รายได้ดอกเบี้ย

ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้า

Click to rate this post!
[Total: 272 Average: 5]

รายได้ดอกเบี้ย

ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงินต้องยื่น ภธ.40 หรือเปล่า

ไม่ต้องยื่นแบบ ภธ.40 ค่ะ เพราะดอกเบี้ยจากการผิดนัดรับชำระถือเป็นเงินได้จากการชดเชยค่าเสียหาย ไม่เป็นเงินได้ในทางภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงไม่ต้องยื่นแบบ ภธ.40 ค่ะ.

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top