รายการพิเศษสุทธิ

รับทำบัญชี.COM | รายการพิเศษสุทธิปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

รายการพิเศษสุทธิ

รายการพิเศษสุทธิ (Extraordinary Items Net) รายการธุรกิจหรือเหตุการณ์ที่มีลักษณะไม่ใช่กิจกรรมปกติของกิจการและเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนของกิจการ เช่น  การขาดทุนอันเกิดจากวินาศภัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม , กำไรขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงานของกิจการ หรือ กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนซึ่งซื้อมาโดยไม่ได้ตั้งใจขายต่อ เป็นต้น

รายการพิเศษสุทธิ (Extraordinary Items Net) ส่วนของรายการบัญชีในส่วนของกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากเหตุการณ์พิเศษและนอกเหนือจากกิจกรรมปกติของธุรกิจหรือบริษัท ซึ่งรายการนี้มักถูกแยกออกเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลการเงินเห็นว่ากำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากเหตุการณ์พิเศษไม่ได้ส่งผลต่อความประสงค์ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรหรือขาดทุนในกิจการปกติของบริษัทหรือองค์กร

การรายงานรายการพิเศษสุทธิมักถูกปฏิบัติในคอลัมน์เดียวกับกำไรหรือขาดทุนสุทธิในรายการรายได้และรายจ่าย แต่มักมีการใช้คำอธิบายเพิ่มเติมหรือหมายเหตุในรายงานการเงินเพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อรายการนี้ เหตุการณ์พิเศษที่มักถูกจัดรายการเป็นรายการพิเศษสุทธิมอกลัดจากกิจกรรมปกติของธุรกิจได้แก่:

  1. การขายหรือการทำลายสินทรัพย์ทางอินทรีย์ที่ไม่ใช่สามัญ: เมื่อบริษัทขายหรือทำลายสินทรัพย์ทางอินทรีย์ที่ไม่ใช่สามัญ เช่น ที่ดินหรืออาคารในราคาสูงกว่ามูลค่าที่บันทึกในบัญชี เป็นต้น.

  2. ค่าเสื่อมราคา (Impairment Loss): การปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ทางอินทรีย์เช่น ที่ดิน, อาคาร, หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ลงเนื่องจากมีสัญญาณว่ามูลค่าของสินทรัพย์ลดลง.

  3. เหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ: เหตุการณ์พิเศษอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดกำไรหรือขาดทุน เช่น ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย, ค่าสุทธิของการแสดงออก, หรือค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ.

รายการพิเศษสุทธิมักถูกนำมาใช้ในการรายงานการเงินเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือองค์กรที่เป็นเหตุกำไรหรือขาดทุนนี้ และทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเงินเห็นว่ากำไรหรือขาดทุนในกิจการปกติของบริษัทไม่ได้ถูกผิดปกติโดยเปรียบเทียบกับสัญญาปกติในการดำเนินกิจการ.

รายการพิเศษสุทธิ คือ
รายการพิเศษสุทธิ คือ
Click to rate this post!
[Total: 150 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )