รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า

รับทำบัญชี.COM | บริหารจัดการ ลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด?

รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า

การวางแผนลูกหนี้การค้าของกิจการอาจจัดทำในรูปแบบของงบประมาณประจำปี ดังนี้

  • -การประมาณการจากจำนวนลูกหนี้การค้าของกิจการ โดยประมาณการจำนวนลูกหนี้การค้าของแต่ละเดือน สำหรับการจัดทำงบประมาณประจำปี
  • -การทดสอบคำนวณอัตราส่วนทางการเงินจากมูลค่าของลูกหนี้การค้าเพื่อนำไปเป็นข้อูลในการปรับปรุงงบประมาณหรือแนวทางการดำเนินงาน
  • -ใช้ข้อมูลในอดีตเป็นข้อมูล เพื่อกำหนดจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกชำระจากลูกหนี้การค้าได้โดยการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
  • -การนำงบประมาณลูกหนี้การค้ามารวมกับงบประมาณอื่นๆของกิจการ เพื่อจัดทำแผนประจำปีของกิจการ
 
Click to rate this post!
[Total: 81 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )