รายได้ คือ

รับทำบัญชี.COM | รายได้ การปรับปรุง บันทึกบัญชี อยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

รายได้

รายได้ คือ ( Revenues )

รายได้ (Revenues) หมายถึง รายรับของบริษัทหรือกิจการที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น รายได้ทางตรงที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการให้กับลุกค้า หรือรายได้ทางอ้อมอันเกิดมาจากดอกเบี้ยหรือการขายสินทรัพย์ของกิจการ

รายได้ (Revenue) จำนวนเงินหรือประโยชน์ทางการเงินที่บริษัทหรือธุรกิจได้รับจากกิจกรรมหรือการขายสินค้าหรือบริการในระยะเวลาที่ระบุ เราสามารถแยกแยะรายได้ออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะของกิจกรรมทางธุรกิจดังนี้

  1. รายได้จากการขายสินค้า รายได้ที่ได้จากการขายสินค้าหรือสินค้าที่บริษัทหรือธุรกิจผลิตหรือนำเข้าและขายให้กับลูกค้า รายได้จากการขายสินค้ารวมถึงราคาขายสินค้าตั้งต้นรวมค่าขนส่งและภาษีขาย (ถ้ามี) โดยอัตราค่าขนส่งและภาษีขายจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาขายของสินค้า

  2. รายได้จากการให้บริการ รายได้ที่ได้จากการให้บริการต่าง ๆ หรือการให้คำปรึกษา โดยรายได้จากการให้บริการส่วนใหญ่มักไม่มีการจัดเก็บสินค้า เมื่อบริษัทหรือธุรกิจให้บริการให้กับลูกค้าแล้วรายได้จากการให้บริการจะถูกบันทึก

  3. รายได้จากดอกเบี้ย รายได้ที่ได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือบัญชีเงินฝาก โดยมักเกิดจากดอกเบี้ยที่ถูกต้องจากเงินที่ถูกลงทุน

  4. รายได้จากให้เช่า รายได้ที่ได้จากการให้เช่าสินทรัพย์ อาคาร หรืออุปกรณ์ โดยรายได้นี้เกิดจากค่าเช่าที่ผู้เช่าจ่ายให้กับเจ้าของสินทรัพย์

  5. รายได้อื่น ๆ รายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับหมวดหมู่ข้างต้น เช่น รายได้จากการขายสินค้าหรือทรัพย์สินที่ไม่ใช่สินค้าหลัก หรือรายได้จากการขายสินค้ารอง

รายได้เป็นส่วนสำคัญของงบการเงินและมีบทบาทสำคัญในการวัดประสิทธิผลของธุรกิจหรือบริษัท รายได้จะถูกบันทึกในงบรายได้ของบริษัทหรือธุรกิจและใช้ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุน รวมถึงในการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการเงินขององค์กร

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )