รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า

รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า

Click to rate this post!
[Total: 510 Average: 5]

รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า

รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า

การวางแผนลูกหนี้การค้าของกิจการอาจจัดทำในรูปแบบของงบประมาณประจำปี ดังนี้
-การประมาณการจากจำนวนลูกหนี้การค้าของกิจการ โดยประมาณการจำนวนลูกหนี้การค้าของแต่ละเดือน สำหรับการจัดทำงบประมาณประจำปี -การทดสอบคำนวณอัตราส่วนทางการเงินจากมูลค่าของลูกหนี้การค้าเพื่อนำไปเป็นข้อูลในการปรับปรุงงบประมาณหรือแนวทางการดำเนินงาน
-ใช้ข้อมูลในอดีตเป็นข้อมูล เพื่อกำหนดจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกชำระจากลูกหนี้การค้าได้โดยการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
-การนำงบประมาณลูกหนี้การค้ามารวมกับงบประมาณอื่นๆของกิจการ เพื่อจัดทำแผนประจำปีของกิจการ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top