รับทำบัญชี.COM | ลักษณะอาคารพาณิชย์การก่อสร้างความหลากหลายสะดวกสบาย

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

แผนธุรกิจ การก่อสร้าง ลักษณะอาคารพาณิชย์

ลักษณะของอาคารพาณิชย์

การสร้างอาคารพาณิชย์เป็นกระบวนการที่ทั้งศาสตร์และศิลป์รวมถึงประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจมาพร้อมกัน เพราะอาคารพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับการซื้อขายและการบริการในสังคม ดังนั้นการสร้างและออกแบบอาคารพาณิชย์จำเป็นต้องพิจารณาและออกแบบอย่างระมัดระวังทุกด้าน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทำให้ธุรกิจรวดเร็วและประสบความสำเร็จในอนาคต

1 ที่ตั้งของอาคาร

การเลือกที่ตั้งของอาคารพาณิชย์เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ ที่ตั้งควรตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและให้ความสะดวกในการเข้าถึง รวมถึงมีการวิเคราะห์การจราจรและการเติบโตของพื้นที่ในอนาคต เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การติดตั้งระบบที่จอดรถที่เพียงพอ

2 การออกแบบและสถาปัตยกรรม

การออกแบบและสถาปัตยกรรมของอาคารพาณิชย์ควรสร้างมิติสำคัญให้กับธุรกิจ ทั้งในด้านการเข้าถึงลูกค้า การสร้างแบรนด์ และการให้ความรู้สึกที่พิเศษ อาคารควรมีความสวยงามและสมเหตุสมผล รวมถึงมีการใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อความคงทนและความปลอดภัย

3 ลักษณะการใช้งาน

การใช้งานของอาคารพาณิชย์ควรถูกวางแผนให้เหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ต้องมีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับการจัดสินค้าหรือบริการ รวมถึงส่วนห้องสำหรับพนักงานและลูกค้า ควรมีการออกแบบภายในที่สะดวกสบายและมีความประสงค์สำหรับผู้ใช้

4 ความปลอดภัยและกฎหมาย

อาคารพาณิชย์ต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เข้าใช้บริการ การปรับปรุงระบบดับเพลิง การรักษาความสะอาดและการปฏิบัติตามกฎหมายอาคารพาณิชย์คือสิ่งสำคัญในด้านนี้ การเคลื่อนที่ออกแบบสิ่งกีดขวาง ระบบระเบียงตามกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา

5 การจัดการและบำรุงรักษา

อาคารพาณิชย์ต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสวยงามและความปลอดภัย ควรมีแผนการจัดการและบำรุงรักษาอาคาร เช่น การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และการป้องกันการสึกกร่อน

6 สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารพาณิชย์ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้า เช่น พื้นที่จอดรถ ลิฟท์ ห้องน้ำสะอาด ร้านอาหาร และบริการอื่นๆ ที่ทำให้การเข้าใช้บริการเป็นที่สะดวกและเพลิดเพลิน

7 ความเป็นเอกลักษณ์

อาคารพาณิชย์ควรมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เน้นแนวคิดและแบรนด์ของธุรกิจ สร้างความจดจำและเชื่อมโยงกับลูกค้าให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น

8 อนาคตของอาคารพาณิชย์

อาคารพาณิชย์ควรถูกสร้างให้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนในอนาคต ควรมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

สรุป ลักษณะของอาคารพาณิชย์มีความสำคัญมากในการสร้างและบริหารธุรกิจ การออกแบบและการใช้งานอาคารควรเป็นเรื่องที่พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้สร้างพื้นที่ที่เหมาะสมและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นในอนาคตของธุรกิจของคุณ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจก่อสร้าง อาคารพาณิชย์

นี่คือตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในการสร้างอาคารพาณิชย์ โดยระบุในหน่วยบาท

รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) รายรับ (บาท)
ที่ตั้งของอาคาร 5,000,000
การออกแบบและสถาปัตยกรรม 3,000,000
การก่อสร้างอาคาร 10,000,000
ค่าจ้างงานและแรงงาน 2,000,000
วัสดุและอุปกรณ์ 2,500,000
ค่าใช้จ่ายในการรักษาบำรุง 500,000
ค่าใช้จ่ายในการประกัน 1,000,000
ค่าโฆษณาและการตลาด 500,000
รายรับจากการเช่า 1,500,000
รายรับจากการขายสินค้า 3,000,000
รายรับอื่นๆ 500,000
รวมรายรับ 5,000,000
รวมรายจ่าย 24,000,000
กำไร (ขาดทุน) -19,000,000

โดยที่

 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาบำรุงรวมถึงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเมื่อจำเป็น
 • ค่าใช้จ่ายในการประกันรวมถึงการชำระเงินประกันที่จำเป็นในการสร้างอาคาร
 • ค่าโฆษณาและการตลาดคือค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ
 • รายรับจากการเช่าคือรายได้ที่ได้จากการให้เช่าพื้นที่ในอาคารพาณิชย์
 • รายรับจากการขายสินค้าคือรายได้ที่ได้จากการขายสินค้าหรือบริการในอาคาร
 • รายรับอื่นๆ คือรายได้จากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการอื่น ๆ

