กำลังปรับปรุง

3 แนวทาง ลูกหลานบันทึกบัญชี การส่งเสริมให้บุตร

Click to rate this post!
[Total: 130 Average: 5]

อยากให้ลูกหลาน ทำบัญชีอย่างง่าย

การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่ชั้นประถม เพื่อเด็กจะได้คุ้นเคยกับการทำบัญชีอย่างง่าย

                  ปัจจุบันคุณครูในโรงเรียนเริ่มเห็นความสำคัญของเด็ก ๆ ให้มีการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่ชั้นประถม เพื่อเด็กจะได้คุ้นเคยกับการทำบัญชีอย่างง่าย โดยทางโรงเรียนได้จัดทำสมุดรับจ่ายเป็นการเฉพาะ โดยจัดให้เป็นกิจกรรมที่ต้องทำส่งคุณครู เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่จะรู้คุณค่าของเงินและบริหารการเงินที่เริ่มด้วยเงินจำนวนเล็ก ๆ ก่อน สำหรับคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกหลานบันทึกบัญชีสำเร็จด้วยการทำสิ่ง ๆ ต่าง ๆ ดังนี้

1.หมั่นคอยสอบถามว่าลูกหลานเข้าใจแค่ไหน การได้พูดคุยกับบุตรหลานเกี่ยวกับแบบฟอร์มรับจ่ายที่ลูกหลานได้รับมาจะช่วยให้เด็กคุ้นเคยมากขึ้น ซึ่งเด็ก ๆ สามารถเข้าใจได้โดยง่าย โดยเฉพาะรายการรับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรับเงินประจำวันซึ่งเด็กแต่ละครอบครัวจะได้รับต่างกัน บางคนได้วันละ 30 – 50 บาท ก็ให้เด็ก ๆ บันทึกลงไป โดยเขียนวันที่ให้เรียบร้อยและเขียนรายการให้ถูกต้องในระยะแรก ๆ นี้คุณพ่อคุณแม่จะช่วยดูและเป็นกำลังใจให้จะช่วยให้เด็กรู้สึกชอบและมาลงทุกวันเป็นกิจวัตร

2.สอนลูกเรื่องค่าใช้จ่ายและการบันทึกบัญชี เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ซื้อขนม ซื้ออาหาร ซื้อเครื่องเขียนแบบเรียน คุณพ่อคุณแม่ควรแนะนำให้ลูกเขียนรายการด้านจ่ายให้ถูกต้อง เด็ก ๆ จะเข้าใจและมั่นใจในการบันทึกบัญชีมากขึ้น และเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร นอกจากได้ทำงานส่งครูแล้วยังเป็นการปูรากฐานด้านบัญชีและการใช้จ่ายเงินให้สมดุลแก่ลูกน้อย อีกทั้งหากมีเงินเหลือในแต่ละวันเด็ก ๆ จะเข้าใจความหมายของเงินออมและรายรับมากกว่ารายจ่ายหรือที่เรียกว่ากำไร นั่นเอง

3.ส่งเสริมให้ลูกได้บันทึกบัญชีทุกวันไม่ละเลย เด็กเล็ก ๆ อาจจะต้องกวดขันกันสักหน่อย เพื่อสร้างนิสัยในเริ่มแรกแต่เมื่ออยู่ตัวแล้วเด็กก็สามารถหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาทำเองได้เลย แต่อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเป็นกำลังใจให้ไปตลอด ซึ่งแสดงถึงความเอาใจใส่และเห็นความสำคัญ ทำให้เด็ก ๆ ได้รับข้อมูลทางการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องแต่เยาว์วัย ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาเล็งเห็นความสำคัญใน

การบันทึกรายรับรายจ่ายตั้งแต่เยาว์วัยเป็นการปลูกฝังให้เด็กในเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้เด็กเข้าใจผลต่างและเงินออม พ่อแม่มีส่วนที่จะเพิ่มความเข้าใจและให้กำลังใจลูกน้อยว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องดีงามในเรื่องของการเงิน เพราะสมุดรับจ่ายเงินเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือทำที่จะทำให้เด็กซึมซับด้านบัญชีและเข้าใจในเรื่องของการเงินมากขึ้น อย่างไรก็ตามควรทำให้การบันทึกบัญชีเป็นเรื่องสนุก ไม่ควรถึงกับบังคับแต่ให้เด็กเห็นถึงข้อดีของการบันทึกบัญชีนี้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top