รับทำบัญชี.COM | ลักษณะเชิงคุณภาพงบการเงินกรอบรายงาน?

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

ลักษณะเชิงคุณภาพ

ลักษณะเชิงคุณภาพ ของ งบการเงิน ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ

ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทำให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย
1) ความเข้าใจได้ (Understandability)
2) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance)
ความมีนัยสำคัญ (Materiality)
3) ความเชื่อถือได้ (Reliability)
การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Faithful Presentation)
เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ (Substance Over Form)
ความเป็นกลาง (neutrality)
ความระมัดระวัง (Prudence)
ความครบถ้วน (Completeness)
4) การเปรียบเทียบกันได้ (Comparability)
– ความเข้าใจได้ (Understandability) ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องมีข้อสมมุติว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี และมีความตั้งใจที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าว
 –  ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) ข้อมูลทางบัญชีที่มีประโยชน์จะต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูลควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. ช่วยให้ทราบผลลัพธ์ของการตัดสินใจครั้งก่อนซึ่งสามารถนำมาใช้ในการ ตัดสินใจในอนาคต
2. ช่วยในการคาดคะเนหรือยืนยันเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. พร้อมที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ทันต่อเวลา
–  ความเชื่อถือได้ (Reliability) ข้อมูลที่นำเสนอต้องปราศจากความผิดพลาดที่มีนัยสำคัญและความลำเอียง ไม่ว่าจะจงใจกระทำหรือไม่จงใจ เพื่อผู้ใช้ข้อมูลสามารถเชื่อได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของข้อมูลที่ต้องการให้แสดงหรือควรแสดง
– การเปรียบเทียบกันได้ (Comparability) ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกัน หรือเปรียบเทียบระหว่างกิจการ ได้ ซึ่งทำให้ทราบ แนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ ดังนั้นการจัดแสดงหรือจัดประเภทรายการในรูปแบบเดียวกันจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นแต่ลักษณะการดำเนินงานของกิจการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นสาระสำคัญ