ในตารางนี้เราสามารถดูกำไรหรือขาดทุนโดยหักรายจ่ายจากรายรับ ในกรณีนี้เป็นกำไร(ขาดทุน) -19,000,000 บาท ซึ่งแสดงถึงผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายในการสร้างอาคารพาณิชย์นี้ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดแล้ว

ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง อาคารพาณิชย์

 1. ค่าแรงงาน ค่าจ้างแรงงานสำหรับการก่อสร้างอาคาร เช่น ช่างก่อสร้าง, ช่างซ่อมแซม, และคนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
 2. วัสดุ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น คอนกรีต, ปูน, เหล็ก, ไม้, กระเบื้อง, และวัสดุสำหรับการตกแต่งภายในและภายนอก
 3. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและสถาปัตยกรรม ค่าจ้างสำหรับสถาปนิกและออกแบบนิเทศภายในอาคาร เช่น การออกแบบผนัง, ผนังกั้น, และโครงสร้างภายใน
 4. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของที่ดิน ค่าธรรมเนียมการทำสัญญาซื้อขายที่ดินหรือค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน
 5. ค่าใช้จ่ายในการรับรองและการอนุญาต ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตก่อสร้างและการรับรองสิ่งก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ
 6. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบประปา, ระบบระเบียง, และระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบน้ำมั่นคง, ระบบดับเพลิง, และระบบการเข้าถึงอาคาร
 7. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารในภายหลัง เพื่อรักษาความสวยงามและความปลอดภัย
 8. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งภายใน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งภายในอาคาร เช่น การซื้อเฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, และวัสดุตกแต่ง
 9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการก่อสร้าง, การควบคุมงบประมาณ, และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 10. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพตามมาตรฐาน
 11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างแต่ไม่ได้ระบุในรายการอื่น ๆ

โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของโครงการการสร้างอาคารพาณิชย์นั้น ๆ และสามารถปรับแต่งตามความต้องการของโครงการแต่ละรายได้คือส่วนหนึ่งของการคำนวณค่าใช้ในการก่อสร้าง

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจก่อสร้าง อาคารพาณิชย์

ธุรกิจก่อสร้างอาคารพาณิชย์มีหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างและบำรุงรักษาอาคาร รวมถึงการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างด้วย ดังนี้

 1. วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรก่อสร้างเป็นคนที่ออกแบบและวางแผนโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และควบคุมการดำเนินงานในการก่อสร้างตามแผนที่กำหนด
 2. ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้างคือคนงานที่ทำหน้าที่ก่อสร้างโครงสร้างอาคารตามแบบและแผนที่ได้รับมอบหมาย
 3. ช่างฝีมือ ช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญในงานต่าง ๆ เช่น ช่างไม้, ช่างเหล็ก, ช่างประปา, ช่างไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบในอาคาร
 4. ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ, การวางแผน, และการดำเนินโครงการตลอดจนการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสารกับลูกค้า
 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองว่างานก่อสร้างทำตามมาตรฐานและบรรยากาศที่มีคุณภาพ
 6. ช่างสีและตกแต่งภายใน ช่างสีจะทำงานในการทาสีภายนอกอาคารพาณิชย์ และช่างตกแต่งภายในจะดูแลการตกแต่งและขัดเงาภายในอาคาร
 7. ช่างระบบไฟฟ้าและประปา ช่างระบบไฟฟ้าและประปาจะติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาภายในอาคาร
 8. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำหน้าที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบดับเพลิง และระบบการเข้าถึงอาคาร
 9. สถาปนิกและออกแบบภายใน สถาปนิกและออกแบบภายในมีหน้าที่ออกแบบภายในอาคารพาณิชย์เพื่อให้มีลักษณะที่สวยงามและใช้งานได้
 10. เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย สำหรับอาคารพาณิชย์ที่ใช้ในการค้าขายหรือให้เช่าพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่การตลาดและขายที่ทำหน้าที่หาลูกค้าหรือผู้เช่า
 11. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นคนที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการอาคารพาณิชย์หลังจากสร้างเสร็จ เช่น การจัดการการบริการ, การจัดการเช่า, และการบำรุงรักษา
 12. นักเงินและบัญชี นักเงินและบัญชีช่วยในการจัดการงบประมาณ, การเงิน, และรายงานการเงินสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างอาคารพาณิชย์ โดยหลายอาชีพอาจมีหลายระดับความเชี่ยวชาญและบทบาทในกระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาอาคารในหลายระดับตามความซับซ้อนของโครงการและความต้องการของลูกค้า

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจก่อสร้าง อาคารพาณิชย์

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินสถานะปัจจุบันของธุรกิจหรือโครงการและช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ด้านอาคารพาณิชย์ เราสามารถวิเคราะห์ด้วยมุมมอง SWOT ได้ดังนี้

Strengths (จุดแข็ง)

