่านพอสท์ เงินบริจาคจะต้องรับด้วยความประณีตและมีการบันทึกอย่างถูกต้อง

  4. บันทึกบัญชี ทำการบันทึกบัญชีเพื่อบันทึกข้อมูลการรับเงินบริจาคลงในบัญชีขององค์กร ทำการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องเพื่อการจัดการและรายงานการรับเงินบริจาคในภายหลัง

  5. ขอบคุณผู้บริจาค ตัดสินใจวิธีการขอบคุณผู้บริจาค มีการส่งบอร์ดขอบคุณหรือจดหมายขอบคุณ เป็นต้น เพื่อแสดงความขอบคุณและความนำทางในการรับเงินบริจาค

  6. รายงานการรับเงินบริจาค อย่าลืมรายงานการรับเงินบริจาคให้กับหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การรับเงินบริจาคเป็นส่วนสำคัญในการรับรู้และสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร ดังนั้น ควรปฏิบัติตามกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นระเบียบเพื่อให้การรับเงินบริจาคเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับการบริหารจัดการองค์กร