 1. ที่ตั้งที่ดี ถ้าอาคารพาณิชย์มีที่ตั้งที่ดี เช่น ใกล้กับพื้นที่ธุรกิจหลักหรือใกล้กับทางด่วน จะมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงและเพิ่มค่าอสังหาริมทรัพย์
 2. ความหลากหลายในการใช้งาน อาคารพาณิชย์ที่มีหลายชั้นหรือหลายพื้นที่ที่ใช้งานต่าง ๆ อาจเพิ่มรายได้และความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของลูกค้า
 3. ความสวยงามและคุณภาพ การออกแบบและสถาปัตยกรรมที่ดีสามารถเสริมคุณค่าและความพิเศษของอาคาร
 4. การจัดการดูแลรักษา การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาที่ดีสามารถเพิ่มความคงทนและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง การก่อสร้างอาคารพาณิชย์อาจมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งอาจทำให้ต้องการเวลานานในการคืนทุน
 2. ความขาดแคลนในทุน หากขาดแคลนในทุนหรือทรัพยากรการเงิน อาจทำให้ยากต่อการสร้างอาคารพาณิชย์ให้สมบูรณ์และครบถ้วน
 3. ความขึ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบ การเป็นเจ้าของและการดำเนินธุรกิจอาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Opportunities (โอกาส)

 1. ตลาดอสังหาริมทรัพย์เติบโต ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเช่าหรือขายอาคารพาณิชย์
 2. ความต้องการในการเช่าพื้นที่ การเพิ่มพื้นที่สำหรับเช่าในอาคารพาณิชย์อาจเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้

Threats (อุปสรรค)

 1. คู่แข่งและกฎหมาย คู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจมีความสามารถในการแข่งขันหรือมีทรัพยากรมากกว่า
 2. ความขาดแคลนในทุน ความขาดแคลนในทุนอาจทำให้ยากต่อการจัดการโครงการและความสามารถในการทำงาน
 3. ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาคารพาณิชย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในทางเทคโนโลยีหรือความต้องการของลูกค้า ที่อาจส่งผลให้ความสามารถในการเช่าลดลง

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถรู้ความสามารถและข้อจำกัดของโครงการการสร้างอาคารพาณิชย์ และจะช่วยในการวางแผนการดำเนินการและการบริหารความเสี่ยงในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ เสียภาษีอย่างไร

ในประเทศไทย ธุรกิจก่อสร้างอาคารพาณิชย์ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ ยกตัวอย่างภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การก่อสร้างอาคารพาณิชย์เป็นกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะขึ้นอยู่กับประเภทของการก่อสร้างและขนาดโครงการ
 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริษัทที่มีรายได้จากการก่อสร้างอาคารพาณิชย์อาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามกำหนดของกฎหมาย
 3. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน บริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทและการขอใบอนุญาตในการก่อสร้าง
 4. ค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม บริษัทจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมหากโครงการก่อสร้างมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายประมาณการและสิ่งแวดล้อม
 5. ค่าธรรมเนียมการขนส่ง บริษัทอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการขนส่งหากมีการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการก่อสร้าง
 6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

โดยค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายและกฎหมายที่อยู่ในบังคับในเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้นควรติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากที่มาของข้อมูลทางการเงินเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและค่าธรรมเนียมในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

อาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่บนถนนใหญ่ในใจกลางเมืองเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจเมื่อพูดถึงคำว่า “รีโนเวท,” “รับตกแต่ง,” “ออกแบบ,” และ “ต่อเติม” ที่นี่เป็นเรื่องราวของอาคารพาณิชย์สั้นๆ ที่ปรากฏอยู่ในทุกวันของชีวิตในเมืองนี้ อาคารนี้เดิมมีลักษณะภายนอกที่ดูเก่าและไม่น่าสนใจเลย

แต่ผ่านการรีโนเวทอย่างพิถีพิถันและการรับตกแต่งอย่างมีความคิดเสริมสร้าง อาคารเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้มีลักษณะที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ การออกแบบภายในถูกดำเนินการโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องส่วนใหญ่ได้รับการตกแต่งด้วยโทนสีสดใสและวัสดุที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มความสวยงามและความสมบูรณ์ในการรับบริการ

การต่อเติมอาคารได้นำเสนอลักษณะใหม่ที่ให้การใช้งานอาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในชั้นบนอาคารเพื่อสร้างห้องเล็กๆ สำหรับสปาและคลินิกสุขภาพ เป็นต้น อาคารสั้นๆ นี้กลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถมาเพื่อรับบริการค้าขาย นวดและนวดพื้น หรือซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายใน

อาคารพาณิชย์นี้เป็นการรวมร่วมระหว่างความสวยงามทางดีไซน์และความสมบูรณ์ทางการใช้งาน ระหว่างความเป็นเอกลักษณ์ของรีโนเวทและการต่อเติมอาคาร เป็นสถานที่ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนในยุคสมัยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการรับบริการพาณิชย์หรือการผ่อนคลาย ที่นี่คือที่ที่คนสามารถหาความสุขและความพึงพอใจในชีวิตที่เร่งรีบในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างเต็มตัว

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )